2.2 Інерційні пиловловлювачі


Ефективність обезпилювання в простій пилоосаджувальній ка­мері може бути збільшена, а габарити її зменшені, якщо ефекту гравітаційного осадження частинок додати додатково момент руху вниз. Цей принцип за­кладений в основу багатьох конструкцій пило­вловлювачів. Типовим пред­ставником цього класу пиловловлювачів є „пилові мішки” (рис. 2.2, а), які застосовуються в ме­талургії. В такому апараті вхідна циліндрична труба додає частинкам додатково до гравітаційної сили момент, рівний прибли­зно g/3. Наприклад, такий пиловловлювач, встановлений за доменною піччю, забезпечує ступінь вловлювання до 65...80% частинок  > 30 мкм.

Рисунок 2.2 – Найпростіші пилоосаджувачі інерційної дії:
 а) пиловий мішок з центральним підведенням газу;
 б) пиловий мішок з боковим підведенням газу;
 в) пилоосаджувач з відбивною перегородкою.
Інерційний пиловловлювач, наведений на рис. 2.3 б вмонто­вується в газоходи діаметром > 2 м. Випадання великих частинок в бункер відбу-вається внаслідок відхилення потоку від прямолінійного руху.
Камера з перегородкою (рис. 2.2, в) за ефективністю не набагато від­різняється від звичайної осаджувальної камери, але має більший гідравліч­ний опір, який можна знизити за ра­хунок більш плавних поворотів.
У сучасних конструкціях інерційних пиловловлювачів меха­нізм оса­дження частинок заснований на зміні направлення руху. Пилогазовий по­тік проходить вертикально вниз  циліндричним газоходом, потім змінює направлення руху на 180° і проходить через кільцевий зазор.  Вловлений пил зсипається в бункер. Ефект пиловловлювання  значно залежить від правильно підібрано­го кільцевого зазору.