Організація спостережень та контролю за забрудненням атмосферного повітря


 

Зростання антропогенного впливу на навколишнє середовище вимагає оволодіння різноплановою і де­тальною інформацією про нього, яка дає змогу не тільки оцінити реальну ситуацію, а й спрогнозувати стан середо­вища у перспективі, налагодити раціональну систему природоохоронної діяльності, контролю за станом еко­систем.

 

Світові міжнародні та регіональні системи спостере­жень і контролю за забрудненням атмосферного повітря розвинутих країн організовані відповідно до рекомен­дацій ООН, які були розроблені при створенні програм моніторингу. Спостереження за станом атмосферного повітря проводять з 70-х років XX ст. Системи моніто­рингу атмосферного повітря різних країн, як правило, відстежують якість повітря та його зміни в критичних аварійних ситуаціях. Перелік забруднювальних речовин, за якими варто здійснювати спостереження, кожна кра­їна визначає самостійно. Подібний підхід до організації системи спостереження за станом атмосферного повітря застосовують у країнах СНД і в Україні.

 

Закон України „Про охорону атмосферного повітря” (1992 р.) значно розширив функції служб спостережен­ня та контролю за забрудненням атмосфери, які в своїй практиці використовують розрахункові та експеримен­тальні методи. На основі теоретичних та експериментальних досліджень поширення домішок в атмосфері вироблено основні принципи організації ме­режі спостережень, лабораторного (хімічного) аналізу проб повітря, збирання, оброблення та узагальнення ін­формації про забруднення.

 

Інформацію про вміст забруднювальних речовин в по­вітрі надає мережа служби моніторингу. Відповідаль­ність за її організацію покладена на Держкомгідромет України.

 

Організація спостережень передбачає контроль за поширенням шкідливих домішок як в самій атмосфері, так і між елементами системи „атмосфера – гідросфе­ра – літосфера – біосфера”. Для цієї діяльності необхідні:
- відомості про наявні та перспективні джерела за­бруднення атмосфери (з урахуванням розвитку еконо­мічних районів);
-  характеристика забруднювальних речовин (токсич­ність, здатність вступати в хімічні реакції з іншими ре­човинами, здатність до самоочищення);
-  гідрометеорологічні дані;
-  результати попередніх спостережень за забруд­ненням атмосфери (експедиційні дослідження);
-  дані про рівні забруднення навколишнього при­родного середовища в сусідніх країнах;
-  відомості про транскордонне перенесення шкід­ливих домішок.

 

Комплекс завдань, пов’язаних зі збором цієї інфор­мації, виконує спеціальна служба спостережень, яку формують система спостережень і система контролю.

 

Система спостереженьзабезпечує спостереження за якістю атмосферного повітря в містах, населених пун­ктах і територіях, розміщених поза зоною впливу кон­кретних джерел забруднення. Спостереження здійсню­ють служби Держкомітету гідрометеорології, які надають дані про метеорологічні умови і концентрацію шкідливих речовин. Міністерство охорони здоров’я проводить ви­біркові спостереження за рівнем забруднення в місцях проживання населення. Науковий комітет Національної академії наук України організовує авіаційно-космічні спостереження за станом озонового шару і глобальним забрудненням атмосфери. Практикуються екологічні спостереження за окремими підприємствами.

 

Система контролюздійснює спостереження і кон­троль за джерелами забруднення, викидами шкідливих речовин в атмосферу. З цією метою Міністерство еколо­гії та природних ресурсів організовує спостереження за джерелами промислових викидів в атмосферу та дотри­манням норм гранично допустимих викидів, контролює реалізацію заходів з охорони атмосферного повітря, дотримання відповідних вимог при розміщенні, проек­туванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових підприємств.
При організації спостережень за станом повітря ви­користовують попередні дослідження, які передбача­ють обстеження території (метеорологічні умови, вміст забруднювачів) за допомогою пересувних лабораторій, що здійснюють відбір та аналіз проб з метою вивчення розміщення діючих джерел забруднення та перспектив розвитку промисловості.

 

Після з’ясування наявного та перспективного рівнів забруднення атмосферного повітря оцінюють зміни концентрацій домішок у просторі й часі, розробляють схему розміщення постійних (стаціонарних) постів спостереження на території міста, програми їх роботи. Пост спостережень може надавати інформацію про за­гальний стан повітряного басейну (якщо він знаходить­ся поза зоною впливу окремих джерел викидів) і кон­тролювати джерела викидів (якщо він перебуває в зоні впливу джерел викидів). При їх розміщенні пріоритет­ними є житлові райони з найбільшою щільністю насе­лення, де можливе перевищення встановлених порогових значень гігієнічних показників (ГДК). Робота пос­тів спостережень повинна відповідати таким умовам:
- обов’язковість відображення загального стану по­вітряного басейну і контроль за джерелами викиду;
- необхідність здійснення спостережень за всіма до­мішками, концентрації яких перевищують ГДК;
-  обов’язковість визначення пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та оксидів азоту.

 

Контроль за радіоактивним забрудненням атмосфер­ного повітря здійснюється на фоновому рівні, а також у зонах впливу атомних електростанцій та інших джерел можливих викидів радіоактивних речовин. Під час контролю за радіоактивним забрудненням на фоновому рів­ні використовують фонові станції або спеціальні стан­ції, встановлені на відстані 50…100 км від можливого джерела радіоактивного забруднення. Для моніторингу в радіусі до 25 км використовують мережу контролю і спеціальні пости спостережень, де встановлюють датчи­ки гамма-випромінювання та  пристрої для відбору проб і аналізу повітря. У межах санітарно-захисної зони (СЗЗ) утворюють пости дистанційного контролю радіо­активного забруднення атмосферного повітря.

 

Моніторинг забруднення території на основі сніго­мірної зйомки (спостереження за забрудненням снігово­го покриву) забезпечує контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря в чистих (фонових) районах, міс­тах та інших населених пунктах. Важливими методами контролювання транскордонно­го перенесення глобальних потоків домішок на великі від­стані від місця викиду є система наземних та авіаційних станцій, а також математичні моделі поширення забруд­нювальних речовин в повітрі. Мережа станцій транскордон­ного перенесення обладнана системами відбору газу та аерозолів, збору сухих осідань і опадів, аналізу вмісту до­мішок у відібраних пробах.

 

Інформація надходить у Захід­но- та Східноєвропейський метеорологічні синтезувальні цен­три. За ступенем оперативності її поділяють на такі види:
екстрена інформація – містить відомості про різкі зміни рівнів забруднення атмосферного повітря, негайно передається в контролювальні та господарські організації;
- оперативна інформація – містить узагальнені ре­зультати спостережень за місяць;
- режимна інформація – містить дані про середній та найбільший рівні забруднення повітря протягом трива­лого часу (як правило, за рік); використовується при плануванні заходів, оцінюванні збитків, завданих на­родному господарству внаслідок забруднення атмосфер­ного повітря.

 

Для забезпечення ефективності заходів з охорони повітря інформація повинна бути повною і достовірною. Повноту інформації забезпечують достатня кількість контрольованих інгредієнтів, тривалий термін спосте­режень, раціональне розміщення мережі. Достовірність інформації досягається неухильним дотриманням нор­мативних вимог. Значною мірою достовірність зале­жить від однорідності інформації.

 

Оцінювання забруднення атмосферного повітря в містах України здійснюють за даними спостережень, які проводять у 54 містах на 166 стаціонарних постах та на 2 станціях транскордонного переносу. Раціонально організована система спостережень та контролю за станом атмосферного повітря дає змогу от­римати необхідну інформацію про якісний склад повіт­ря в населених пунктах і зонах впливу джерел викидів, про транскордонні перенесення забруднювальних речо­вин, виявити території, для яких характерні переви­щення ГДК забруднювальних речовин. Наявність досто­вірних і комплексних даних спостережень є необхідною передумовою для розроблення рекомендацій щодо по­ліпшення стану атмосфери.