Програми та терміни спостережень


 

Залежно від виду постів спостережень та їх завдань визначають програми і терміни спостережень. На стаціо­нарних постах спостереження за забрудненням атмо­сферного повітря та метеорологічними параметрами проводять протягом року незалежно від погодних умов. Вони можуть працювати за повною, неповною чи скороченою програмами спостережень.

 

За повною програмою спостереження проводять що­денно (неділя –  вихідний, субота –  чергується) о 1, 7, 13 та 19 год. за місцевим часом або інколи використовують зміщений графік. Спостереження за цією програмою пе­редбачають вимірювання вмісту в повітрі пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю та оксидів азоту, а також тих речо­вин, концентрації яких перевищують ГДК.

 

За неповною програмою спостереження проводять щоденно (субота і неділя чергуються) о 7, 13 та 19 год. У районах, де температура повітря нижча -45°С, спосте­реження проводять за скороченою програмою щоденно, крім неділі, о 7 та 13 год. за місцевим часом.

 

Спостереження за скороченою програмою проводять у місцях, де середньомісячні концентрації менші за 1/20 ГДК( максимально разових).

 

Усі програми спостережень обов’язково охоплюють спостереження за метеорологічними параметрами. За несприятли­вих погодних умов відбір проб повітря на всіх постах по­винен проводитись через кожні 3 год.

 

Визначення концентрацій на маршрутних постах проводять за годинним графіком.

 

Діюча мережа спостережень за станом атмосферного повітря, сформована зі стаціонарних, маршрутних та підфакельних постів дає змогу контролювати забруднен­ня повітря в населених пунктах, виявляти вплив джерел забруднення на певні території та викиди стаціонарних джерел забруднення. За сприяння системи постів вста­новлюють динаміку забруднення атмосфери, виявляють території, де зростає вміст забруднювальних речовин у по­вітрі, визначають небезпечні джерела викидів.