Порядок функціонування системи державного моніторингу навколишнього природного середовища


Органи державної виконавчої влади, які здійснюють спостереження за станом навколишнього природного середо­вища, зобов’язані збирати, обробляти і безстроково зберігати з допомогою сучасних   комп’ютерних технологій, первинні дані про стан навколишнього природного середовища, зокрема:
  

Мінприроди – дані про:
  -  концентрацію забруднювальних речовин у скидах у водні об’кти, в тому числі на об’єктах, які мають радіаційно небезпечні технології;
  -  залишкову кількість пестицидів і важких металів на сільсько-господарських угіддях;
  -  стан поверхневих вод суші;
  -  стан наземних і морських екосистем.
  

НКАУ   дані про:
  -  вміст озону в атмосфері;
  -  забрудненість атмосфери;
  -  забрудненість річкових, озерних та морських вод;
  -  забрудненість грунтів, у тому числі сільськогосподарських угідь;
  -  стан сільськогосподарських посівів (рівень забруднення сільсько-господарських культур промисловими токсикантами, пестицидами тощо);
  -  стан поверхневих вод суші;
  -  стан лісів;
  -  танення снігового покриву;
  -  радіаційний стан.
  

МОЗ   вибіркові дані про:
  -  рівень забруднення атмосферного повітря в місцях  проживання населення;
  -  стан забруднення поверхневих вод суші в місцях використання їх населенням;
  -  стан морських вод у рекреаційних зонах;
  -  хімічне та біологічне забруднення грунтів на території населених пунктів і господарсько-побутові відходи;
  -  інтенсивність фізичних  факторів (шум, електромагнітні поля, радіація, вібрація тощо.);
  -  стан здоров’я населення;
  -  вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я.
  

Мінагропром   дані:
  -  радіологічного, агрохімічного й токсикологічного спостереження за грунтами сільськогосподарського використання;
  -  токсикологічного і радіологічного спостереження за сільського-сподарськими рослинами та продуктами з них;
  -  зоотехнічного, токсикологічного і радіологічного спостереження  за сільськогосподарськими тваринами і продуктами з них.
  

Мінлісгосп   дані про:
  -  стан лісів;
  -  ступінь пошкодження насаджень (токсичними викидами, рекре-ацією, зміною гідрологічного режиму, ентомошкідниками та фітозахво-рюваннями);
  -  концентрацію радіонуклідів, токсичних речовин у грунті та в різних ярусах лісових насаджень;
  -  стан мисливської фауни у лісах.
  

Держкомгідромет   дані:
  -  гідрологічних, метеорологічних і агрометеорологічних вимірів;
  -  про стан озонового шару у верхній частині атмосфери;
  -  про концентрацію шкідливих речовин (у тому числі радіоактив-них) в атмосферному повітрі, водних об’єктах і в грунті;
  -  про залишкову  кількість пестицидів і важких металів у грунтах.
  

Держкомводгосп –  дані про:
  -  концентрацію радіоактивних речовин у річках, водосховищах, каналах, зрошувальних системах і водоймах у зонах атомних електро-станцій;
  -  концентрацію забруднювальних речовин у поверхневих водах у місцях їх інтенсивного використання для народногосподарських потреб;
  -   використання води підприємствами, установами й організаціями;
  -  меліоративний стан зрошуваних та осушуваних земель (глибину залягання та мінералізацію грунтових вод, ступінь засоленості та солонцю-ватості грунтів, обсяги заходів щодо поліпшення меліоративного стану);
  -  підтоплення сільських населених пунктів;
  -  переформування берегів і гідрогеологічний стан (підтоплення території) в прибережних зонах водосховищ.
  

Держкомгеології   дані:
  -  про стан підземних вод;
  -  спостережень за ендогенними та екзогенними процесами;
  -  про геофізичні поля;
  -  про геохімічний стан ландшафтів.
  

Держкомзем дані про:
  -  структуру землекористування в регіоні за видами угідь та їх гос-подарське використання;
  -  трансформацію земель цільового призначення;
  -  стан і якість грунтів (рівні забруднення, прояви ерозійних та інших екзогенних процесів) та стан рослинного покриву земель;
  -  стан поверхневих і підземних вод (вибірково);
  -  стан берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, лиманів, заток, гідротехнічних споруд;
  -  рекультивацію порушених земель;
  -  стан зрошуваних, осушених земель, а також земель, що мають ознаки вторинного підтоплення і засолення;
  -  стан і рівні забруднення земель викидами і скидами промислових  підприємств та об’єктами сільськогосподарського виробництва.
  

Держжитлокомунгосп дані про:
  -  концентрацію забруднювальних речовин у питній воді центра-лізованих систем водопостачання міст і селищ міського типу;
  -  концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах підпри-ємств, які скидаються до міської каналізаційної мережі;
  -  концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах після очисних споруд міст і селищ міського типу;
  -  ступінь пошкодження насаджень у містах і селищах міського типу (ентомошкідниками, фітозахворюваннями тощо);
  -  підтоплення міст і селищ міського типу.
 

Підприємства, установи й організації, які ведуть спостереження за станом навколишнього природного середовища, зобов’язані зби­рати і без-строково зберігати первинні дані про стан  навколишнього природного   середовища, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково   до форм статистичної звітності дані спостережень або іншу інформацію на  запит органів державної виконавчої влади.
 

Аналіз і узагальнення інформації про стан навколишнього при-родного середовища здійснюються органами  державної  виконавчої влади,  підприємствами, установами, організаціями, які провадять моніторинг  навколишнього природного середовища, відповідно до відомчих норма-тивних актів та методик, а також з допомогою розподіленого міжвідомчого банку даних.
 

Аналіз екологічної інформації та прогнозування стану навко-лишнього природного середовища проводиться з викори­станням сучасних інформаційних технологій на всіх рівнях (локальному, регіональному,   національному) системи державного моніторингу навколишнього природ-ного середовища.
 

Узагальнення інформації про стан навколишнього природного сере-довища повинно здійснюватися з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 

Узагальнена інформація надходить до регіональних і національного   центрів моніторингу навколишнього природного середовища, органів

Мінприроди на місцях, інших органів державної виконавчої влади з метою розроблення обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних  управлінських рішень щодо запобігання негативним процесам та   усунення їх наслідків. Узагальнена інформація є доступною також для  служб спостережень, локаль­них центрів моніторингу.
 

Обмін інформацією про стан навколишнього природного середовища між органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють держав­ний моніторинг   навколишнього природного середовища, прово­диться безплатно, з використанням сучасних засобів зв’язку.
 

Прогнозування змін стану навколишнього природного середовища або окремих його складових здійснюють органи державної виконавчої влади, які провадять державний моніторинг навколишнь­ого природного середовища як самостійно, так і з залученням науково-дослідних установ та творчих колективів.