Оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць


Основою оцінювання забруднення атмосферного повітря населе­них місць є гігієнічні нормативи допустимого вмісту в ньому хімічних, біологічних речовин (чи агентів) та допустимого впливу фізичних факторів.

 

Для оцінювання забруднення атмосферного повітря використову­ються значення концентрацій забруднювальних речовин, одержаних при розрахунках очікуваного забруднення атмосферного повітря за діючою ме­тодикою, або значення концентрацій фактичного забруд­нення атмосфер­ного повітря, одержані при лабораторних дослідженнях  відповідно  вимо­гам державного стандарту 17.2.3.01-86 „Охрана при­роды. Атмосфера. Пра­вила контроля качества воздуха населенных пунк­тов” та „Руководство по контролю загрязнения атмосферы” (РД 52.04.186-89) на стаціонарних, маршрутних або підфакельних постах.

 

При оцінюванні забруднення атмосферного повітря населених місць допустимим та безпечним для здоров’я людей приймається рівень, при якому концентрації окремих забруднювальних речовин а також сумарні по­казники забруднення не перевищують встановлені гігієнічні нормативи допустимого вмісту (ГДК, ОБРД, ГДЗ).

 

Оцінювання фактичних і прогнозних рівнів забруднення атмосфер­ного повітря повинно проводитися у всіх видах передпроектної та проектної документації (в тому числі у локальних і зведених томах ГДВ) з метою обгрунтування заходів, які будуть забезпечувати додер­жання гігієнічних нормативів.