10.6.2  Правила оцінювання забруднення атмосферного повітря


Оцінювання фактичного або прогнозного (розрахункового) рівня за­бруднення атмосферного повітря проводиться шляхом співставлення по­казника забруднення () однією речовиною або сумарного показ­ника за­бруднення () сумішшю речовин з показником гранично до­пустимого забруднення (). Допустимим визнається рівень, що не перевищує .

 

Сумарний показник забруднення () сумішшю речовин розра-ховується за формулою
,             (10.4)
де  – значення фактичних або прогнозних концентрацій речовин, що входять до складу суміші,  мг/м3);
 – значення гранично допустимих кон-центрацій відповідних забруднювальних речовин, що входять до складу суміші,  мг/м3);
 – значення коефіцієнтів, які враховують клас небез-печності відповідної речовини: для речовин 1-го класу – 0,8; 2-го класу – 0,9; 3-го класу – 1,0; 4-го класу – 1,1.

 

Примітки:

а) у випадку відсутності значень ГДК при прогнозуванні приземних концентрацій приймаються значення ОБРД без врахування зна­чень коефіцієнтів К;
б) відповідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 „Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества атмосферного воздуха” та „Руководства по контролю загрязнения атмосферы” (РД 52.04.186-89) для оцінювання результатів досліджень на стаціонарних і маршрутних постах використо­вуються максимальні разові і середньодобові ГДК, на підфакельних – максимальні разові ГДК. Для оцінювання прогнозних (розрахункових) концентрацій використовуються значення максимальних разових ГДК;
в) відповідно з ОНД-86 „Методика расчета концентраций в ат­мо­сферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предпри­ятий” для речовин, які мають встановлені лише середньодобові гра­нично допустимі концентрації використовується наближене співвідношення між максимальними значеннями разових і середньодо­бових концентрацій і вимагається, щоб 0,1С ≤ ГДКсд.

 

Для встановлення показника забруднення (ПЗ) атмосферного повітря використовуються значення фактичних концентрацій (C), виражені у мг/м3 і одержані при їх статистичній обробці відповідно до вимо­г „Руководства по контролю загрязнения атмосферы” РД 52.04.186-89. При цьому для розрахунку  або  значення C приймаються:
- для характеристики забруднення атмосферного повітря в районі ок­ремих стаціонарних постів – середньоарифметичне значення з числа разо­вих або середньодобових концентрацій, виміряних протягом року;
- для характеристики забруднення атмосферного повітря в зоні впливу окремого об’єкта чи групи об’єктів – максимальне значення концентрації, визначене як статистично достовірна максимальна вели­чина з числа разо­вих концентрацій, виявлених в окремих точках населе­ного пункту (на стаціонарних, маршрутних чи підфакельних постах або в точках при експедиційних (епізодичних) обстеженнях.

 

Для характеристики забруднення атмосферного повітря на основі розрахункових даних використовуються максимальні разові концентрації, одержані для конкретної території населеного пункту при розрахунках розсіювання викидів.

 

У населених пунктах, де відсутні спостереження за рівнями вмісту шкідливих домішок, для орієнтовної оцінки забруднення атмосфер­ного повітря можливо використовувати дані розрахунків на ЕОМ, викона­них  відповідно з затвердженими Мінекобезпеки України методикою і про­грамою.


Оцінювання забруднення атмосферного повітря проводиться з ура­хуванням кратності перевищення показників забруднення () їх норма­тивного значення () і включає визначення рівня забруднення (допус­тимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності (безпечний, слабко небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже небез­печний) згідно з таблицею 10.1.

 

У випадках, коли при оцінюванні забруднення атмосферного повітря сумішшю речовин виявляється перевищення значення , повинні визна­чатись провідні компоненти. Провідними вважаються ті речовини в суміші, індивідуальні значення  яких перевищують допустимі рівні (згідно з таблицею, гр. 3).


Для досягнення допустимого рівня вмісту шкідливих домішок в атмосферному повітрі (який не буде перевищувати значення  даної суміші речовин) повинні пропонуватись та здійснюватися заходи, спрямовані на відповідне зниження їх концентрацій. Характер та строки реалізації заходів для охорони атмосферного повітря визначаються за­лежно від ступеню небезпечності його забруднення (згідно з табли­цею).

 

Таблиця 10.1 – Критерії оцінювання забруднення атмосферного повітря.


Рівень забруд-
­нення

Ступінь небезпечності

Кратність пере­вищення ГДЗ

Процент* випадків пере­вищення ГДЗ

Допустимий

Безпечний

< 1

0

Недопустимий

Слабко не­без­печний

> 1…2

> 0…4

Недопустимий

  Помірно не­без­печний

> 2…4,4

> 4…10

Недопустимий

   Небезпечний

> 4,4…8

> 10…25

Недопустимий

  Дуже небез­печний

> 8

> 25

 

Примітки: а) наведена у таблиці шкала для оцінювання рівня та ступеню небезпечності забруднення атмосферного повітря приймається тимчасово і буде коректуватися при накопиченні нових даних; б) графа 4 таблиці використовується у випадках оцінювання ре­зультатів лабораторних досліджень фактичного забруднення атмосфер­ного повітря.