10.5 Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах


В ряді випадків здійснення радикальних заходів для захисту повітря­ного басейну буває утрудненим, розрахованим на тривалий період, і вима­гає значних капітальних вкладень. В зв’язку з цим великого значення набу­ває розроблення і здійснення заходів для тимчасового скорочення шкідли­вих викидів в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умов.

 

Забруднення приземного мару повітря, створюване викидами проми­слових підприємств, теплових електростанції, транспорту та інших об’єк­тів, значно залежить від метеорологічних умов. В окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють на­копиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня за­бруднень, необ­хідне завчасне прогнозування таких умов і вчасне скоро­чення ви­кидів шкідливих речовин в атмосферу. В сучасний час в системі Даржкомгідромету розроблені методи прогнозування забруднення повітря. Оперативне прогнозування здійснюється в ряді міст краї­ни, прогнози ви­соких рівнів забруднення повітря є під­ставою для регулювання викидів.

 

Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу мається на увазі їх короткочасне скорочення в періоди несприят­ливих метеорологі­чних умов (НМУ), які призводять до формування високого рівня забруд­нення повітря. Регулювання викидів здійс­нюється з урахуванням прогнозу НМУ на основі попереджень про можливий шкідливий ріст концентрацій домішок в повітрі з метою його відвернення.

 

Прогноз забруднення атмосфери і регулювання викидів є важливою складовою частиною всього комплексу заходів для забезпечення чистоти повітряного басейну. Ці роботи дуже важли­ві в містах з відносно високим середнім рівнем забруднення по­вітря.

 

Заходи для скорочення викидів забруднювальних речовин в атмос­феру в періоди НМУ розробляють підприємства, організації, зак­лади, розташо­вані в населених пунктах, де органами Держкомгідромету прово-диться чи планується проведення прогнозування НМУ.

 

При розробленні заходів для регулювання викидів необхідно врахо­вувати внесок різних джерел в створення приземних концентрацій домішок. В кожному конкретному випадку необхідно визначати, на яких джерелах нале­жить скорочувати викиди в першу чергу, щоб одержати найбільший ефект. Так, з формули (9.3) для розра­хунку максимальної концентрації домішок в повітрі ви­дно, що концентрація значно зменшується зі збільшенням висоти труби, особ­ливо у випадках гарячих викидів. Отже, в періоди НМУ при інших рівних умовах необхідно в першу чергу скорочувати низькі викиди.

 

Концентрація домішок залежить від числа труб, через які поступають в атмосферу шкідливі речовини. Ця залежність особ­ливо значна для випадку холодних викидів, для яких концентрація прямо пропорціональна числу труб. В зв’язку в цим при настанні НМУ необхідно в першу чергу знижувати ви­киди, які надходять а великої кількості дрібних джерел. Значення концентра­ції змен­шується зі збільшенням перегрівання відпрацьованих газів  відно­сно до навколишнього повітря. Чим холодніші викиди, тим більш ефек­тивним для зменшення приземних концентрації є їх коротко-часне скоро­чення.

 

Для ефективного попередження підвищення рівня забруднення пові­тря в періоди НМУ необхідно в першу чергу скорочувати низькі, розосере­джені, холодні викиди.

 

При розробленні заходів для короткочасного скорочення вики­дів в періоди НМУ необхідно враховувати:
1) заходи повинні бути достатньо ефективними і практично викону­ваними;
2) заходи повинні враховувати специфіку конкретних вироб­ництв. В зв’язку з цим їх необхідно розробляти, головним чином, безпосередньо на підприємствах і в галузевих інститутах;
3) здійснення розроблених заходів, за можливості, не по­винно су­проводжуватися скороченням виробництва. Таке скорочення в зв’язку з ви­конанням додаткових заходів допускається тільки в рідких випадках, коли загроза інтенсивного накопичення домі­шок в приземному шарі атмосфери особливо велика.

 

Попередження про підвищення рівня забруднення пові­тря в зв’язку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами складають в прогностичних підрозділах Держкомгідромету. Засто­совують два види попереджень про можливе формування підвищеного рівня забру­днення повітря: від окремих джерел і по місту в ціло­му. В першому випа­дку попередження зв’язані з ростом концентрацій домішок в повітрі, що створюються викидами одного чи групи джерел; в другому – з ростом за­гальноміського забруднення по­вітря.

 

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери склада­ються попередження трьох ступенів, яким відповідають три режими ро­боти підприємств в періоди НМУ.