10.5.3 Заходи для скорочення викидів при третьому режимі роботи підприємства


Заходи повинні забезпечити скорочення концентрацій забруд­нюваль-них речовин в приземному шарі атмосфери приблизно на 40...60%, а в де­яких особливо небезпечних випадках підприємствам необхідно повністю припинити викиди. Заходи третього режиму включають   в себе всі заходи, розроблені для першого і другого режиму, а та­кож заходи, здійснення яких дозволяє понизити викиди забруднювальних речовин за рахунок тимча-сового скорочення продуктивності підприємства.

 

При розробленні заходів для скорочення викидів при третьому ре­жимі доцільно враховувати такі заходи загального характеру:
- знизити навантаження чи зупинити виробництва, які супровод­жуються значними виділеннями забруднювальних речовин;
- відключити апарати і обладнання, робота яких зв’язана зі значним забрудненням повітря;
- зупинити технологічне обладнання у випадку виходу із строю газоочисних пристроїв;
- заборонити проведення вантажно-розвантажувальних робіт, від­ван­таження готової продукції, сипучої початкової сировини і реа­гентів, які є джерелом забруднення;
-  перерозподілити навантаження виробництв і технологічних лі­ній на  ефективніше обладнання;
- зупинити пускові роботи на апаратах і технологічних лініях, які су­проводжуються викидами в атмосферу;
- заборонити виїзд на лінію автотранспортних засобів (включаючи особистий транспорт) з не відрегульованими двигунами. Склад відпрацьо­ваних газів не повинен перевищувати гранично допустимі викиди шкідли­вих речовин, наведені в ГОСТ 17.2.2.02-98;
- знизити навантаження чи зупинити виробництва, які не мають газо­очисних споруд;
-  провести поетапне зниження навантаження паралельно пра­цюючих однотипових технологічних агрегатів і установок (аж до відключення од­ного, двох, трьох і т. д. агрегатів).