10.5.2 Заходи для скорочення викидів при другому режимі роботи підприємства


При другому режимі роботи підприємства заходи повинні за­безпе­чити скорочення концентрації забруднювальних речовин в при­земному шарі атмосфери приблизно на 20...40%. Ці заходи вклю­чають в себе всі заходи, розроблені для першого режиму, а також заходи, які впливають на технологі­чні процеси з незначним зниженням продуктивності підпри-ємства.

 

При розробленні заходів для скорочення викидів при другому режимі доцільно враховувати такі заходи загального харак­теру:
- знизити продуктивність окремих апаратів і технологічних ліній, ро­бота яких зв’язана зі значним виділенням в атмосферу шкідливих речовин;
- у випадку, якщо терміни початку планово-попереджувальних робіт з ремонту технологічного обладнання і настання НМУ достатньо близькі, необхідно провести зупинку обладнання;
- зменшити інтенсивність технологічного процесу, зв’язаного з підви­щеними викидами шкідливих речовин в атмосферу на тих підпри-ємствах, де за рахунок інтенсифікації та використання якіснішої сировини мож­лива компенсація відставання в періоди НМУ;
- перевести котельні та ТЕЦ, де це можливо, на природний газ чи мало­сірчане і малозольне паливо, при роботі з якими забезпечується зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу;
- обмежити використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства і міста згідно з раніше розроб-леними схемами маршрутів;
-  припинити обкатку двигунів на випробувальних стендах;
-  прийняти заходи для попередження випаровування палива;
-  заборонити спалювання відходів виробництва і сміття, якщо воно здійснюється без використання спеціальних установок, осна­щених пилога­зовловлювальнимиапаратами;
заборонити роботу на холодильних та інших установках, зв’я­заних з витоком забруднювальних речовин.