10.5.1 Заходи для скорочення викидів при першому режимі роботи підприємства


При першому режимі роботи підприємства заходи повинні за­безпе­чити скорочення концентрації забруднювальних речовин в при­земному шарі атмосфери приблизно на 15...20%. Ці заходи носять організаційно-техніч­ний характер, їх можна швидко здійснювати, вони не потребують значних витрат і не призводять до зниження продуктивності підприємства.

 

При розробленні заходів для скорочення викидів при першому ре­жимі доцільно враховувати такі заходи загального харак­теру:
- посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламе­нту виробництва;
-  заборонити роботу обладнання на форсованому режимі;
-  розосередити в часі роботу технологічних агрегатів, які не беруть участі в єдиному технологічному процесі, при роботі яких викиди шкідли-вих речовин в атмосферу досягають максимальних значень;
- посилити контроль за роботою контрольно-вимірювальних при­ладів і автоматичних систем управління технологічними процесами;
- заборонити продувку і чистку обладнання, газоходів, ємностей, в яких зберігалися забруднювальні речовини;
- припинити ремонтні роботи, зв’язані з під­вищеним виділенням шкідливих речовин в атмосферу;
-  посилити контроль за герметичністю газохідних систем і аг­регатів, місць пересипання курних матеріалів та інших джерел пилогазорозподі­лення;
-  посилити контроль за технічним станом і експлуатацією всіх газо­очисних установок;
- забезпечити безперебійну роботу всіх пилоочисних систем і
споруд та їх окремих елементів, не допускати зниження їх продуктивності, а також відключення на профілактичні огляди, ревізії та ремонти;
- забезпечити максимально ефективне зрошення апаратів пилогазов­ловлювачів;
- перевірити відповідність регламенту виробництва концентра­цій поглинальних розчинів, які застосовуються в газоочисних уста­новках;
-  обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, зв’язані зі значними виділеннями в атмосферу забруднювальних речовин;
- використати запас високоякісної сировини, при роботі на якій забез­печується зниження викидів забруднювальних речовин;
- інтенсифікувати вологе прибирання виробничих приміщень підпри­ємства, де це допускається правилами техніки безпеки;
- припинити випробовування обладнання, зв’язаного зі зміною техно­логічного режиму і збільшенням викидів забруднювальних речо­вин в атмос­феру;
-  забезпечити контроль ступеню очищення газів в пилогазоочисних установках, викидів шкідливих речовин в атмосферу безпосе­редньо на джерелах і на межі санітарно-захисної зони.