Компоновка будівель і споруд на  промисловому  майданчику


На генеральному плані підприємства чи промислового комп­лексу розта­шування будівель і споруд повинно відповідати таким вимогам:
-  необхідно передба­чати прохідне провітрювання самого май­данчика і міжцехових просторів;
- уни­кати розповсюдження шкідли­вих домішок в повітрі на інші,  „чисті-ші” вироб­ництва;
- розв’язати проблему одноразового викиду на майданчику всіх шкідливих речовин;
- вирішити організацію чіткої системи централізованих викидів і при­пливних центрів систем вентиляції.

 

Для виконання перерахованих вимог в основу планових рішень повинні бути закладені такі принципи: 
-  формування підприємства автономними технологічними комп­лексами;
-  блокова система забудови генерального плану;
-  зонування території на всіх етапах розвитку підприємства;
-  централізація технологічних комунікацій.

 

Необхідно передбачати адміністративну, виробничу, допоміж­ну вироб­ничу і складську зони. Технологічні потоки при цьому розташовуються на гене­ральному плані паралельно один одному і перпендикулярно направленню розви­тку підприємства. Це створює сприятливі умови для їх обслуговування, централі­зації викидів, очищення  від шкідливих речовин і провітрювання майданчика.

 

Будівлі та споруди на генеральному плані доцільно орієнту­вати довгою стороною вздовж пануючих вітрів, використовуючи магістральні проїзди, роз­риви між кварталами і блоками як аераційні коридори, ширина яких 36...60 м. При компоновці виробництв, розташованих у декількох бу­дівлях і спорудах рі­зної висоти, рекомендується проектувати об’єкти меншої висоти зі сторони па­нуючого направлення вітру.

 

При відсутності пануючого нап­равлення руху вітру вищі будівлі та споруди доцільно розта­шовувати ближче до центру планованого блока.

 

Адміністративно-господарські будівлі, розташовані у вироб­ничій зоні, захи­щають смугою зелених насаджень від шкідливо­го впливу газів, пилу, шуму тощо. При значному масиві зелених насаджень забезпечують розрив між ними для провітрювання. При виборі асортименту деревно-кущових порід врахову­ються не тіль­ки декоративні, але і санітарні та протипожежні властивості, а також стійкість у певних рослин проти дії виробничих хімічно шкідливих речовин.