10. 2  Вибір району будівництва підприємств


Великі промислові комплекси, особливо підприємства хіміч­ної та на­фтохімічної промисловості, де переважна більшість тех­нологічних проце­сів зв’язана з використанням токсичних речовин, як правило, не рекомен­дується розташовувати в районах з підви­щеним, високим і небезпечним потенціалом забруднення.

 

В поняття потенціалу входить комплекс факторів, які характери­зують вертикальне розподілення і повторюваність температури, швидкість руху вітру, а деколи й інші метеорологічні фактори. Прийнято, що високий по­тенціал забруднення буде відповідати тим метеорологічним умовам, при яких утворюються найбільші кон­центрації шкідливих речовин в призем­ному шарі повітря від дже­рел з фіксованими параметрами викидів.

 

При розташуванні нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів необхідно забезпечити дотримання нор­мативів шкідливого впливу на атмосферне повітря, а при плануван­ні розташування і роз­витку міст та інших населених пунктів по­винні враховуватися стан, про­гноз змін і задачі щодо охороні ат­мосферного повітря від шкідливих домішок.

 

Необхідно уникати будівництва підприємств з великими вики­дами шкідливих речовин в місцях застою повітря, в низинах і кот­ловинах.

 

Промислові об’єкти краще розташовувати на більш високих відмітках, за ви­ключенням місцевостей, в яких спостерігаються приземні інверсії. .


Якщо промисловий об’єкт необхідно будувати в долині, то його не слід розташовувати на одній лінії з населеним пунктом (за направленням пануючого вітру). Тому в порівняно вузьких до­линах промислові об’єкти потрібно розташо­вувати на більш високих відмітках або на схилах долини. Житлова забудівля не повинна бути вище промислового майданчика підприємства, інакше переваги ви­соких труб для розсіювання промислових викидів зво­дяться нанівець.


При порів­няно спокійному рельєфі місцевості промислові підприємства розташовують на рівному підвищеному місці, яке добре продувається вітрами. При можливості їх необ­хідно розташовувати в спеціально відведеній для цього промис­ловій зоні за межею населених пунктів і з підвітряної сторони від житлових масивів, щоб ви­киди виносилися в сторону від при­значеної для забудови зони (рис. 10.1).