Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте природу забруднювачів атмосфери.
 2. Наведіть класифікації джерел забруднення повітря та атмосферних забруднень.
 3. Опишіть основні властивості пилу та їх вплив на ефективність ро­боти пилоочищувальних апаратів.
 4. Наведіть порядок розрахунку ефективності вловлювання пилу.
 5. Розкажіть про вплив властивостей газів на роботу систем пило- і золоуловлювання.
 6. Охарактеризуйте основні механізми осадження завислих в газах частинок.
 7. Обгрунтуйте суть гравітаційного осадження частинок пилу.
 8. Опишіть особливості відцентрового та інерційного осадження частинок.
 9.  Розкажіть про можливості застосування електричних зарядів для осадження частинок пилу.
 10.  Охарактеризуйте основні методи захисту навколишнього природ-ного середовища.
 11.  Розкрийте суть основних способів очищення газів.
 12.  Поясніть важливість необхідності визначення ступеню очищення газів.
 13.  Дайте означення видів гранично допустимих концентрацій шкід-ливих речовин в атмосферному повітрі.
 14.  Поясніть суть гранично допустимих та тимчасово погоджених викидів шкідливих речовин.