--------

Основні умовні позначення до 1 розділу

 

Q  – витрати газу, /год, /с;
V – швидкість газу, м/с;
С′, С″ – концентрація шкідливих речовин в газах до і після очищення, г/, мг/
,– густина газу, частинок, кг/, г/;
 – діаметр частинок, мкм;
 – діаметр частинок, що вловлюються в апараті на 50%;
 – швидкість витання (осадження), м/с;
 – динамічна в’язкість, Па•с;
– кінематична в’язкість,  /с;
Т – абсолютна температура, К;
t – температура, ;
P – тиск, Па;

– кінематична в’язкість,  /с;
Т – абсолютна температура, К;
t – температура, ;
P – тиск, Па;
 – універсальна газова постійна, 8314 Дж/кмоль•К;
 – діелектрична проникність, 8,85• ф/м;
 – абсолютна магнітна проникність вакууму, 1,257• г/м;
е – величина заряду електрона 1,6• Кл;
g – прискорення сили ваги, 9,81 м/;
 – стала Больцмана, 1,38• Дж/кмоль*К;
Е – напруженість електричного  поля, В/м;
q – величина електричного заряду, Кл;
Н – напруженість магнітного поля, А/м;
F – сила, Н;
L, l – довжина, лінійний параметр, м;
S – площа, ;
 – час, с;
М – маса 1 кмоль, кг/моль;
 – поправка Кенінгема-Міллікена;
 – ефективність пиловловлювання;
 коефіцієнт опору;
 – відносна вологість, %.