1.7 Необхідна ступінь очищення газів


В тих випадках, коли гази призначені для використання в хімічних процесах, з них повинні бути видалені будь-які компоненти – газоподібні чи пиловидні, якщо вони перешкоджають проведенню даного процесу. Так, наприклад, окис вуглецю отруює каталізатор синтезу аміаку, тому його вміст повинен бути зменшений до допустимо-низького значення пе­ред подачею водню і азоту в колону синтезу. Ступінь необхідного очи­щення газів визначаться  верхнім порогом концентрації, яка допустима для даного процесу.
Другі гази,в основному природний газ, гази нафтоперегонки і кок­совий газ виробляють, головним чином, для одержання промислового і по­бутового тепла. Вони вміщують значну кількість сірководню, який викли­кає корозію трубопроводів при охолодженні цих газів нижче точки роси. Крім того, вони виділяють неприємний запах при згоранні й можуть впли­вати  на деякі технологічні процеси, такіяк підігрівання стальних поковок. Тому вміст сірководню необхідно знизити до концентрації, допустимої для споживача.
 Відхідні гази, які утворюються при згоранні палива в хімічних, ме­талургійних та інших процесах, звичайно викидаються в атмосферу. Вони можуть вміщувати небезпечні та шкідливі речовини, такі як оксид миш’яку чи радіоактивні домішки; вони можуть бути неприємними, наприклад, клуби диму. Граничні величини викидів визначаються, виходячи з трьох основних міркувань:
-  концентрація, яка загрожує рослинному чи тваринному світові;
-  законодавчі обмеження, визначені державою  чи місцевою владою;
- зменшення забруднень повітряного басейну для забезпечення благополуччя громадян.
Ці міркування взаємозалежні. Так, законодавчими обмеженнями встановлені концентрації викидів в атмосферу, які наносять шкоду тваринному чи рослинному світові.