1.6. Природоохоронні технології захисту навколишнього середовища


Під природоохоронними технологіями захисту навколишнього природного середовища розу­міють комплекс технологічних, технічних і організаційних заходів, направлених на зниження чи повне виключення антропогенного забруд­нення біосфери.

 

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, якіради­кально вирішують проблемуборотьби з забрудненнями, поки що не існує, і тільки сполучення декількох, раціонально підібраних і нау­ково обґрунтованих  заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.  

 

Для захисту від антропогенних забруднень застосовують такі методи:
технологічні – безпосередній вплив на технологічні процеси, які є джерелами забруднення, тобто активне втручання в тех­нологію;
організаційно-технічні – зменшення концентрацій і рівня забруднень на шляху їх розповсюдження в біосфері, тобто невтручання в тех­нологію, а тільки боротьба з вже утвореними внаслідок технологічно­го процесу забрудненнями шляхом використання технічних засобів за­хисту і проведення організаційно-планувальних заходів.

 

При використанні технологічних методів проблема ліквідації заб­руднень вирішується радикально, але їх розробка івпровадження зв’язані з трудомісткими і дорогими заходами, а саме:
-  реконструкцією підпри­ємств і зміною існуючої технології;
-  значними капітальними витрата­ми;
-  проведенням спеціальних науково-дослідних і проектно-конструк-торських робіт;
- вирішенням складних технологічних і організаційних задач не тільки науково-технічного, а і соціально-економічного пла­ну.

 

Не зважаючи на проведення такого складного комплексу заходів, вирішити питання захисту навколишнього середовища тільки техноло­гічними методами не завжди можливо. Тому ще широко застосовують ор­ганізаційно-технічні методи, не зважаючи на те, що вони менш ефек­тивні й захист навколишнього середовища в цьому випадку носить ло­кальний характер.

 

Загальна класифікація методів захисту навколишнього середовища наведена на рис. 1.7, з розгляду якого виходить, що при проведенні техно­логічних заходів для боротьби з забрудненнями навколишнього се­редо­вища застосовують прямі й побічні методи.

 

Прямі методи дозволяють знизити масу, об’єм, концентрацію і рі­вень забруднень безпосередньо в джерелі їх утворення при основному тех­нологічному процесі. Наприклад: поліпшення якості палива (зниження в ньому вмісту сірки – основного забруднювача атмосфери при спалюванні), удосконалення топкових пристроїв, форсунок ї паль­ників, переведення ав­тотранспорту з бензинового на газове паливо чи на електроживлення (еле­ктромобілі) тощо. 

 

Побічні методи не забезпечують безпосереднього зниження рівня за­бруднень в джерелі при основному технологічному процесі, але доз­воля­ють знизити до мінімуму або виключити їх утворення при проведен­ні на­ступних технологічних процесів. Наприклад:
- наближення форми і розмірів заготовки до форми і розмірів оброблюваних деталей машин а також зме­ншення припусків внаслідок використання більш прог­ресивних методів лиття і оброблення тиском дозволяють знизити заб­руднення навколиш­нього природного середовища при переробленні ме­талевої стружки і пилу, які утворюються при виготовленні деталей на металооброблювальних ве­рстатах;
- заміна процесу травлення (що неминуче супроводжується утво­ренням токсичних стоків) на голкофрезерування, при якому шкідливі від­ходи практично не утворюються;
- заміна початкових неутилізованих мате­ріалів на утилізовані, що забезпе­чує повну утилізацію всіх відходів тощо. 

 

Вищою формою вдосконалення технології виробництва є створення замкнутих технологічних процесів, систем зворотного водопоста­чання і безвідходної технології,  що можливо тільки при сполученні пря­мих і побічних методів.

 

Під безвідходною технологією розуміють замкнуті технологічні процеси, при яких відходи попереднього процесу є початковою сировиною для наступного. Прообраз цієї технології  кругообіг речовин іенергії в природі. Майбутнє за технологічними методами захисту навко­лишнього природного середовища як самими прогресивними і екологіч­ними. Саме впровадження на всіх етапах виробництва безвід­ходної техно­логії дозво­лить повністю зняти проблему антропогенного забруднення біо­сфери.

Організаційно-технічні методи, застосування якихне зв’язано з  безпосереднім впливом на джерело забруднення застосовують для за­хисту навколишнього середовища такими   шляхами:
- розосередження джерел забруднення. Воно не захищає безпосеред­ньо навколишнє природне середовище, але дозволяє понизити локальне навантаження шкідливих речовин на біосферу до допустимих концентра­цій і  рівнів, з нейтралізацією якихприрода справляється ще сама;
- локалізація джерел забруднення за рахунок ізоляції, герметизації, екранування, а також захоронення відходів, що дозволяє обмежити розповсюдження забруднювачів в біосфері;
- очищення (повного чидо допустимих концентрацій) викидів, що поступають в біосферу за допомогою спеціальних технічних пристроїв і апаратів, які використовують фізичні, хімічні, фізико-хімічні та біохімічні способи очищення і обеззаражування забруднювачів.
На сьогоднішньому рівні розвитку технології застосування орга­ніза­ційно-технічних методів є основним способом боротьби з забрудненням навколишнього природного середовища. При цьому перевага віддається розробленню і удосконаленню пристроїв і апаратів очищення викидів в біосферу.