1.5  Фізичні основи пиловловлювання


Робота будь-якого пиловловлювального апарата заснована на вико­рис­танні одного або декількох механізмів осадження завислих в газах частинок [18].
Гравітаційне осадження (седиментація) відбувається  внаслідок вертикального осідання частинок під дією сили ваги при проходженні їх через газоочисний апарат.
Осадження під дією відцентрової сили відмічається при криволіній­ному русі аеродинамічного потоку, коли розвиваються відцентрові сили, під дією яких частинки відкидаються на поверхню осадження.
Інерційне осадження відбувається в тому випадку, коли маса частинки чи швидкість її руху настільки значні, що вона не може слідувати разом з газом за лінією течії, яка охоплює перешкоду, а, пориваючись за інерцією продовжити свій рух, стикається з перешкодою і осаджується на ній.
Зачеплення (ефект дотику) спостерігається, коли відстань частинки, яка рухається з газовим потоком, від обтічного тіла дорівнює або менше її радіуса.
Дифузійне осадження. Дрібні частинки зазнають безперервну дію молекул газу, які знаходяться в броунівському русі, внаслідок якого можливе осадження цих частинок на поверхні обтічних тіл чи стінок апарата.
Електричне осадження. В процесі іонізації газових молекул електричним розрядом відбувається зарядження частинок, які вміщуються в газах, а потім під дією електричного поля вони осаджуються на електродах. Електричне осадження можливе і при взаємодії частинок з краплинами (чи бульбашками). Причому електричні заряди можуть бути підведені до частинок, до зрошувальної рідини, чи одночасно і до частинок, і до рідини. Електричне осадження частинок може від­буватися і при проходженні аерозолю через фільтрувальні перегородки.
Крім вказаних вище основних механізмів осадження, можна пере­рахувати і ряд інших: термофорез, дифузіофорез, фотофорез, вплив магнітного поля, радіометричних сил тощо.

Вплив того чи іншого механізму на осадження частинок визнача­ється цілим рядом факторів, і в першу чергу, їх розміром.