1.5.7 Магнітні поля.


Якщо тверда частинка не має природних магні­тних властивостей, але при русі в газах з швидкістю одержала електрич­ний заряд q, Кл, і потім попала в магнітне пола напруже­ністю Н, А/м, то на частинку буде діяти сила Fм, Н, перпендикулярна до направлення поля і до направлення руху частинки. Внаслідок цього частинка зміщується з швид­кістю, яка може бути розрахована за законом Стокса:
,                                      (1.61)
де    – абсолютна магнітна проникність вакууму (1,257•10-6 Г/м);    
 – відносна магнітна проникність.
Швидкість зміщення в такому випадку залежить від швидкості газу; ці величини пропорційні.
Якщо малі магнітні частинки попадають в магнітне поле, то вони орієнтуються таким чином, що їхпротилежні кінці направляються до різних полюсів магніту. Сумарна сила, яка діє на частинку в магнітно­му полі, може бути подана у вигляді алгебраїчної суми сил притягання і відштовхування.