1.5.10 Фотофорез.


Фотофорез, тобто рух частинок аерозолю, які освітлюються з однієї сторони, – це є частковий випадок термофорезу. Ха­рактер явищ, що спостерігаються, залежить від розподілення температур в освітлювальній частинці, яке в свою чергу визначається формою і розмі­ром частинки, прозорістю і показником пере­ломлення матеріалу. В прозо­рих частинках зворотна сторона може нагріватися сильніше, ніж сторона, звернена до джерела світла, внаслі­док чого частинка буде рухатися за на­правленням до світла. Якщо сто­рона, звернена до світла, гарячіша, ніж зворотна сторона, то частин­ка буде віддалятися від джерела світла.