1.4.2 Вологість газів


Утримувана в газах, які підлягають очищенню, волога може приводити до налипання пилу і корозії стінок пиловловлю­вача, особливо при роботі на газах, які мають температуру, близьку до те­мператури випадання конденсату. Таку температуру називають темпера-турою точки роси чи просто точкою роси .
Вміст вологи в газі може характеризуватися такими величинами:
-  концентрацією водяних парів , кг/кг сухого газу (абсолютний вологовміст газу);
- концентрацією водяних парів f′, г/м3 вологого газу при нормальних умовах, чи f″, г/м3 вологого пару при дійсних умовах;
-  значенням парціального тиску водяних парів Pw, Па;
-  звичайним процентом, який рівний  Рw/Pзаг•100, де Рзаг – загальний тиск даного газу;  він рівний барометричному ± тиск (розрідження) в апараті (Р);
- ступенем наближення до насиченого стану при даних умовах, тобто відносною вологістю , %.
Відносна вологість – це відношення маси водяних парів, які утриму­ються в 1 м3 вологого газу, до маси водяного пару, яка може утримуватися в 1 м3 газу в стані насичення при тих же умовах, тобто

                                               (1.15)
При розрахунках, зв’язаних з пиловловлюванням, частіше всього користуються  величинами вологовмісту і відносної вологості.
Для вирішення питань, зв’язаних з проектуванням чи експлуатацією систем пиловловлювання, найбільший інтерес викликає точка роси очищуваних газів.
Точка роси димових газів, які утворюються при спалюванні малосі­рчаних палив і які мають тиск, близький  до барометричного, з достатньою точністю може бути визначена за їx  діаграмою, побудованою для воло­гого повітря [18, 20-30, 42].