1.2.5 Змочуваність


Змочуваність частинок впливає на ефективність мокрих пило­вловлювачів, особливо при роботі з рециркуляцією. При дотику по­гано змоченої частинки з поверхнею рідини частинка захоплюється цією поверхнею, але на протилежність легко змочуваної не занурюється в рі­дину чи не обволікається краплиною рідини, а залишається на її поверхні. Після того, як поверхня рідини виявляється значно  покритою захо­пленими нею частинками, очищення газів погіршується, тому що знову підведені до поверхні рідини частинки внаслідок пружних  співударів з раніше захоп­леними можуть вернутися в потік газу і виявлятися не влов­леними. Гладенькі частинки  змочуються краще, ніж частинки з нерівною по­верхнею. Це визначається тим що останні  більше покриваються  абсорбованою газовою оболонкою, яка утрудняє змочування. За характером змочування всі  тверді тіла поділяють на три основні групи:

- гідрофільні матеріали– добре змочувані: кальцій, кварц,  більшість силікатів і окислених мінералів, галогени лужних металів;
гідрофобні матеріали – погано змочувані: граніт, вугілля, сірка;
абсолютно гідрофобні: парафін, тефлон, бітуми.

Таблиця 1.3 – Злипання деяких видів золи і пилу

Група злипання. Розривна міцність по Є. І. Адріанову, Па

Найменування золи і пилу

І. Незлипливі, P ≤ 60

Шлаковий пил, глиноземний пил, доломітовий пил, шамотний пил

ІІ. Слабозлипливі,
 60 < P < 300

Летюча зола з недопаленням бі­льше 30% при пиловидному спа­люванні кам’яного вугілля, ле­тюча зола при шаровому спалю­ванні будь-якого вугілля, коксо­вий пил, магнезитовий пил, слан­цева зола, доменний пил (після первинних пилоосаджувачів), апатитовий сухий пил.

 ІІІ. Середньозлип­ливі, 300 < P < 600

Летюча зола без недопалка, торф’яна зола, марга­нцевий пил – пил концентратів кольоро­вої мета­лургії і залізного колче­дану, пил окису цинку, свинцю, олова (попередньо скоагульова­ного), во­логий магнезитовий пил, сухий цемент.

ІV. Сильнозлипливі, P > 600

Цементний пил, який випав з повітря з великим вологовміс­том; гіпсовий і алебастровий пил; пил глини, каоліну і мергелю (дрібна), недогарковий пил при 500, мучний пил, волокнистий пил (аз­бест, хлопок, шерсть); пил, що вміщує великі до­мішки (після відсіювання зерна тощо), зола ан­трацитового штибу з недопікан­ням менше 25%, пил з максима­льною величиною частинок 10 мкм.