--------

1.2 Основні властивості пилу
1.2.1 Густина пилу

, кг/ чи г/, є найважливішою характеристикою пилу і золи. Розрізняють  дійсну, насипну та уявну густини. Насипна густина (на відміну від дійсної) враховує повітряний прошарок між частинками пилу. При злежуванні насипна густина збільшується в   1,2…1,5 рази.

Рисунок 1.1 – Джерела забруднення повітря

 

 
Рисунок 1.2 – Взаємообмін між виробництвом і природою


Таблиця 1.1– Класифікація атмосферних забруднень за розмірами частинок

Назва атмосферних забруднень

Розміри

Зола

Великі частинки, розміром більше 75 мкм

Пил

Частинки розміром менше 75 мкм і більше  1 мкм

Туман

Рідкі частинки, звичайно менші 10 мкм

Дим

Тверді частинки, звичайно менші 1 мкм

Імла (фог)

Тумани деколи називають фогом (імлою), якщо вони  досить густі та сильно погіршують видимість

Кіптява

Летюча зола, продукти неповного згорання у рідкому або твердому стані

Смог

Штучне слово, яке складається зі слів „смок” і „фог”.Смог – їдючий туман у приземному шарі повітря, який складається з дуже драбних крапель кислот та інших речовин

Сажа

Злиплі частинки незгорівшого вугілля, які утворюються при неповному згоранні

Аерозолі

Будь-які суспензії в повітрі (раніше так називали дрібнодисперсні суспензії, відносно стабільні в повітрі)

Уявна (об’ємна) густина – відношення маси частинок до об’єму, який вона займає, включаючи пори, пустоти і нерівності. Гладенькі монолітні частинки мають густину, практично збіжну з дійсною. Пили, схильні до коагулювання і спікання, знижують уявну густину  відносно дійсної.