4 Експериментальні дослідження внутрішніх перенапруг в діючих мережах

4.3 Розрахунок перехідних процесів на ПК

Перехідний процес на довгих лініях при комутації протікає у формі хвильового процесу. Розрахунок хвильового процесу на лінії без втрат проводиться на основі так званого цифрового методу розрахунку. У вузлах обчислюються заломлені і відбиті хвилі, причому обчислення містять тільки арифметичні дії над числами дискретними значеннями хвиль. З цієї причини обчислення перехідних процесів в схемах з довгими лініями ефективно здійснюються на ПК. У вузлах з реактивними елементами застосовують відомі алгоритми розрахунку звичайних диференціальних рівнянь або ж заміщають реактивні елементи , С лініями. Трифазні системи приводяться до однофазних на основі комплексних схем заміщення або ж застосовується матричний метод розрахунку в фазних і симетричних координатах. В даний час практика розрахунку перехідних процесів на ПК використовується для дослідження комутаційних перехідних процесів в дальніх електропередачах.

Питання і завдання для самоперевірки

1.     Задана блокова схема з параметрами генератора: Рг 600 МВА, х"г = 0,2; трансформатора: Ртр = 900 МВА; хтр = 0,15; лінія 500 кВ (кВ) з хвильовим опором прямій послідовності  Ом. Потрібно виразити весь опір у відносних одиницях, прийнявши натуральну потужність лінії за базисну.

2.     Складіть в загальному вигляді універсальну комплексну схему заміщення для випадку: а) включення двома фазами; б) однофазного короткого замикання і обриву на тій же фазі в одній точці мережі.

3.     Розрахуйте параметри лінії 220 кВ з горизонтальним розташуванням проводів і розмірами (див. табл. 1.3.)  м;  м,  мм (АС-300). Питома провідність землі .

4.     Визначте, використовуючи розрахункові криві, підвищення напруги на здорових фазах при однофазному короткому замиканні в мережі з  і .

5.     Якими коефіцієнтами виражаються складові перенапруги під час комутації в мережі з довгою лінією при однофазному короткому замиканні?