3 Внутрішні перенапруги та їх обмеження

3.2 Схеми заміщення ліній електропередачі

Лінії передачі є елементами з розподіленими параметрами, тому схеми, що містять лінії передачі, мають, взагалі кажучи, нескінченну кількість власних частот коливань. При крутих фронтах хвиль комутаційного походження необхідне врахування великого числа власних частот і, відповідно, лінія повинна заміщатися ланцюговою схемою з великим числом ланок. В цьому випадку простіше враховувати хвильовий процес на лінії з багатократними відбиттями хвилі у вузлових точках. Хвилі комутаційного походження мають переважно пологий фронт, і в цьому випадку лінія може заміщатися простими Т- або П-подібними схемами. Параметри схеми заміщення обчислюються для частоти , яка еквівалентує дії внутрішньої перенапруги (часто беруть ). На цій частоті електрична довжина лінії рівна . Параметри Т-подібної схеми обчислюються за формулами:

                                      ;    ;                              (3.7)

параметри П-подібної схеми за формулами:

                                          .                              (3.8)

 

Формули спрощуються, якщо z=1 відн. од. Для коротких ліній (до 200250 км), тобто малих ,  і формули спрощуються до вигляду (при z=1):

для Т-подібної схеми:

                                            ;      ;                                 (3.7,а)

П-подібної схеми:

                                            ;     .                                  (3.8,а)

 

Схеми заміщення з параметрами згідно з формулами (3.7) або (3.8) достатньо точно заміщають лінію на частоті , для якої визначені параметри x і b, і приблизно справедливі для розрахунку перехідних процесів в схемах, в яких комутаційні хвилі мають достатньо пологий фронт.