ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Лабораторний практикум
 
6. Дослідження психологічного клімату групи


Мета роботи: 1) з’ясувати індивідуальну та середньогрупову оцінку психологічного клімату групи; 2) виявити передумови наявних міжособистісних відносин у групі; 3) визначити міру зрілості групи та перспективи її розвитку.

Використовувані матеріали: 1) методика дослідження психологічного клімату групи; 2) бланки дослідження.


Хід роботи:

1. Одержати методику дослідження психологічного клімату, за допомогою якої проводиться дослідження, та бланк дослідження.

2. Оцінити запропоновані твердження.

3. Розрахувати індивідуальну оцінку психологічного клімату.

4. Одержані показники порівняти з оціночною шкалою.

5. На основі проведеного дослідження оформити письмовий звіт.


Теоретичні матеріали до виконання лабораторної роботи

Сутність кожної людини відкривається тільки в зв’язках з іншими людьми і реалізується у формах колективної взаємодії, у процесах спілкування. Через взаємини людина усвідомлює свою суспільну цінність. Таким чином, самооцінка виступає як груповий ефект, як одна з форм прояву соціально-психологічного клімату. Оцінка свого стану в системі суспільних відносин і особистих зв’язків породжує відчуття більшої або меншої задоволеності собою й іншими. Переживання особливостей взаємин відбивається на настрої, викликає поліпшення або погіршення психологічного самопочуття людини. Психологічне самопочуття і настрій, характеризуючи психічний стан людей, свідчать про особливості соціально-психологічного клімату в колективі. Самооцінка, самопочуття і настрій – це соціально-психологічні явища, цілісна реакція на вплив мікросередовища і всього комплексу умов діяльності людини в колективі. Вони виступають як суб'єктивні форми прояву соціально-психологічного клімату.

Якісні і кількісні показники основних рис колективу поєднуються поняттям “соціально-психологічний клімат колективу”. На думку відомого російського психолога Б. Паригіна, поняття “соціально-психологічний клімат колективу” відбиває характер взаємин між людьми, переважний тон суспільного настрою в колективі, пов’язаний із задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем управління й іншими факторами.

Соціально-психологічний клімат колективу пов’язаний з певним емоційним забарвленням психологічних зв’язків людей, що виникають на основі їхньої близькості, симпатій, збігу характерів, інтересів і схильностей.

Відзначають двоїсту природу соціально-психологічного клімату колективу. З одного боку, він є деяким суб’єктивним відображенням в груповій свідомості всієї сукупності елементів соціального оточення, всього навколишнього середовища. З іншого боку, виникнувши як результат безпосереднього й опосередкованого впливу на групову свідомість об’єктивних і суб’єктивних факторів, соціально-психологічний клімат набуває відносної самостійності, стає об'єктивною характеристикою колективу і починає впливати на колективну діяльність і окремих особистостей.

Соціально-психологічний клімат – це не статичне, а досить динамічне утворення. На різних етапах розвитку трудового колективу спостерігається динаміка модальності емоційності відносин. На першому етапі становлення колективу емоційний фактор відіграє головну роль (йде інтенсивний процес психологічної орієнтації, встановлення зв’язків і позитивних взаємин). На етапі ж утворення колективу усе більшого значення набувають когнітивні (пізнавальні) процеси, і кожна особистість виступає не тільки як об’єкт емоційного спілкування, але і як носій певних особистісних якостей, соціальних норм і установок. Саме на цьому етапі відбувається формування спільних поглядів, ціннісних орієнтацій, норм і символів.

Будь-яка людина вже в силу своєї присутності в соціальній групі, а тим паче беручи участь у спільній праці, впливає на багато сфер життя колективу, в тому числі на його соціально-психологічний клімат. Люди позитивно чи негативно впливають на самопочуття оточуючих залежно від їх соціально-психологічних й індивідуально-психологічних властивостей. До соціально-психологічних властивостей особистості, що позитивно впливають на формування соціально-психологічного клімату, відносять принциповість, відповідальність, дисциплінованість, активність у міжособистісних і міжгрупових відносинах, товариськість, культуру поведінки, тактовність. Негативно на клімат впливають люди непослідовні, егоїстичні, безтактні і т.д. (інша справа, як і наскільки особа розуміє себе). На самопочуття людей і через нього на загальний клімат колективу впливають і особливості психічних процесів (інтелектуальних, емоційних, вольових) а також темперамент і характер членів колективу. Крім того, важливу роль відіграє підготовка людини до праці, тобто її знання, уміння і навички. Висока професійна компетентність людини викликає повагу, вона може бути прикладом для інших і тим самим сприяти зростанню майстерності працюючих з нею людей.


Проведення дослідження

1. Оцінити, як виявляються перераховані нижче властивості психологічного клімату у вашій групі (таблиця 6.1), виставивши ту оцінку, яка, на вашу думку, відповідає істині.

Шкала оцінювання властивостей психологічного клімату:

3 — властивість виявляється в групі завжди;

2 — властивість виявляється в більшості випадків;

1 — властивість виявляється нерідко;

0 — виявляються в однаковій мірі і та, й інша властивості.

Таблиця 6.1 – Властивості психологічного клімату групи

Властивості психологічного

клімату (А)

Оцінка

Властивості психологічного

клімату (В)

1. Переважає бадьорий, життєрадісний настрій

3210123

Переважає пригнічений, песимістичний настрій

2. Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

3210123

Конфліктність у відносинах, антипатії

3. Всередині вашої групи між угрупованнями є взаємна повага, розуміння

3210123

Угруповання конфліктують між собою

4. Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

3210123

Члени групи байдужі до більш тісного спілкування, негативно ставляться до спільної діяльності

5. Успіхи або невдачі товаришів викликають співпереживання, співчуття усіх членів групи

3210123

Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими інших або викликають заздрість, злорадність

6. У групі з повагою ставляться до думок один одного

3210123

Кожний вважає свою думку головною і нетерпимий до думки товаришів

7. Досягнення і невдачі групи переживаються як власні

3210123

Досягнення і невдачі групи

не знаходять відгуку серед її членів

8. У важкі для групи дні відбувається емоційне єднання, “один за всіх, і всі за одного”

3210123

У важкі дні група “розкисає”: розгубленість, сварки, взаємні звинувачення

9. Почуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво

3210123

До похвал і заохочень групи її члени ставляться з байдужістю

10. Група активна,

повна енергії

3210123

Група інертна,

пасивна

11. Доброзичливо та з увагою ставляться до новачків, допомагають їм освоїтися в колективі

3210123

Новачки почувають себе чужими, до них часто виявляють ворожість

12. У групі справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких, виступають на їх захист

3210123

Група помітно розділяється на “привілейованих” і “принижених”, існує зневажливе ставлення до слабких

13. Спільні справи захоплюють усіх, є велике бажання працювати колективно

3210123

Групу неможливо “підняти” на спільну справу, кожний думає про власні інтереси

2. Визначити загальний рівень Вашої оцінки психологічного клімату (С), склавши оцінки лівої сторони від 0 – сума А, правої сторони – сума В та знайшовши різницю: С = А – В.

Примітка: Розрахувати середньогрупову оцінку психологічного клімату за окремою методикою.


Оціночна шкала

Якщо С дорівнює нулеві або є величиною від’ємною, то можемо говорити про несприятливий психологічний клімат з погляду даного індивіда. Якщо С – величина додатна, то можемо говорити про сприятливий психологічний клімат.

Зміст звіту

1. У розданому викладачем бланку, розробленому на основі таблиці 6.1, виставити оцінки за властивостями, які характеризують психологічний клімат у колективі.

2. Розрахувати індивідуальну оцінку психологічного клімату (С).

3. Дати письмові відповіді на контрольні питання.


Контрольні питання

1.  Які властивості притаманні позитивному психологічному клімату групи? Негативному? В чому і в якій мірі вони виявляються у Вашому колективі? Як виявляються ці властивості в щоденному спілкуванні, в навчальній діяльності, у позанавчальний час?

2. Який ступінь зрілості Вашого колективу, в чому він виявляється? Чи робить хтось у групі особливий внесок у життєдіяльність даного колективу? А особисто Ви?

3. Що, з Вашої точки зору, обумовлює формування негативних складових психологічного клімату у Вашій групі?

4.  Що треба зробити, щоб покращити психологічний клімат у Вашій групі – Ваші міркування, рекомендації?