ЛІТЕРАТУРА  
 

1. Збірник законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці. В. Р. Сердюк. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. – 231 с.

2. Павлов С. П., Губанина З. И. Охрана труда в приборостроении. – М.: Высш. шк., 1986. – 215 с.

3. Охорона праці. К. Н. Ткачук, А. О. Гурін, П. В. Бересневич та ін. (підручник для студентів гірничих спеціальностей вищих закладів освіти). – К.: 1998. – 320 с.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. - Охорона праці. – 1998 – № 6. – С. 29-44.

5. Основи охорони праці. Підручник. / К. Н. Ткачук та ін. За редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К.: Основа, 2003. – 472 с.

6. Бондаренко Є. А. Пожежна безпека: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2008. – 109 с.

7. Кобилянський О. В. Охорона праці при експлуатації електроустановок. Навчальний посібник. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 125 с.

8. Сердюк В., Олійник М., Коваль А. Модульна технологія навчання з охорони праці. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2004. – 356 с.

9. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 року № 229-IV з урахуванням Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про охорону праці" № 1331-ІV від 25 листопада 2003 р.

10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 3 квітня 2003 № 660-IV.

11. Закон України "Про пожежну безпеку" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 листопада 1997 року № 618/97-ВР, від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР.

12. Основи законодавства України про охорону здоров'я із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого року № 2978/ХII, від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХII, ВВР, від 23 вересня 1994 року № 183/94-ВР, ВВР, від 13 жовтня року № 200/94-ВР, від 14 лютого 1997 року № 70/97-ВР, від 22 лютого 2000 року № 1489-111, Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 23-92.

13. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення із змінами і доповненнями, внесеними Законами України" від 17 грудня 1996 року № 607/96-ВР, від 11 червня 1997 року № 331/97-ВР, від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР, від 30 червня 1999 року № 783-Х1У, від 14 грудня 1999 року № 1288-ХIV, від 21 грудня 2000 року № 2171-111, від 15 листопада 2001 року № 2788-111.

14. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року № 2245-111.

15. Лист Міністерства праці і соціальної політики № 12-1-3/2907 від 26.07.02 щодо застосування штрафних санкцій на підприємства, установи, організації відповідно до Статті 31 Закону України "Про охорону праці".

16. Положення про розробку інструкції з охорони праці (наказ Мінпраці і соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 року № 9, зареєстровано в Мінюсті України 070498 № 226/2666).

17. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки (Затверджено постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року № 1320).

18. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Затверджено постановою КМУ від 21 серпня 2001 року № 1094).

19. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Затверджено постановою КМУ від 22 березня 2001 року № 270).

20. Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки (Затверджено постановою КМУ від 8 серпня 2001 року, № 852).

21. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (Затверджено постановою КМУ від 2 червня 2003 року, № 994).

22. Долин П. О. Основы техники безопасности в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1984. – 448 с.

23. Ткачук К. Н. Безпека працi у промисловостi. - К.: Технiка, 1982. - 231 с.

24. Щербина Я. Я. Основи пожежної технiки. - К.: Вища школа, 1977. - 236 с.

25. ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

26. ОНТП 24-86 (общесоюзные нормы технологического проектирования). Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

27. ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв в будiвництвi. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi.

28. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

29. ГОСТ 12.1.007-76. Информационный указатель стандартов. - № 2, 1981.

30. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

31. Кобилянський О. В. Охорона праці в електроенергетиці. Довідник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 165 с.

32. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році. Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/annual_report/2009/content_1.ua.php?m=B5&p=1.

33. Сєріков. Я. О. Основи охорони праці: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 227 с.

34. Батлук В. А., Гогіташвілі Г. Г. Охорона праці в будівельній галузі: навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 550 с. ISBN 966-346-050-4 (Електробезпека)

35. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 396 с. ISBN 966-364-142-8.