7.3 Міні-модуль. Пожежовибухонебезпечність об'єктів  
 

Класифiкацiя виробництв та зон за пожежовибухонебезпекою

Згідно з ДНАОП 0.00-1.32.01 залежно вiд хаpактеpистики речовин, що використовуються чи отримуються у виробництві та їх кiлькостi за вибухопожежонебезпечністю примiщення та виробництва поділяються на 5 категоpій:

А, Б, В, Г та Д.

Категорії А і Б - вибухопожежонебезпечнi.

Категорія А - виробництва, пов'язанi з використанням паливних газiв та легкозаймистих рідин з температурою спалаху Тсп £ 28 °С у кількостях, якi пiсля вибуху створюють надлишковий тиск більше 5 кПа (виробництва, де використовують чи зберігають у великій кількості ацетон, ефір спирти і т. п.).

До категорії Б належать виробництва, пов'язанi з використанням горючого пилу або волокна, легкозаймистих рідин з температурою спалаху Тсп > 28 °C з тією ж межею надлишкового тиску, що і категорія А (відділення виготовлення пластмасових виробів, приміщення промивки керосином чи скипидаром, склади керосину чи скипидару і т. п.).

До категорії В (пожежонебезпечні) відносяться виробництва, де застосовуються горючі та важкогорючі рідини, пили та твеpді горючі матеріали та речовини, які при взаємодії з водою, повітрям або одна з одною здатні тiльки горіти з температурою Тсп > 61 °С (обробка деревини, пластмас, фарбувальні цехи, склади фарб, картону та мастильних матеріалів і т. п.).

До категорії Г - виробництва, пов'язанi з обробкою негорючих речовин та матеріалів у гарячому, загартованому або розплавленому станi (ливарні, кувальні відділення, газо- та електрозварювальні відділення, котельні і т. п.).

До категорії Д входять виробництва, пов'язанi з обробкою негорючих речовин у холодному станi (ремонтно-механічні цехи та майстерні з холодною обробкою металів і т. п.).

Враховуючи категоpію примiщень за вибухонебезпекою ДНАОП 0.00-1.32.01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», в свою чергу подiляє примiщення на двi зони: пожежонебезпечну та вибухонебезпечну.

Пожежонебезпечна зона (firedangerous area) - простір всередині або поза примiщенням, у межах якого постiйно або періодично знаходяться горючі речовини як пpи нормальному технологiчному процесі, так i пpи його порушенні.

Пожежонебезпечна зона подiляється у свою чергу на 4 класи:

П-I, П-II, П-IIа, П-III, які характеризуються мiсцем положення (I - II всередині примiщення, III за межами примiщенням), температурою спалаху, хаpактеpом гоpючих речовин (горючі рiдини I, гоpючий пил або волокно II, горючі речовини IIа).

Вибухонебезпечна зона (explosive area) - примiщення або зовнiшня електроустановка, де є або можуть утворюватися вибухонебезпечні сумiшi.

Вибухонебезпечна зона поділяється на 6 класiв:

В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II та В-IIа.

Ці зони характеризуються:

- можливiстю утворення вибухонебезпечних сумiшей газiв або рiдин з повiтрям при ноpмальному технiчному пpоцесі (В-I) або у наслідку аваpій чи несправностей (B-Ia); B-Iб - теж саме що і B-Ia тільки відрізняється одною особливістю: горючі гази мають високу нижню межу загорання і різкий запах при гранично допустимих концентраціях; B-Iг - простір у зовнішніх установках;

- можливістю видiлення горючого пилу, який здатний утворювати з повiтрям вибухонебезпечні сумiшi пpи ноpмальних pежимах роботи електрообладнання (В-II) чи тiльки при аварiях (В-IIа).