IV ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  
 
7 Модуль. Пожежо- та вибухобезпека на виробництві

7.1 Міні-модуль. Законодавча, нормативно-правова база та сучасний стан пожежної безпеки в Україні

Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки - невід'ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України «Про пожежну безпеку» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Відповідно до Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870, та згідно з Положенням про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки, затвердженим наказом МВС України 04.12.96 №833, створено Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки, до якого включено близько 360 найменувань документів різних рівнів та видів. За рівнем прийняття і дії реєстр виділяє 8 груп таких актів.

1. Загальнодержавні акти. До них відносяться: Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93; НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні» від 14.06.95, «Правила пожарной безопасности в лесах СССР» від 18.06.71.

2. Міжгалузеві. До документів цього типу віднесено 55 нормативних актів з пожежної безпеки. До цих актів, зокрема, увійшли НАПБ Б.02.001-94 «Положення про державну пожежну охорону», НАПБ Б.05.001-94 «Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації», а також інші правила, положення, інструкції та настанови, що окреслюють загальні вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для виконання в усіх галузях виробничого та невиробничого середовища. До цієї ж групи входить дуже важливий нормативний акт, який використовується для визначення рівня пожежної небезпеки об'єкта НАПБ Б.07.005-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» ОНТП 24-86.

3. Галузеві нормативні акти. Вимоги цієї групи документів з пожежної безпеки розповсюджуються на окрему галузь. В реєстрі нараховується 109 таких нормативних актів.

Серед них:

• НАПБ В.01.033-86/140 «Правила пожарной безопасности для предприятий электронной промышленности»;

• НАПБ В.01.034-99/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України»;

• НАПБ В.01.047-95/930 «Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури».

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації. У цьому розділі 130 документів.

Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки. До них відносяться деякі стандарти системи стандартів безпеки праці СРСР, а також галузеві стандарти СРСР (ГОСТы), які стосуються пожежної безпеки. Всього до цієї групи належать 49 стандартів серед яких:

- ГОСТ 12.004 - 91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009 - 83 ССБТ «Пожарная техника для защиты обьектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методи их определения», положення якого безпосередньо використовуються при аналізі рівня пожежної небезпеки об'єкта.

6. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань пожежної безпеки. Ця група налічує 39 стандартів, у тому числі ДСТУ 2272-93 «Пожежна безпека. Терміни та визначення», а також стандарти на окремі види обладнання для пожежогасіння.

7. Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки (усього 22 найменування) містять вимоги та технічні умови до окремих видів обладнання, яке застосовується для попередження, перешкоди розповсюдженню, а також гасіння пожеж, які виникають у специфічних умовах конкретної галузі.

8. Нормативні документи в галузі будівництва з питань пожежної безпеки. Група налічує 19 документів, серед яких:

- ДБН.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівниціцтва СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СНиП 2.04.09-84 «Противопожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СТСЭВ 5062-85 «Пожарная безопасность в строительстве. Предел огнестойкости конструкций. Технические требования к печам» і т. ін.

Окрім документів, що увійшли до вищезгаданого реєстру нормативних актів з питань пожежної безпеки і безпосередньо стосуються тільки цих питань, існує ряд нормативних актів спеціального призначення, окремі розділи яких регламентують вимоги пожежної безпеки. Серед таких документів слід особливо відзначити ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», які визначають класи пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон та вимоги до типу виконання електрообладнання, що має використовуватись у відповідних умовах.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Згідно із законом забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців, всього населення України. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій, посадових інструкціях тощо.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх власників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель, споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на дачах і садових ділянках - на їх власників або наймачів, якщо останнє обумовлено договором найму.

Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані статтею 5 Закону України «Про пожежну безпеку». Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані: забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, виконувати вимоги приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які виробляють продукцію протипожежного призначення та надають послуги, пов'язані з запобіганням або ліквідацією пожеж, звільняються від сплати податків на прибуток у межах обсягу виконаних робіт.

Підприємства, установи та організації, які мають або утримують пожежні команди з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на утримання цих команд).

На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці.

Відповідно до Закону громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:

¦ виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і пожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поведінці з вогнем;

¦ повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Закон відводить важливе значення у справі попередження пожеж і мінімізації їх наслідків навчанню працівників, всього населення України з питань пожежної безпеки.

Навчальні плани загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів, навчальних закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів повинні передбачати вивчення правил пожежної безпеки

Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення регулюються статтею 10 закону.

Виробничі, житлові, інші будівлі та споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після завершення будівництва або реконструкції, технічного переоснащення, технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки.

Забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) проектної та іншої документації та відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Фінансування цих робіт може проводитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються.

Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з пожежної безпеки при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та експлуатації запроектованих ними об'єктів.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, а також продукція, в стандартах на які є вимоги пожежної безпеки, повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання, виданий у встановленому порядку.

Новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду.

Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об'єктів у експлуатацію.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних актів з безпеки, що діють в Україні.

Забороняється застосування в будівництві та виробництві матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки.

Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво об'єктів, що здійснюється іноземними фірмами, повинні відповідати чинним в Україні нормативним актам з питань пожежної безпеки.

З метою забезпечення належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях і населених пунктах, нагляду за дотриманням вимог пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха закон передбачає створення системи пожежної охорони, визначає її види, функції, структуру, обов'язки і права працівників формувань пожежної охорони.

З метою об'єднання зусиль трудових колективів, вчених, фахівців пожежної охорони та окремих громадян у галузі забезпечення пожежної безпеки відповідно до закону можуть створюватися асоціації, товариства, фонди та інші добровільні протипожежні об'єднання громадян, які здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод в діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду та невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством, а підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу. При цьому максимальний розмір штрафу юридичної особи не може перевищувати двох процентів місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації. Розміри та порядок накладання штрафів визначаються чинним законодавством України. Кошти, одержані від застосування цих штрафних санкцій, спрямовуються до державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних заходів.

Рішення про накладання штрафу оскаржуються у судовому порядку в місячний термін. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох процентів за кожний день прострочення. Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, завдані у зв'язку з порушенням ними протипожежних вимог, відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства установи та організації понесли витрати, пов'язані з відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством.

Громадський контроль за дотриманням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки здійснюється добровільними пожежними дружинами (командами) та протипожежними об'єднаннями громадян у межах їх компетенції.


Сучасний стан пожежної безпеки в Україні

У 2008 році в Україні виникло 73 надзвичайних ситуацій (НС), пов'язані із пожежами та вибухами. Внаслідок цих НС загинули 211 осіб (з них 22 дітей) та 149 осіб постраждали (з них 8 дітей), завдано збитків на суму понад 21 млн. гривень.

За масштабами НС розподілилися на:

· державного рівня - 3;

· регіонального рівня - 2;

· місцевого рівня - 50;

· об'єктового рівня - 18.

Порівняно із 2007 роком (90 НС) кількість НС, пов'язаних із пожежами та вибухами, у 2008 році зменшилася майже на 19%, зменшилася також кількість загиблих та постраждалих - на 38% та 42%, відповідно.

Протягом 2008 року на 21,5% зменшилася кількість НС, пов'язаних із пожежами та вибухами у житлових будинках (з 65 НС до 51 НС), а також і кількість загиблих внаслідок цих НС - на 22% (з 214 до 167), але кількість постраждалих не змінилася (46 осіб).

У 2008 році майже в 1,5 раза збільшилася кількість НС, пов'язаних із пожежами та вибухами у вугільних шахтах (з 7 НС у 2007 році до 11 НС у 2008 році), проте позитивним є зменшення в 3,8 раза кількості загиблих та в 3,4 раза кількості постраждалих внаслідок цих НС. Слід зазначити, що тенденція до зменшення кількості НС на вугільних шахтах простежується із 2005 року, винятком став лише 2008 рік, коли кількість таких НС зросла.

Щодо причин виникнення НС, пов'язаних із пожежами та вибухами, то слід відмітити також збереження тенденцій порівняно з попередніми роками. Так, у 2008 році серед причин виникнення пожеж та вибухів переважали:

· порушення вимог безпеки під час експлуатації газового обладнання, електроприладів, пічного обладнання;

· порушення вимог технологічного процесу (вогневих робіт, зварювальних робіт тощо);

· незадовільний технічний стан обладнання та побутової техніки, замикання електромережі;

· витік природного газу або метану;

· необережна поведінка з вогнем, у тому числі паління в ліжку у нетверезому стані.

Загалом НС, що пов'язані з пожежами та вибухами, виникали у 19 регіонах України (у 2007 році - у 23 регіонах). Варто відмітити, що, незважаючи на збереження тенденції щодо найбільшої кількості таких НС у Донецькій області, у 2008 році їх кількість зменшилася на 30% (з 23 НС у 2007 році до 16 НС у 2008 році). Значну кількість НС, пов'язаних із пожежами та вибухами, зареєстровано у Дніпропетровській області та м. Києві (по 7 НС).

В Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Севастополі протягом 2008 року не виникло жодної надзвичайної ситуації цього виду, в інших регіонах зареєстровано від 1 до 5 НС (рис. 4.1).

Рис. 12 Розподіл НС, пов'язаних із пожежами, та постраждалих, внаслідок них протягом 2008 року за регіонами України
Рисунок 4.1 - Розподіл НС, пов'язаних із пожежами, та постраждалих, внаслідок цих пожеж протягом 2008 року за регіонами України

Найбільшу кількість загиблих та постраждалих в НС, пов'язаних із пожежами та вибухами, зареєстровано у Донецькій області - 41 особа загинула та 60 осіб постраждали. Значна кількість загиблих зареєстрована також у АР Крим (30 осіб), переважна більшість з яких (27 осіб) загинули внаслідок НС державного рівня у м. Евпаторії.

Надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів були зареєстровані в АР Крим (1), Донецькій (2), Луганській (1) та Львівській (1) областях і були пов'язані з:

· вибухом побутового газу в житловому будинку по вул. Костюшка, 14 м. Львова. Внаслідок вибуху газу загинули 2 особи та 12 осіб травмовано, вибуховою хвилею було пошкоджено будинки № 10 та № 12 по вул. Січових Стрільців та будівля Львівського національного університету ім. І. Франка;

· пожежею на ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" у м. Кіровському Шахтарського району Донецької області. Внаслідок НС загинули 11 гірників та 4 травмовані;

· вибухом метано-повітряної суміші на шахті ім. Карла Маркса ДП "Орджонікідзевугілля" у м. Єнакієвому Донецької області. Внаслідок вибуху загинули 11 гірників та 29 гірників постраждали;

· вибухом на шахті "Дуванна" ВАТ "Краснодонвугілля" у м. Суходільську Луганської області. Внаслідок НС загинули 6 гірників;

· вибухом в п'ятиповерховому житловому будинку по вул. Некрасова, 67 м. Євпаторії. Внаслідок НС загинули 27 осіб та 5 осіб госпіталізовано.

За даними Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України, у 2008 році стан з пожежами в цілому характеризувався такими основними показниками:

· зареєстровано 46 тис. 476 пожеж (на 8,1% менше порівняно з 2007 роком);

· прямі матеріальні збитки внаслідок пожеж - 431 млн. 956 тис. гривень (на 9,9% менше порівняно з 2007 роком);

· внаслідок пожеж загинули 3876 осіб (на 3 % менше ніж у 2007 році);

· отримали травми під час пожеж 1775 осіб (майже на 5% менше ніж у 2007 році);

· вогнем знищено та пошкоджено: 20984 будівлі (-9,3%), 3064 одиниць техніки (+7,7%), 812 голів худоби (+53,8%), 15536 тонн кормів (-3,1%).

Щодня в Україні в середньому виникало 127 пожеж, унаслідок яких гинули біля десяти й отримували травми біля п'яти осіб, вогнем знищувалося 57 будівель і споруд різного призначення та вісім одиниць техніки. Щоденні економічні втрати складали 3 млн. 533 тис. гривень.

Порівняно з 2007 роком збільшення кількості пожеж зареєстровано в 3 областях України: Івано-Франківській (+6,7%), Миколаївській (+4%) та Харківській (+1,5%).

Протягом 2008 року тенденції щодо основних причин виникнення пожеж залишились без змін. Загалом причиною пожеж, від яких найчастіше гинуть люди, є необережна поведінка з вогнем - 75,5% від загальної кількості загиблих.

Характерним є те, що з усієї кількості осіб, які загинули від необережної поведінки з вогнем, переважно (майже 88%) є ті, що курили, з них 57,1% (від загальної кількості загиблих) були в нетверезому стані.

Друге місце серед причин виникнення пожеж із загибеллю людей займає порушення правил пожежної безпеки під час встановлення та експлуатації електроустановок (10,7%).