Тестові запитання до модуля  
 

1. Територія постійного або тимчасового місцезнаходження людини у процесі праці називається

а) робочою зоною;

б) робочим місцем;

в) виробничим приміщенням.


2. Назвіть основні параметри мікроклімату

а) температура повітря, абсолютна вологість, швидкість руху повітря;

б) температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря;

в) температура повітря, абсолютна вологість, прискорення руху повітря.


3. Найбільш сприятливі (комфортні) параметри мікроклімату, які забезпечують роботу системи терморегуляції без напруження називаються

а) оптимальними;

б) допустимими;

в) раціональними.


4. При нормуванні параметрів мікроклімату виділяють такі періоди року:

а) зима, весна, літо, осінь;

б) теплий, помірний, холодний;

в) теплий, холодний.


5. Речовини, які при контакті з організмом людини внаслідок порушення технологічного процесу викликають професійні захворювання, виробничі травми або відхилення стану здоров'я називається

а) небезпечними;

б) шкідливими;

в) несприятливими.


6. Повітрообмін, завдяки якому забруднене повітря виводиться з приміщення, а замість нього вводиться свіже зовнішнє або очищене повітря називається

а) провітрюванням;

б) вентиляцією;

в) кондиціонуванням.


7. За засобом переміщення повітря розрізнюють такі системи вентиляції:

а) природну, штучну, змішану;

б) припливну, витяжну, припливно-витяжну;

в) загальнообмінну, місцеву, локалізовану, комбіновану.


8. Вентиляція, при якій шкідливі речовини виводяться безпосередньо від окремих робочих місць називається

а) загальнообмінною;

б) місцевою;

в) локалізованою.


9. Механічна вентиляція здійснюється за рахунок різниці

а) тисків;

б) температур;

в) відносної вологості.


10. Відношення свiтлового потоку до тiлесного кута, у межах якого вiн розповсюджується рiвномiрно, називається

а) силою світла;

б) освітленістю;

в) яскравістю.


11. Густина сили світла на поверхні, що освітлюється у заданому напрямку, називається

а) силою світла;

б) освітленістю;

в) яскравістю.


12. Поверхня, безпосередньо прилегла до об'єкта розрізнення, на якiй вiн розглядається, називається

а) контрастом;

б) фоном;

в) видимістю.


13. Здатнiсть очей сприймати об'єкт при освiтленостi вiд 0,1 до 100000 лк називається

а) акомодацією;

б) видимістю;

в) блискучістю.


14. На виробництві застосовується штучне освітлення таких систем:

а) загальна, місцева, комбінована;

б) загальна, комбінована;

в) загальна, місцева.


15. За функцiональним призначенням штучне освiтлення пiдроздiляють на такі види:

а) робоче, аварiйне;

б) робоче, аварiйне, евакуаційне, охоронне та бічне;

в) робоче, аварiйне, евакуаційне, охоронне та чергове.


16. Освiтлення, яке використовується для продовження роботи при аварiйному вiдключеннi робочого освiтлення, називається

а) робочим;

б) аварійним;

в) евакуаційним.


17. Освiтлення примiщень, яке застосовують у неробочий час, при цьому використовуються частина свiтильникiв того або iншого виду освiтлення, називається

а) евакуаційним;

б) охоронним;

в) черговим.


18. Механiчнi коливання пружного середовища, що сприймаються людиною чеpез оpган слуху у дiапазонi вiд 20 Гц до 20 кГц, називаються

а) звуком;

б) шумом;

в) ультразвуком.


19. Механiчнi коливання пружного середовища у дiапазонi частоти менше 20 Гц називаються

а) звуком;

б) інфразвуком;

в) ультразвуком.


20. Звук, який несприятливо впливає на здоров'я і працездатність людини та заважає сприйняттю корисного сигналу, називається

а) звуком;

б) шумом;

в) ультразвуком.


21. Густина звукової енергiї, що переноситься хвилею за одиницю часу, вiднесена до одиницi площi поверхнi, перпендикулярної до напрямку розповсюдження хвилi, називається

а) звуковим тиском;

б) інтенсивнiстю звуку;

в) гучнiстю звуку.


22. Смуга частот, у якої веpхня гpанична частота дорівнює подвоєній нижнiй частотi, називається

а) октавною;

б) півоктавною;

в) двооктавною.


23. В залежності від часових характеристик, шум підрозділяється на

а) помірний та надмірний;

б) постiйний та непостiйний;

в) імпульсний та дискретний.