ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Автомобільний транспорт (road transport).

Аналогова модель (analogue model).

Безперервна випадкова величина (continuous random variable).

Безумовна оптимізація (unconstrained optimization).

Біноміальний закон розподілу (binomial distribution law).

Випадкова величина (random variable).

Випадковий процес (random process).

Динамічне програмування (dynamic programming).

Дискретна випадкова величина (discrete random variable).

Експоненціальний закон (exponential law).

Імітаційна модель (simulation model).

Коефіцієнт варіації ряду (coefficient of variation range).

Коефіцієнт кореляції (correlation coefficient).

Критерій статистичної оцінки гіпотез (сriterion for statistical evaluation of hypotheses).

Кореляційна залежність (correlation dependence).

Критичний шлях (critical path).

Кумулятивна крива (сumulative curve).

Модель (model).

Математична модель (mathematical model).

Математична статистика (mathematical statistics).

Мережеве планування (network planning).

Метод лінійного програмування (method of linear programming).

Метод найменших квадратів (method of least squares).

Метод оптимізації (optimization method).

Множинна регресія (multiple regression).

Нормальний закон розподілу (normal distribution).

Оптимальна стратегія (optimal strategy).

Покрокова оптимізація (turn-based optimization).

Періодичність технічних впливів (frequency of impacts).

Програмування (programming).

Регресійний аналіз (regression analysis).

Розподіл Пуассона (Poisson distribution).

Середнє квадратичне відхилення (average deviation).

Теорія кореляційно-регресійного аналізу (theory of correlation and regression analysis).

Теорія масового обслуговування (queueing theory).

Технологічний процес (technological process).

Точність апроксимації (accuracy approximation).

Умовна оптимізація (сonventional optimization).

Фактор (factor).

Функціональна залежність (functional dependence).