ВСТУП

Сучасний розвиток автомобільного транспорту не можливий без застосування методів моделювання технологічних процесів, і особливо, сучасних оптимізаційних методів, які дають можливість уникати дорогих експериментів при розгляді питань організації роботи автомобільного транспорту, його підрозділів.

Матеріал, який наведено у посібнику, призначений для освоєння і використання математичного апарату моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту, ознайомлення з методиками моделювання технологічних процесів.

Представлений навчальний посібник включає вісім розділів, в кожному з яких розглядаються теоретичні та практичні питання моделювання технологічних процесів сучасними науковими методами.

Перші три розділи присвячені загальним питанням моделювання. Особливу увагу приділено розгляду питань побудови детермінованих і стохастичних моделей на основі обробки дослідних даних.

У четвертому та п'ятому розділах розглянуті питання моделювання випадкових процесів автомобільного транспорту методами теорії масового обслуговування та статистичного імітаційного моделювання, за допомогою яких на сьогоднішній день вирішується широке коло завдань автомобільного транспорту.

Шостий розділ присвячений теоретичним і практичним питанням моделювання технологічних процесів автомобільного транспорту методом мережевого планування, який дозволяє вирішувати питання оптимізації часових і ресурсних показників при виконанні складних комплексів робіт.

У сьомому і восьмому розділах розглянуті теоретичні та практичні питання вирішення оптимізаційних завдань автомобільного транспорту, вирішення яких реалізується методами динамічного та лінійного програмування.

Практична цінність розглянутих у навчальному посібнику питань підтверджується тим, що в сучасних ринкових умовах важливого значення набувають математичні методи оптимізації, що дозволяють, поряд з іншими методами, встановлювати залежність параметрів оптимізації від різних факторів, прогнозувати процеси, які розглядаються, знаходити оптимальні рішення і приймати найвигідніші управлінські рішення.

Основною особливістю даного посібника є опис рішення виробничих завдань у вигляді математичних моделей, алгоритмів і програми їх реалізації. Наведені в посібнику алгоритми стануть істотною підмогою як при вирішенні практичних завдань, так і в навчальному процесі.