3 ЗАХИСТ БДР

До захисту БДР допускаються студенти, які склали заплановані державні іспити.

На захист подаються:

  1. Бакалаврська дипломна робота (в одному примірнику) з підписами студента, керівника роботи і затверджена завідуючим кафедрою.
  2. Відгук керівника.
  3. Рецензія.

Виконання і захист БДР здійснюється державною мовою.

Процедура захисту БДР:

– представлення студента та поданих документів;

– виступ студента;

– відповіді студента на запитання членів ДЕК;

– виступ керівника;

– зачитування рецензії та відповідь студента на зауваження рецензента;

– обговорення БДР та захисту її студентом і прийняття рішення ДЕК з оцінкою за 5-бальною шкалою;

– оголошення рішення ДЕК.

БДР здаються до архіву в день захисту відповідно із списком, в якому вказуються ініціали та прізвище студента, група, тема БДР. Список підписується секретарем державної комісії з обов’язковим вказанням дати.

За результатами позитивного захисту студенту присвоюється  кваліфікаційна академічна ступінь «Бакалавр» і видається державний диплом встановленого зразка.

У випадку, коли ДЕК за результатами голосування визнає БДР такою, що не відповідає вимогам, студент підлягає відрахуванню. При цьому йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він може виконати нову БДР і подати її до захисту протягом наступного навчального року з оплатою витрат ВНТУ згідно з кошторисом.