1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Загальна характеристика бакалаврської підготовки

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Фахівець підготовлений до роботи в виробничих підприємствах, організаціях та установах різних міністерств України, які в своєму складі мають структурні підрозділи автомобільного транспорту, що займаються такими видами економічної діяльності (згідно ДК 009-96):

1. Галузь – Обробна промисловість;

– вид економічної діяльності – ДМ 34.10.2 «Капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів»;

– галузеве міністерство – Міністерство промислової політики;

– підгалузь – Виробництво автомобільного транспорту.

2. Галузь – Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту;

– види економічної діяльності – G 50.20.1 «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами»; G 50.20.2 «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення»;

– галузеве міністерство – Міністерство транспорту;

– підгалузь – Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Нормативний термін навчання визначається програмою, але не може перевищувати чотири роки.

Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один-два роки.

Передбачається отримання базової вищої освіти в ВНТУ за напрямком бакалаврату при очній формі навчання 4 роки (при заочній – 4,5 роки). Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує одночасне здобуття вищої освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. Зазначена програма підготовки бакалавра складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки, а також з різних видів практичної підготовки.

Підставою для отримання студентами, які успішно закінчили підготовку на базовому рівні вищої професійної освіти, ступеня бакалавра є відповідність навчальних планів державному освітньому стандарту  та вимогам до обов’язкового мінімуму змісту підготовки бакалавра за напрямками факультету АРВ, яке підтверджене ліцензією на освітянську діяльність, яка видана ВНТУ Міністерством освіти України.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за відповідними напрямком підготовки та кваліфікації бакалавра.

1.2 Характеристика сфери професійної діяльності бакалавра

1.2.1 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення типових задач діяльності

Відповідно до посад, які може займати бакалавр-випускник
вищого навчального закладу за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне
господарство», він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових, для даної функції, задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Узагальнені структури праці бакалавра за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Узагальнені структури праці бакалавра


Спеціальність

Структура діяльності (праці)

ціль (продукт)

предмет

засоби

процедури

Автомобілі та автомобільне господарство

Організувати технічну експлуатацію автотранспортних засобів (технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт (ПР)

Автомобілі

Запасні агрегати, механізми і деталі, технологічне устаткування, експлуатаційні матеріали, робітники тощо

Розрахунки потреб, роз-робка технології і планування, організація праці тощо

Виробничі функції та типові задачі діяльності, які повинен виконувати бакалавр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»

Зміст виробничої функції: організація ТО і ремонту автомобілів.

Типові задачі діяльності:

– розробка графіків ТО автомобілів;

– аналіз виконання плану ТО автомобілів;

– аналіз причин неякісного виконання ТО і ПР;

– визначення причин виходу з ладу окремих деталей, вузлів автомобілів, оцінка цих причин;

– вибір методів проведення ТО і ремонту автомобілів;

– визначення необхідної кількості запасних частин, матеріалів і виконавців для ТО і ПР автомобілів;

– розробка і впровадження технологічних процесів ТО і ПР;

– розробка технології на виготовлення нестандартного обладнання, пристроїв, спеціалізованого інструменту, який використовується при ТО і ПР;

– участь в роботі з метрологічного забезпечення виробництва;

– технологічне проектування зон, дільниць ТО і ПР;

– перевірка технічного стану автомобілів;

– діагностика автомобілів;

– розробка і впровадження заходів щодо попередження  ДТП за технічними несправностями;

– розробка диференційованих норм витрат палива для автомобілів;

– організація транспортування, зберігання, видачі і обліку паливно-мастильних матеріалів;

– контроль якості паливно-мастильних матеріалів;

– аналіз витрат палива автомобілями. Реалізація заходів, направлених на економію матеріальних, паливно-енергетичних і трудових ресурсів при виконанні ТО і ПР;

– впровадження на підприємстві стандартів, керівних документів, сучасних технічних засобів механізації трудомістких процесів. Участь в розробці і впровадженні раціоналізаторських пропозицій. Розробка інструкцій і документації з безпечних методів праці згідно конкретних умов виробництва. Розробка посадових інструкцій для виконавців робіт. Розташування працівників за робочими місцями з максимальним використанням виробничих потужностей, раціонального завантаження обладнання з ТО і ПР автомобілів. Контроль за станом трудової дисципліни і виконанням правил внутрішнього розпорядку.

Для вирішення типових задач діяльності встановлена система умінь, тобто фахівець повинен вміти наступне.

Використовуючи нормативні дані, фактичні пробіги автомобілів і умови їх експлуатації, реальні можливості виробничо-технічної бази, скласти графік ТО на плановий період.

На основі звітних даних і оперативної виробничої інформації проаналізувати виконання плану ТО за минулий період, оцінити роботу зон і дільниць.

На основі знання конструкції автомобілів, нормативних матеріалів вміти перевірити якість ТО і ПР (наприклад, перевірити правильність установки передніх коліс автомобіля, зарядки АКБ та ін.).

На основі знання конструкції автомобілів, умов та правил їх технічної експлуатації вміти визначати причини виходу з ладу деталей, вузлів і механізмів.

Розробляти план ремонту і відновлення їх працездатності. Підбирати для цього необхідних виконавців і технологічне обладнання.

Використовуючи рекомендації керівних документів, науково-дослідницьких організацій, технічної літератури, провести розрахунки виробничої програми з ТО і ПР і запропонувати певний (необхідний) найраціональніший метод організації цих робіт.

На основі виробничої програми і нормативів визначити необхідну кількість запасних частин, матеріалів і виконавців.

Використовуючи заводські інструкції, галузеві рекомендації і реальні умови виробництва, розробити технологічний процес ТО автомобілів і на окремі ремонтні роботи на нових моделях автомобілів.

Вміти оцінити рівень механізації робіт і розробити нестандартні пристрої для монтажно-демонтажних, ремонтних та інших робіт при ТО і ПР автомобілі.

Визначити необхідність в приладах для вимірювання, знати їх характеристики і сферу  використання.

Відповідно до технологічного процесу ТО і ремонту, реальних умов підібрати технологічне обладнання для зон і дільниць (наприклад, виконати технологічне планування зони ТО, електротехнічної дільниці та ін.).

Вміти перевірити технічний стан для кожної марки автомобіля згідно технологічної карти і технічних нормативів.

Використовуючи діагностичне обладнання, технологічні карти і технічні нормативи, оцінити технічний стан автомобіля і його вузлів без розбирання і спрогнозувати їх ресурс .

Вміти проаналізувати відмови в роботі вузлів і агрегатів автомобіля і запропонувати заходи з підвищення їх надійності.

Використовуючи нормативні документи, з урахуванням умов експлуатації розробляти диференційовані норми витрат палива.

Вміти з дотриманням нормативних документів організувати транспортування, зберігання, видачу і облік паливно-мастильних матеріалів.

Вміти перевірити якість паливно-мастильних матеріалів; визначати рівноцінні замінники відсутніх паливно-мастильних матеріалів.

На основі знань правил технічної експлуатації, правил перевезень і умов експлуатації вміти проаналізувати причини перевитрат палива, оформити це документально і запропонувати заходи з недопущення перевитрат.

Вміти перевірити витрати паливно-мастильних і ремонтних матеріалів та інше автомобілями і запропонувати заходи щодо їх економії.

Знати галузеві стандарти, керівні документи і упроваджувати їх на виробництві.

Визначити необхідність в засобах механізації певних робіт, запропонувати необхідну конструкцію пристрою, стенду, розрахувати її на міцність, визначити вартість виготовлення.

На основі знань відповідних правил вміти розробити інструкції з техніки безпеки на конкретне робоче місце, для конкретного обладнання (наприклад, стенда для ремонту двигунів, мийної установки та інших).

На основі типових рекомендацій, конкретних  умов праці скласти посадову інструкцію для виконавця робіт (наприклад, електрика).

На основі кваліфікаційних характеристик робітників (наприклад, слюсар 4 розряду) провести розташування робітників за робочими місцями і видами робіт залежно від їх складності.

3 урахуванням вимог трудового законодавства складати графіки виходу робітників на роботу і контролювати їх виконання.

1.2.2 Здатність та вміння вирішення проблем і задач соціальної діяльності

Загальні  вимоги до якостей бакалавра, як  соціальної  особистості, відображають гуманітарну спрямованість змісту освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, залучення до досягнень світової культури, формування моральних, етичних і естетичних цінностей, подолання наслідків техніцизму, активної участі в реалізації ідей державотворення і сталого   людського розвитку.

Вимоги до соціально значущих властивостей та якостей бака-лавра:

Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, культурних, соціальних явищ в державі і в світі.

Спілкування державною та, як мінімум, однією з іноземних мов.

Користування сучасними інформаційними та обчислювальними системами.

Захист своїх прав та прав підлеглих на базі чинного законодавства і демократичних принципів.

Прийняття рішень і вибір стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, виробничих та особистих інтересів.

Використання загальнонаукових знань з метою підвищення свого професійного рівня.

Пропаганда ідей державотворення в Україні. Знання історії України.

Участь в поліпшенні стану довкілля, забезпечення життєдіяльності та безпеки людини на підставі принципів гуманізму.

При вирішуванні певних проблем і задач соціальної діяльності бакалавр повинен вміти:

Аналізувати соціальні проблеми і процеси,  використовувати методологію гуманітарних наук в різних видах професійної та соціальної діяльності.

Володіти державною та, як мінімум, однією з іноземних мов.

Вміти користуватися в своїй професійній діяльності сучасними інформаційними і обчислювальними системами.

На базі норм чинного законодавства і демократичних принципів вміти захистити свої громадянські права і права своїх підлеглих.

Вміти вибрати стратегію діяльності і прийняти рішення з урахуванням інтересів держави, виробничих і особистих інтересів.

Вміти використовувати набуті в навчальному закладі загальноосвітні знання для підвищення свого професійного рівня, праці за суміжними професіями. Вміти донести до підлеглих ідеї державотворення в Україні, її історію.

Знаючи правові та екологічні норми, вміти їх враховувати в процесі технічних розрахунків. В технологічних розробках враховувати вимоги і норми щодо забезпечення здоров’я людини, безпеки її життя на основі принципів гуманізму.

1.2.3 Перелік посад, на яких може працювати бакалавр

Фахівець може займати первинні посади:

 • начальник гаража автопідприємства;
 • начальник колони;
 •  начальник ремонтної майстерні;
 •  старший механік колони;
 •  механік колони;
 • механік дільниці;
 •  майстер дільниці;
 •  контрольний майстер дільниці;
 •  черговий механік (механік-контролер);
 •  диспетчер відділу управління виробництвом (ВУВ);
 •  технік групи оперативного управління ВУВ;
 •  технік групи обробки та аналізу інформації ВУВ;
 •  технік-оператор дільниці комплектації комплексу підготовки виробництва;
 •  технік з обліку паливно-мастильних матеріалів;
 •  технік з обліку шин;
 •  оператор поста діагностики;
 •  технік - технолог;
 •  технік з нормування праці.

1.3 Вимоги до рівня підготовки за освітянськими програмами на академічну ступінь „Бакалавр”

Відповідно до  загальних вимог щодо освіченості бакалавра, особи, що успішно завершили навчання за відповідною освітньою програмою, відповідають таким вимогам:

– знайомі з основними навчаннями в області гуманітарних і соціально-економічних   наук,   здатні    науково   аналізувати соціально  значимі   проблеми  й  процеси;  уміють  використати методи цих наук у різних видах професійної й соціальної діяльності;

– знають   етичні й правові  норми, що регулюють відносини людини до людини, суспільства, навколишнього середовища; уміють ураховувати їх при розробці екологічних і соціальних проектів;

– мають цілісне подання про процеси і явища, що відбуваються в неживій і живій природі; розуміють можливості сучасних наукових методів пізнання і володіють ними на рівні, необхідному для  рішення завдань, що мають звичайний научний зміст і виникають при виконанні професійних функцій;

– здатні продовжити навчання й вести професійну діяльність в іншомовному середовищі;

– мають наукове подання про здоровий спосіб життя, володіють уміннями й навичками фізичного самовдосконалення;

– володіють культурою мислення, знають його загальні закони, здатні в письмовому й усному мовленні правильно (логічно) оформити його результати;

– уміють на науковій основі організувати свою працю, володіють комп’ютерними методами збору, зберігання й обробки (редагування) інформації, застосовуваними в сфері його професійної діяльності;

– володіють знаннями основ виробничих відносин і принципами   керування з обліком технічних, фінансових і людських факторів;

– уміють використати методи рішення завдань на визначення оптимальних співвідношень параметрів різних систем;

– здатні   в  умовах  розвитку   науки  й   соціальної практики, що   змінюється, до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу своїх  можливостей, уміють здобувати нові знання, використовуючи  сучасні інформаційні освітні технології;

– розуміють   сутність   і   соціальну   значимість   своєї майбутньої професії, основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну область діяльності, бачать їхній взаємозв’язок у цілісній системі знань;

– здатні до проектної діяльності в професійній сфері на основі системного підходу; уміють будувати й використати моделі для опису й    прогнозування різних явищ; здатні здійснювати їх якісний і кількісний аналіз;

– здатні  поставити мету й сформулювати   завдання, пов’язані    з    реалізацією професійних функцій; уміють використати для їхнього рішення методи вивчених дисциплін;

– методично й психологічно готові до зміни виду й характеру своєї    професійної діяльності та роботи над міждисциплінарними проектами.

1.4 Вимоги до знань і вмінь за циклами дисциплін

1.4.1 За циклом загальних  гуманітарних і соціально-економічних дисциплін бакалавр повинен
в області філософії, психології, історії, культурології, педагогіки:

– мати уяву про наукові, філософські й релігійні картини світобудови, про різноманіття форм людського знання, про естетичні цінності, їхнє значення у творчості й повсякденному житті;

– розуміти роль науки в розвитку цивілізації, знати структуру, форми й методи наукового пізнання, їхню еволюцію;

– бути знайомим з найважливішими галузями й етапами розвитку гуманітарного й соціально-економічного знання, основними науковими    школами, напрямками, концепціями, джерелами гуманітарного знання й прийомами роботи з ними;

– розуміти природу психіки, знати основні психічні функції й фізіологічні механізми;

– знати    форми,    засоби    й    методи     педагогічної діяльності;

– володіти елементарними навичками аналізу учбово-виховних  ситуацій,  визначення  й рішення  педагогічних завдань;

– знати  форми   й  типи   культур, основні культурно-історичні центри й регіони миру;

– мати наукову уяву про основні епохи в історії людства і їхньої хронології;
в області соціології, економіки, політології й права:

– мати наукову уяву про соціологічний підхід до особистості;

– володіти основами соціологічного аналізу;

– знати основи економічної теорії;

– уміти аналізувати загалом основні економічні події;

– знати основи російської правової системи й законодавства, організації й функціонування судових й інших правозастосовних і правоохоронних органів;
в області фізичної культури:

– знати основи фізичної культури й здорового способу життя;
в області філології:

– вільно володіти державною мовою;

– знати й уміти грамотно використати у своїй діяльності професійну лексику;

– володіти лексичним мінімумом однієї з іноземних мов (1200-2000 лексичних одиниць);

– уміти вести іноземною мовою бесіду-діалог загального характеру.

1.4.2 За циклом математичних і загальних природно-наукових дисциплін бакалавр повинен
в області математики й інформатики
мати уяву:

– про математику як особливий спосіб пізнання миру, спільності понять і уяв;

– про математичне моделювання;
знати й уміти використати:

– основні   поняття   й   методи   математичного   аналізу, аналітичної     геометрії,     лінійної     алгебри,     операційного вирахування, теорії ймовірностей і математичної статистики;

– математичні моделі найпростіших систем і процесів у природознавстві й техніки;
в області фізики, хімії і екології
мати уяву:

– про Всесвіт у цілому як фізичний об'єкт і його еволюції;

– про фундаментальну єдність природничих наук;

– про виміри і їхню специфічність у різних розділах природознавства;

– про фундаментальні константи природознавства;

– про принципи симетрії й закони збереження;

– про час у природознавстві;

– про основні хімічні системи й процеси;

– про методи хімічної ідентифікації й визначення речовин;

– про біосферу й напрямок її еволюції;

– про цілісність і гомеостаз живих систем;

– про фізичне, хімічне й біологічне моделювання;
знати й уміти використати:

– фундаментальні поняття, закони й моделі класичної й сучасної фізики, хімії й екології;

– методи теоретичного й експериментального дослідження у фізиці, хімії і екології;

– чисельні порядки величин, характерних для різних розділів природознавства.

1.4.3 За циклом загальнопрофесійних дисциплін бакалавр повинен
мати уяву:

– про тенденції розвитку приладів і систем різного призначення;

– про автоматизацію й моделювання приладових систем і комплексів;

– про проблеми й напрямки розвитку фізичних основ і принципів виміру;

– про проблеми й напрямки розвитку технології автомобілебудування;

– про тенденції розвитку автомобільної мікроелектроніки;
знати й уміти використати:

– професійно орієнтовані математичні й фізичні методи аналізу, синтезу, оптимізації й моделювання різних приладів і систем;

– основи проектування й конструювання автомобілів різного призначення;

– основні класи моделей і методи моделювання, принципи побудови моделей процесів;

– основні положення теорії керування;

– фундаментальні положення автотехніки;

– найважливіші властивості й характеристики транспортних засобів, методи розрахунку автомобілів;

– інструментальні засоби комп’ютерної графіки й графічного діалогу;
мати досвід:

– навчального проектування й конструювання механізмів різної фізичної природи й різного призначення;

– проведення метрологічних розрахунків;

– аналізу умов безпеки й вибору технічних й організаційних заходів щодо безпеки на стадіях проектування, виготовлення й експлуатації.

1.4.4 За циклами спеціальних дисциплін бакалавр повинен

– розуміти основні науково-технічні проблеми й перспективи      розвитку областей техніки, що відповідають спеціальній підготовці;

– знати основні об’єкти, явища й процеси, пов’язані з конкретною    областю спеціальної підготовки, і вміти їх використати;

– уміти сформулювати основні техніко-економічні вимоги до досліджуваних технічних об’єктів і знати існуючі науково-технічні засоби їхньої реалізації.

Конкретні вимоги до спеціальної підготовки бакалавра встановлюються виходячи зі змісту циклу спеціальних дисциплін.

1.5 Обов’язковий мінімум вміст освітянської програми

Усього годин теоретичного навчання 3370. Вони розподіляються по блоках дисциплін у такий спосіб.

Цикл загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (ГСЭ.ОО): 1800 годин (-25%).Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 534 години

Цикл математичних і загальних естественнонаучных дисциплін (ЕН.00):  28% від загальної кількості годин.Цикл природничо-наукових (фундаментальних)  дисциплін – 608 годин.       

Цикл загальнопрофесійних дисциплін напрямку (ОПД.00):  22-28% від загальної кількості годин.Цикл загально-професійних дисциплін – 1039годин.                                                          

Цикл спеціальних дисциплін (СД.00): 15-12% від загальної кількості годин.Цикл професійно-орієнтованих  дисциплін – 331 годин.                                       

Цикл дисциплін спеціалізації (ДС.00): 8-10% від загальної кількості годин.Цикл дисциплін сaмостійного вибору ВЗО -408 годин.                                         

Додаткові види утворення й факультативи (Ф.00): 450 годин (-6%).

Цикл дисциплін вільного вибору студентом  - 450 годин.