Додаток А.
Приклад титульного аркуша МКР

Вінницький національний технічний університет
Інститут машинобудування та транспорту
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту

 

 

 

Пояснювальна записка
до магістерської кваліфікаційної роботи

на тему «Підвищення ефективності діагностування автотранспортних засобів для забезпечення безпеки руху»

 

 

Виконав: студент 1 курсу,
групи 1АТ-13м
спеціальності
8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство
Степанюк В.А.
Керівник: канд. техн. наук, доцент
Кашканов А.А.
Рецензент: канд. техн. наук, доцент
Петренко  Т. М.

 

 

Вінниця – 2013 року

 

 

 

 

Додаток Б.
Приклад Завдання на МКР

 

 

 

 

 

 

Додаток В.
Приклад оформлення реферату до магістерської кваліфікаційної роботи

РЕФЕРАТ

Магістерська кваліфікаційна робота складається із вступу, 4 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи  94 стор., у тому числі 25 рис.,
29 табл., 40 літературних джерел.

Предметом магістерської кваліфікаційної роботи є ________________.

Робота складається з чотирьох частин :

1….; 2….;3….; 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.

Об’єкт дослідження ___________________________________________.

Головною метою цієї кваліфікаційної роботи _____________________.

В роботі виконано (розроблено)_________________________________.

 

ABSTRACT

Master's degree qualifying work consists of entry, 4 sections and general conclusions. The complete volume of work 94 p., including 25 pict., 29 tabl.,
40 literary sources.

The purpose of master's degree qualifying work is _____________________.

Work consists of four parts :

1...; 2….; 3….; 4. A labour protection and safety is in extraordinary situations.

A research object is_____________________________________________.

The primary objective of this qualifying work is ______________________.

In this work is executed ( is developed)_____________________________.

Додаток Г.
Приклад Технічного завдання МКР

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут машинобудування та транспорту
Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри        АТМ
канд. техн. наук, проф. Біліченко В.В                 .
(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.)                                         (підпис)
"_____"_______ 20__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Підвищення ефективності діагностування автотранспортних засобів для забезпечення безпеки руху
08-02.МКР.025.00.003.ТЗ

 

Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент
_________ Кашканов А.А.
(підпис)                 
Магістрант групи 1АТ-13м 
________   Степанюк В.А.
(підпис)        

 

Вінниця 20___ р.

 

 

 

 

1. Підстава для виконання магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)

а) тема, загальна характеристика роботи, актуальність досліджень;

б) наказ про затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи.  

2. Мета і призначення МКР

а) мета роботи;

б) призначення розробки – виконання магістерської кваліфікаційної роботи, виконання організаційно – технологічних та наукових досліджень.

3. Вихідні дані для виконання МКР

- район експлуатації автомобілів;

- об’єкт дослідження;

- досліджувана система.

4. Вимоги до виконання МКР

- покращення певного показника (достовірність діагностування), роботи окремої системи автомобіля і т.д.;

- на які автомобілі, підприємства повинні розповсюджуватись результати досліджень;

5. Етапи МКР та очікувані результатиетапу

 

Назва етапу

Термін  виконання

Очікувані результати

початок

кінець

1

2

3

4

5

1

Аналіз літературних джерел, огляд стану питання, яке досліджується. Постановка задач дослідження.

 

 

 

 

Аналітичний огляд літературних джерел, задачі досліджень, розділ 1 ПЗ

2

Побудова математичних моделей

 

 

Математичні моделі, розділ 2

3

Практичне застосування та оцінка ефективності розроблених моделей

 

 

розділ 3

4

Підготовка розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях

 

 

розділ 4

5

Підготовка економічної частини

 

 

розділ 5

6

Апробація та/або впровадження результатів дослідження

 

 

тези доповідей /акт впровадження

7

Опублікування результатів досліджень

 

 

стаття

1

2

3

4

5

8

Оформлення пояснювальної записки, графічного матеріалу і/або презентації

 

 

пояснювальна записка, графічний матеріал і/або презентація

7. Матеріали, що подаються до захисту МКР

Пояснювальна записка МКР, графічні і ілюстративні матеріали, протокол попереднього захисту МКР на кафедрі,  відзив наукового керівника, відзив опонента, протоколи складання державних іспитів, анотації до МКР українською та іноземною мовами, довідка про відповідність оформлення МКР діючим вимогам.

8. Порядок контролю виконання та захисту МКР

Виконання етапів графічної та розрахункової документації МКР контролюється науковим керівником згідно зі встановленими термінами. Захист МКР відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії, затвердженою наказом ректора.

9. Вимоги до оформлення МКР

Вимоги викладені в «Положенні про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті» з урахуванням змін, що подані у бюлетені ВАК України № 9-10, 2011р.

10. Вимоги щодо технічного захисту інформації в МКР з обмеженим доступом

Відсутні.

Додаток Д.
Приклад змісту магістерської кваліфікаційної роботи науково-дослідницького спрямування

Тема роботи: ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБ'ЄКТА ДОСЛІ­ДЖЕНЬ ШЛЯХОМ ОГІТИМІЗАЩЇ ЙОГО СТРУКТУРИ ТА ПАРА­МЕТРІВ

Зміст

Cтop.

Індивідуальне завдання на випускну роботу магістра -

РЕФЕРАТ (на українській та іноземній мові) -

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ -

ЗМІСТ. 1

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНОГО НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ (15-20 с.)

1.1. Огляд літературних джерел і патентів, аналіз прогресивних техноло­гічних і конструктивних рішень.

1.2. Вибір і обґрунтування методів і методик удосконалення об'єкта до­слідження.

1.3. Обґрунтування актуальності дослідження, формулювання мети та за­дач роботи

1.4. Висновки та постановка завдань дослідження.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ОБ'ЄКТА ДО­СЛІДЖЕННЯ, СТВОРЕННЯ ЙОГО МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ (20-40 с.)..

2.1. Постановка задачі пошуку нових технічних рішень, визначення необ­хідних технічних параметрів, розробка і опис схем технічних рішень

2.2. Формулювання нових технічних рішень та опис роботи.

2.3. Розробка математичної моделі об'єкта дослідження та комп'ютерної програми для її реалізації

2.4. Висновки.

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДО­СЛІДЖЕНЬ (10-15 с.).

3.1. Послідовність проведення досліджень.

3.2. Методика проведення досліджень

3.3. Експериментальна установка

3.4. Висновки.

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА (АБО) ЕКСПЕРИМЕН­ТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (15-30 с.).

4.1. Аналіз результатів теоретичних досліджень математичної моделі.

4.2. Аналіз результатів експериментальних досліджень дослідного зразка

4.3. Одержання та обґрунтування основних науково-технічних результа­тів досліджень, з точки зору достовірності, наукової та практичної цінності.

4.4. Висновки.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ.

 

Продовження додатку Д.
Приклад змісту магістерської випускної роботи науково-практичного спрямування
Тема роботи: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО ФОНДУ ВУЗЛІВ ТА АГРЕГАТІВ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ АТП-10554


Зміст

Cтop.

Індивідуальне завдання на випускну роботу магістра. -

РЕФЕРАТ (на українській та іноземній мові). -

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ-

ЗМІСТ.

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ДОЦІЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТУ АГРЕГАТІВ В УМОВАХ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Характеристика автотранспортних підприємств.

1.2. Способи організації ремонту вузлів та агрегатів автомобіля в умовах автотранспортного підприємства

1.3. Методи визначення потреб в ремонтах вузлів та агрегатів автомобіля

1.4. Висновки.

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ ФОНДУ ОБОРОТ­НИХ АГРЕГАТІВ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.

2.1. Способи визначення потреби в оборотних вузлах та агрегатах автомобіля.

2.2. Формування бази даних для розрахунків

2.3. Обґрунтування методів розрахунку потреби в оборотних агрегатах

2.3. Алгоритми розрахунків потреби в оборотних агрегатах

2.4. Висновки.

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА АТП-105554.

3.1. Загальна характеристика підприємства

3.2. Аналіз стану обладнання, технології і організації виробничого процесу

3.3. Аналіз використання виробничої потужності.

3.4. Визначення потреби в оборотних агрегатах та додатковій виробничо- технічній базі.

3.4. Висновки.

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНОМУ ФОНДІ АГРЕ­ГАТІВ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АТП – 10554

4.1.        Визначення потреби в оборотному фонді агрегатів в АТП-10554…

4.2. Рекомендації щодо оптимізації виробничо-технічної бази агрегатної дільниці АТІІ-10554

4.3. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів.

4.4. Висновки.

Висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ.

Додаток Ж.

РЕЦЕНЗІЯ

 

на магістерську випускну роботу студента спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» Вінницького національного технічного  університету  _______________________________(прізвище, ім'я по батькові)
на тему:______________________ ___________________________________

 

Коротка кількісна та якісна характеристика роботи (обсяг, стор., рис., склад, кількість розділів, висновки, додатки) якість оформлення, відповідність вимогам до магістерських робіт.

Критичний аналіз змісту розділів (по кожному розділу).

Методи наукових досліджень та передові дослідницькі технології, що бу­ли застосовані при виконанні роботи.

Ідеї, новації, пропозиції, які вносить студент, їх обґрунтування, наукова та практична цінність роботи.

Економічний, технологічний, управлінський ефект використання резуль­татів роботи.

Як проявив себе студент при написанні роботи.

Повнота розкриття теми.

Загальний висновок щодо якості роботи та відповідності рівня підготовки студента вимогам державних стандартів освіти до магістрів (відповідає, частко­во відповідає, не відповідає). Ступінь готовності студента до самостійної робо­ти.

Оцінка роботи за чотирибальною системою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно».

 

П.І.Б, місце роботи і посада рецензента  ______________М.П.
                                                                            (підпис)

Додаток З.
Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або за абеткою.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання";

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";

ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку  
використаних джерел


Характеристика джерела

Приклади оформлення

1

2

 

Книги :
Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Л.: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст.; № 14).
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота/ Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).
4. Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. — Л.: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір). 

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).
2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Л.: Растр-7, 2007. — 375 с. 

1

2

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации  / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва                  / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф.,     Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / (Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.); под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманит. центр, 2007. — 510 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар,  О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін.-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського   Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер., і прим.  В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в України). Ч. 2 : Додатки. — 2007. — 573, [1] с.
2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т./ [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. — Л.: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. — (Сер. "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.
3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни…: (Дочь врага народа): трилогия         / А. Дарова. — О. : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — X. : Право, 2002.
Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006. — (Наук.-док. сер. кн."Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).
Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 721, [2] с.
6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

1

2

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Держ. аграр. ун-т      ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
3. Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф.,      6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559-956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).
5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред.   В. І. Моссаковський. — Д.: Навч. кн., 1999. — 215 с.
6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе          / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

1. Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник/ [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.
4. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

 

1

2

Атласи

1. Українa: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню. науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
2. Анатомія пам’яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк,   В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та допов. — Д. : Пороги, 2005. — 218 с.
3. Куeрда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х.: Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України :за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
2. Медична статистика : зб. нормат. док./ упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ:   М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).
2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 - ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01)] — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN             61010-2-020      :1994, IDT) : ДСТУ EN            61010-2-020      :2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / (сост. Ковалева И. В., Павлюка В. А. ; ред. Иванов В. Л.). — Л. : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006. — (Серия "Нормативная база предприятия").
Т. 5. — 2007. — 264 с.
Т. 6. — 2007. — 277 с.
2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд.            М. Зобків та ін.]. — Л. : Новий час, 2003. — 160 с.
3. Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні покажчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Л.: Укр. технології, 2007. — 74 с.

1

2

 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Л.: Держ. ун-т внутp. справ, 2006. — 11 с. — (Сер.: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.

Автореферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08. "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кеймайкин (СССР). — № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство/Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги,
періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фіз. виховання. — 2007. — № 6. — С. 15-18, 35-38.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий   // Бібл. вісн. — 2006. — № 6. — С. 14-17.
3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман,      В. С. Быков, А. Ю. Рыхальський // Системні дослідж. та інформ. технології. — 2007. — № 1. — С. 39-61.
4. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фіз. виховання. — 2007. — № 5. — С. 12-14.
5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська,                Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С. 25-29.
6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. —       С. 13-20.
7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства): статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245-291. 

1

2

 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологий взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсивных источников энергии в промышленности :междунар. науч.-техн. конф., 3–5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX — початок XX ст.)   / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137-202. 

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації  / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 МВ. — О. : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. — 2003. — № 4. —    С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua./articles/2003/03klinko.htm.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Додаток К.
Приклад акта впровадження результатів МКР

Акт впровадження

Науково-виробниче підприємство
“СПІЛЬНА СПРАВА”

Затверджую
           Директор НВП «Спільна Справа»
       Петров Петро Петрович
______________________________
«_____»  ___________________   20__р.

АКТ
впровадження результатів магістерської  кваліфікаційної роботи
Степанюка Віталія Анатолійовича на тему:
«Підвищення ефективності діагностування автотранспортних засобів для забезпечення безпеки руху»

   Комісія у складі головного інженера К. А. Рибака та  керівника відділу систем діагностування АТЗ НПКФ «Спільна Справа» В.В. Петуніна на замовлення для цілого ряду фірм і розроблене В.А. Степанюком методологічне, алгоритмічне та математичне забезпечення може бути прийнято для використання при виконанні робіт, що пов’язані з підвищенням ефективності діагностування автотранспортних засобів для забезпечення безпеки руху.

Таким чином, актуальність та практична цінність роботи В.А. Степанюка не викликає сумнівів. Наукова новизна запропонованих та розроблених моделей та алгоритмів теж здається достатньо високою, так як ні в сучасній літературі, ні в відомих математичних та програмних системах обчислень немає готових засобів для розв’язання таких задач.

Голова комісії:
головний інженер                                                 ____________ К.А. Рибак

Члени комісії:
керівник відділу систем діагностування АТЗ    _____________ В. В. Петунін

керівник відділу безпеки руху                           _____________ В. С. Іванов