5 ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

5.1. Магістерська кваліфікаційна робота повинна мати обсяг 70-100 сторінок (з урахуванням додатків до спеціальної частини, але без розділів та додатків економічної частини, охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, технічного та індивідуального завдання, графічної частини) у редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, міжрядковий 1,5 інтервал.

5.2. Зміст магістерської роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника роботи добирає літературні джерела й відповідні нормативні документи та складає проект плану, який обговорює з керівником.

5.3. План магістерської роботи має бути детальним і містити: вступну частину; основні розділи (розділи наукових досліджень за тематикою, що відповідає суті спеціальності, за якою навчається студент, або напрямку наукових досліджень відповідної випускової кафедри, економічну частину та  розділ з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях); висновки; список використаних джерел та додатки.

Завдання в економічній частині та розділі з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях обов’язково погоджуються з науковим керівником магістерської роботи.

5.4. Перелік розділів кваліфікаційної магістерської роботи визначає науковий керівник роботи. Назви розділів повинні містити ключові слова із теми роботи, її мети, завдань, наукової новизни та практичної цінності. Забороняється формулювання назв розділів без цих слів типу „Спеціальна частина”, „Огляд літературних джерел”, „Розробка основних наукових результатів” тощо.

5.5. Розв'язання основних задач магістерської роботи повинно ґрунтуватися на аналізі відомих досліджень і розробок предмета дослідження, описаних в науковій літературі та патентах.

5.6. Для розв'язування дослідницьких й оптимізаційних задач слід використовувати математичне та комп'ютерне моделювання, прикладні комп'ютерні програми, навчальну і наукову літературу, перевірену інформацію з мережі Інтернет тощо.

5.7. Відповідно до специфіки магістерської роботи для вирішення основної задачі дослідження можуть розроблятися оригінальні комп'ютерні програми. ПЕОМ може використовуватись також для оптимізації дослідницьких (проектних) рішень.

5.8. У пояснювальній записці (ПЗ) до магістерської роботи повинні бути наведені обґрунтування всіх прийнятих дослідницьких рішень, опис будови і принципу дії інформаційних і програмних систем, дослідних стендів, вимірювальних перетворювачів, принципових схем тощо з відповідними ілюстраціями або посиланнями на відповідні аркуші графічної частини роботи.

5.9. Зміст та обсяг графічної (ілюстративної) частини магістерської роботи повинні бути достатніми для повного розкриття суті роботи. Невідповідність між ПЗ і графічною частиною неприпустима. Графічну частину магістерської роботи допускається подавати на електронних носіях, а зменшені до формату А4 та А3 паперові копії цієї частини з усіма обов'язковими підписами мають бути включені як додаток до пояснювальної записки роботи.

5.10. Завдання на кваліфікаційну магістерську роботу в цілому зумовлює зміст роботи і містить в основній частині такі розділи:

 • назву теми роботи;
 • короткий зміст графічної і текстової (ПЗ) частин роботи;
 • вихідні дані для проведення дослідження.

5.11. Пояснювальна записка до магістерської роботи повинна містити такі обов'язкові структурні елементи:

 • титульний аркуш з підписами студента, керівника, рецензента і бути затвердженою завідувачем випускової кафедри;
 • завдання на магістерську роботу, затверджене завідувачем випускової кафедри і підписане студентом, керівником, консультантами з окремих розділів роботи;
 • реферат з анотацією державною мовою та однією з мов міжнародного спілкування (стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 150 слів);
 • перелік скорочень (за необхідності) в алфавітному порядку;
 • вступ (актуальність, мета, задачі, об'єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна отриманих результатів та їх практичне значення, апробація результатів роботи на наукових конференціях, публікації (за їх наявності) та особистий внесок студента, якщо опубліковані наукові роботи (або отримані позитивні рішення і патенти на винахід) за темою роботи виконані у співавторстві;
 • розділи основної (технічної) частини, зміст і перелік яких обумовлюється профілем спеціальності та темою магістерської роботи;
 • розділ економічної частини, який повинен містити техніко-економічне обґрунтування ефективності розробки, розрахунки витрат на проведення пошукових дослідних робіт;
 • розділ з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, в якому наводиться аналіз небезпечних для людини та навколишнього середовища факторів, безпосередньо пов'язаних із дослідженнями;
 • висновки, в яких сформульовано основні підсумки роботи, отримані результати, перспективи і напрямки подальших досліджень тощо;
 • список використаних джерел, в якому найменування використаних літературних джерел, патентів, нормативно-технічних документів, адреси веб-сайтів тощо розміщуються в порядку появи посилань у тексті ПЗ;
 • додатки обов'язкові та довідникові (технічне завдання (ТЗ), лістинги розроблених програм, переліки елементів до принципових схем, таблиці до схем з'єднань, специфікації складальних одиниць тощо).

5.12. Графічна частина магістерської роботи містить усі обов'язкові матеріали, зазначені у завданні, а також додаткові ілюстративні матеріали (плакати), виконані з метою полегшення захисту (кількість не регламентується, але вони не замінюють обов'язкових креслень і схем та інших ілюстрацій).

5.13. Графічна частина магістерської роботи оформляється згідно з вимогами чинних стандартів.

5.14. ТЗ на магістерську роботу розробляється студентом на підставі завдання на кваліфікаційну магістерську роботу та наказу ректора ВНТУ про затвердження теми цієї роботи відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ 3973-2000 на проведення наукових досліджень. ТЗ підписується студентом і керівником та затверджується завідувачем випускової кафедри, а для магістерських робіт, які виконуються на замовлення, – погоджується із замовником. У ПЗ ТЗ розміщується першим додатком.

5.15. Магістерські роботи, реалізація яких вимагає проведення великого обсягу досліджень, дослідно-конструкторських робіт тощо, можна виконувати як комплексні. Якщо тематика таких робіт містить елементи різнопрофільних спеціальностей, то це є міжкафедральні (міжфакультетські, міжінститутські, міжуніверситетські) комплексні магістерські роботи, здійснення яких доцільно доручити бригадам магістрантів різних спеціальностей.

Форма титульного листа випускної роботи магістра наведена в додатку А. Після титульного листа розміщується завдання на випускну роботу магістра, форма якого наведена в додатку Б. Приклад оформлення реферату до магістерської кваліфікаційної роботи, який розміщують після завдання, наведено в додатку В. Додаток Г містить приклад Технічного завдання МКР.

Зміст подають на початку роботи починаючи з сторінки 3 після завдання. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підроз­ділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. Приклад оформлення змісту випускної роботи наведений у додатку Д.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано мало­відомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бу­ти поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наво­дять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ

У вступі розкривають сутність і стан наукової або науково-практичної проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подають загальну характеристику випускної роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

Мета і задачі дослідження.

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнен­ня поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчен­ня...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Наукова та практична новизна одержаних результатів.

Подають коротку анотацію нових наукових чи практичних положень (рішень), запропонованих студентом особисто. Необхідно показати відмін­ність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (впе­рше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток). Практичне значення одержаних результатів.

В випускній роботі науково-дослідницького характеру треба подати ві­домості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що мас науково-практичний характер, - відо­мості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації що­до їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів дослі­джень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалі­зації та отриманого економічного ефекту.

Особистий внесок здобувача.

У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать співав­торам або іншим авторам, необхідно зазначити свій конкретний особистий внесок.

Апробація результатів роботи.

Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, що включені до роботи.

Публікації.

Вказують публікації по темі роботи, якщо вони є.

Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, під­пунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожно­го розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від дру­горядних подробиць.

Основна частина випускної роботи науково-дослідницького та науково- практичного характеру містить чотири – п’ять розділів, але зміст їх дещо розріз­няється.

У розділах основної частини роботи науково-дослідницького характеру звичайно подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;
 • виклад загальної методики і основних методів досліджень;
 • експериментальну частину і методику досліджень;
 • проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;
 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової ду­мки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ ко­ротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

В другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загаль­ну методику проведення досліджень. В теоретичних роботах розкривають ме­тоди розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних - принципи дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у роз­робку проблеми, студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставле­них задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, пара­метрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. Виклад ма­теріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Розділи основної частини роботи науково-практичного характеру зви­чайно містять таке:

 • постановка проблеми шляхом опису сучасного стану речей, наявності проблем, недоліків та можливих шляхів їх усунення (огляд літератури за темою і вибір напрямків вирішення проблеми);
 • виклад загальних підходів та методів вирішення проблеми (теоретичні засади вирішення проблеми);
 • характеристика підприємства чи об'єкту, де вирішується проблема, опис характеру проблеми;
 • проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження, запропоно­вані заходи;
 • аналіз і узагальнення результатів досліджень;
 • визначення економічної доцільності запропонованих рішень.

Приклади змісту магістерських випускних робіт різних спрямувань наве­дені в додатку Д.

Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової чи практич­ної проблеми (задачі), її значення для науки або практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобу­тих результатів.

В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у ви­сновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової або практичної проблеми (задачі), їх аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти реко­мендації щодо їх використання.

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією.

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, не­обхідний для повноти сприйняття магістерської роботи:

 • проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту:
 • інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;
 • ілюстрації допоміжного характеру.