4 ВИБІР СПРЯМУВАННЯ ТА ТЕМИ РОБОТИ

Магістерські роботи можуть виконуватись за науково-дослідним та нау­ково-практичним спрямуваннями.

Науково-дослідницькі магістерські роботи мають на меті отримання но­вих наукових результатів.

Науково-практичні магістерські роботи - це роботи інноваційного харак­теру, результат яких може бути впроваджений в господарську діяльність і при­нести певний економічний ефект.

Науково-дослідницькі та науково-практичні магістерські випускні робо­ти як правило повинні бути пов'язані із теоретичними та експериментальними дослідженнями, а також практичними роботами, що виконуються кафедрою або науковим керівником студента.

Також допускається обрання студентом оригінального наукового або на­уково-практичного напрямку за умови наявності достатньої кількості матеріа­лів та погодження наукового керівника роботи.

У зв'язку з тим, що в багатьох випадках у галузі, де працює кафедра, не­можливо розділити науково-дослідницькі та науково-практичні роботи, напря­мки таких робіт наводяться разом.

На кафедрі АТМ сформовані такі наукові напрями науково-дослідних та науково-практичних робіт у відповідності до яких може обиратись тема випус­кної роботи.

1.   Розробка методів оцінки і розрахунку надійності транспортних засобів в умовах експлуатації.

2.   Збирання і аналіз даних про відмови й несправності транспортних засобів.

3.   Побудова математичних моделей відмов автомобілів, за якими можна об­числити показники надійності.

4.   Обґрунтування режимів технічного обслуговування і ремонту транспорт­них засобів.

5.   Вдосконалення методів економічного аналізу надійності, ефективності охорони навколишнього середовища, принципів і методів нормування за­пасів, технічного діагностування транспортних засобів, удосконалення си­стеми технічного обслуговування і ремонту автомобілів за технічним ста­ном з контролем як рівня надійності елементів автомобіля так і параметрів агрегатів після відпрацювання установленого ресурсу.

6.   Розробка систем функціонального і тестового діагнозу, діагностичних мо­делей параметрів і нормативів.

7.   Прогнозування технічного стану автомобіля.

8.   Вдосконалення методів і засобів діагностування автомобіля.

9.   Розробка загальної моделі ресурсного забезпечення системи експлуатації транспортних засобів із урахуванням створення й використання відтворно­го фонду матеріальних ресурсів.

10.  Розробка сучасних методів і технологій очистки води і повторного її вико­ристання, основних шляхів економії палива та інших ресурсів.

11.  Вдосконалення організації, планування і управління процесами технічного обслуговування, ремонту і зберігання транспортних засобів, технологічно­го проектування підприємств транспорту в умовах регульованого ринку.

12.  Дослідження процесу формування ринку транспортних послуг, раціональ­ного функціонування автотранспорту в різноманітних секторах економіки.

13.  Розробка нових методів господарювання, прогресивних форм і методів ор­ганізації праці, розвитку виробничо-технічної бази, підвищення ефектив­ності і якості роботи ремонтно-обслуговуючого виробництва, впроваджен­ня орендних відносин, розв'язання проблем комплексного впровадження механізмів маркетингу на підприємствах транспорту.

14.  Обґрунтування пропозицій щодо створення нових типів підприємств транспорту: індивідуальних, сімейних, приватних, колективних, держав­них, комунальних, об'єднань, господарчих товариств, спільних підпри­ємств, холдингових компаній та ін.

15.  Удосконалення принципів побудови організаційної структури управління технічною службою.

16.  Розробка основних принципів і методологічних основ формування і розра­хунку виробничих потужностей транспортних підприємств.

17.  Проведення аналізу принципів раціональної організації виробничого про­цесу, сучасних форм організації виконання сервісних робіт, організаційних форм побудови технологічного процесу сервісних робіт, методів технічно­го обслуговування і ремонту автомобілів.

18.  Обґрунтування і розробка сучасних методів і принципів контролю та управління якістю сервісних робіт.

19.  Планування сервісних робіт транспортних засобів з використанням економіко-математичних методів і моделей.

20.  Розробка алгоритму прийняття управлінських рішень та організаційного інструментарію у системі вироблення та реалізації управлінських рішень на прикладі конкретних господарських ситуацій.

21.  Обґрунтування пропозицій про державне регулювання виробничого про­цесу підприємств за допомогою ліцензування сервісних робіт.

22.  Визначення оптимального рівня насичення автомобільного парку в Украї­ні на основі аналізу інфраструктури.

23.  Оптимізація виробничої потужності і виробничої структури автосервісу в регіоні.

24.  Оптимізація дилерської мережі заводу-виробника автомобілів в Україні.

25.  Оптимізація виробничої потужності дилерської станції технічного обслу­говування.

26.  Розробка системи управління запасами для дилерської мережі.

27.  Розробка системи надання технічної допомоги автомобілям на дорозі.

28.  Розробка інформаційної служби автомобільного ринку в місті.

29.  Визначення ємності ринку автомобілів (в цілому або конкретної моделі).

30.  Визначення ємкості ринку запасних частин (по моделям автомобілів).

31.  Знаходження ємності ринку автопослуг.

32.  Організація гарантійного обслуговування автомобілів .

33.  Розробка концепції утилізації автомобілів в Україні.

34.  Розробка інформаційної системи ідентифікації запасних частин при утилі­зації автомобілів.

35.  Розробка бізнес-плану і проекту підприємства по утилізації автомобілів.

36.  Розробка бізнес-плану і проекту торгової мережі по продажу запасних час­тин утилізованих автомобілів.

37.  Розробка бізнес-плану і проекту підприємства но відновленню запасних частин.

38.  Оцінка конкурентоздатності фірми (СТО) і розробка пропозицій по її під­вищенню.

39.  Оцінка конкурентоздатності послуг СТО і розробка пропозицій по її під­вищенню.

40.  Розробка системи оперативного управління СТО.

41.  Розробка системи управління виробничими процесами на авто сервісному підприємстві.

42.  Розробка системи управління якістю послуг в автосервісі для конкретного підприємства.

43.  Управління віковою структурою автомобілів.

44.  Управління запасами запасних частин та експлуатаційних матеріалів.

45.  Оптимізація процесів формування структури автосервісних підприємств.

46.  Оцінка якості функціонування підприємств автосервісу.

47.  Удосконалення форм організації технологічних процесів надання автомобільних послуг.

48.  Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення.

Враховуючи те, що магістр може працювати і в педагогічному напрямку, дозволяється виконувати частину магістерської дисертаційної роботи шля­хом створення навчально-методичної документації, нового навчального об­ладнання кафедри, алгоритмів і програм для ПЕОМ для розрахунків а також активних методів навчання.

Випускна робота має бути присвячена дослідженню конкретного об'єкту і не повинна носити реферативного характеру. У разі науково-практичної спрямованості випускна робота мас виконуватись на прикладі конкретного підприємства, яке реально існує.