3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГУ МАГІСТЕРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. В процесі виконання магістерської роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

 • знання загальнотеоретичних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання обраної спеціальності;
 • вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;
 • вміння формулювати наукові висновки й обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо вдосконалення роботи або управління реальним досліджуваним об'єктом;
 • вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі.

3.2. Магістерська робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

 • містити ґрунтовний аналіз досліджуваної проблеми;
 • містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ПЕОМ;
 • містити обґрунтовані пропозиції щодо поліпшення роботи досліджуваного об’єкта;
 • мати належне оформлення;
 • мати всі потрібні супровідні документи;
 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

3.3. Магістерська робота, що не відповідає вимогам щодо змісту або оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву керівника або зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

Основні етапи виконання магістерської роботи.

 1. Вибір теми і об'єкта дослідження.
 2. Розробка завдання на магістерську роботу, складання календарного плану його виконання.
 3. Опрацювання навчальної та наукової літератури і складання плану роботи.
 4. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
 5. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення керівникові.
 6. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення магістерської роботи.
 7.  Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкта дослідження, отримання відзиву (науково-прикладна робота).
 8. Попередній захист магістерської роботи на кафедрі.
 9. Зовнішнє рецензування роботи.
 10. Захист магістерської кваліфікаційної роботи у ДЕК.

Кожному студенту кафедра призначає керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над магістерською роботою. Керівник роботи забезпечує індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план магістерської роботи, контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи і завершений варіант, готує студента до захисту.

Керівниками магістерських робіт призначаються провідні науково- педагогічні працівники з науковим ступенем кандидата або доктора наук.

Тема магістерської роботи (предмет дослідження) пов'язується з однією з актуальних проблем, що відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки.

Тематика магістерської роботи розробляється кафедрою згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців із конкретної спеціалізації або з програми підготовки, відповідно до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін. Тематика щорічно переглядається та поновлюється.

Студентові надається право самостійно обрати тему магістерської роботи згідно з тематикою, що затверджена випускною кафедрою. Крім того, магістерські роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження).

У заяві на ім'я завідувача випускної кафедри, яка є підставою для призначення керівника роботи, студент зазначає формулювання теми. Після остаточного узгодження з науковими керівниками й редагування обрані теми магістерських робіт розглядаються і обговорюються на засіданні випускної кафедри. Завідувач кафедри готує проект наказу, узгоджує його з директором інституту і подає на затвердження ректору.

Список студентів, тем магістерських кваліфікаційних робіт та наукових керівників затверджуються наказом по ВНТУ. Якщо тема роботи, закріплена за студентом, з об'єктивних причин не може бути розроблена, студент має право звернутися до завідувача кафедри із заявою про заміну теми роботи. Завідувач випускної кафедри разом із керівником роботи вирішують питання про її заміну.

Порушення студентом календарного плану виконання магістерської роботи фіксується керівником, який інформує завідувача кафедри.

Організація виконання магістерської кваліфікаційної роботи

 1. Термін виконання магістерської роботи визначається графіком навчального процесу.
 2. Магістерська робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіку студент зобов'язаний дати пояснення своєму керівникові або завідувачеві кафедри.
 3. На період виконання магістерської роботи на кафедрі складається графік консультацій наукового керівника, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і керівника над магістерською роботою. Систематичні консультації допомагають студенту у виборі методів дослідження, у контролі за дотриманням вимог до змісту і оформлення роботи, у своєчасному усуненні відхилень. Оперативне й уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню магістерської роботи та є запорукою її успішного захисту.
 4. Відповідно до календарного плану студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подає завершену магістерську роботу на рецензування науковому керівникові.
 5. У разі позитивної рецензії наукового керівника роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачеві кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту роботи на засіданні ДЕК.
 6. Після завершення всіх потрібних попередніх процедур по кафедрі магістерська робота передається на рецензію.

Список рецензентів складається на кафедрі не пізніше як за 4 тижні до початку виконання магістерських робіт і затверджується директором ІнМТ.