2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ

Навчання за магістерською програмою здійснюється відповідно до окх і опп магістра, навчального плану спеціальності, та включає в себе теоретичні заняття, проходження наукової практики та виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Всі види навчальної роботи проходять у відповідності до графіку навча­льного процесу, який розробляється навчально-методичним управлінням уні­верситету, затверджується ректором і доводиться до відома студентів до почат­ку циклу занять. Державна атестація випускників здійснюється Державною кваліфікацій­ною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної від­повідності рівня його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характерис­тики магістра.

Державна атестація проводиться у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи, яка є логічно завершеною закінченою науково-дослідницькою або науково-практичною роботою, та свідчить про підготовленість автора до виконан­ня самостійної творчої практичної або наукової роботи з використанням теоре­тичних знань і практичних навичок.

Магістерська робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програ­ми. Магістерська робота повинна продемонструвати вміння автора отримувати нові результати, стисло, логічно, аргументовано і філологічно правильно ви­кладати матеріал.

В процесі підготовки і захисту магістерської роботи магістрант повинен продемонструвати: здатність творчо мислити та отримувати нові результати; уміння проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інфор­маційних технологій; формулювати мету дослідження; складати техніко-економічне обґрунтування проведення дослідження; володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи; здатність до наукового аналізу отриманих результатів, розробки виснов­ків і положень, уміння аргументовано їх захищати; уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у нау­ковій та практичній діяльності; володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення до­сліджень та оформлення магістерської роботи.

За всі відомості, викладені в магістерській роботі, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосере­дньо магістрант – автор магістерської роботи.