ВСТУП

Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи є формою державної атестації студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Магістерська кваліфікаційна робота – це перший самостійний крок науковця-початківця в обраному напрямку. Вона має всі ознаки, властиві дисертаційним роботам.

Магістерська кваліфікаційна робота виконується на базі отриманих у ВНЗ і у ході студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу за темою дослідження. Майбутній випускник зобов'язаний у рамках магістерської кваліфікаційної роботи показати рівень своєї наукової кваліфікації, зробити аналітичний огляд наукових праць за темою дослідження, показати актуальність виконуваної роботи, визначити її мету та основні задачі, які підлягають вирішенню. В роботі мають бути запропоновані конкретні шляхи вирішення поставлених задач, виконано верифікацію отриманих результатів, зроблено загальні та конкретні висновки.

Відмінність магістерської кваліфікаційної роботи від кандидатської дисертації полягає в тому, що перша відноситься до розряду навчально-дослідницьких робіт, в основі яких лежить моделювання відомих рішень. Її науковий рівень повинен відповідати програмі навчання. Виконання кваліфікаційної роботи має не стільки вирішувати наукові задачі, скільки служити свідченням того, що її автор навчився проводити науковий пошук, бачити професійні наукові задачі та знає найбільш загальні методи і прийоми їхнього вирішення.

Після одержання рецензії стороннього опонента на закінчену роботу і затвердження її завідувачем кафедри, випускник повинен переконливо виступити перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК) із захистом основних положень магістерської кваліфікаційної роботи.

Магістерська кваліфікаційної робота являє собою випускну кваліфікаційну роботу наукового змісту, що має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та техніки, а її тема – бути актуальною.

Магістерська атестаційна робота виконує кваліфікаційну функцію і готується з метою публічного захисту. Тому основна задача її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, показати уміння проводити науковий пошук і вирішувати конкретні наукові задачі.