ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7
Розрахунок виробничої програми та обсягів робіт міської станції технічного обслуговування автомобілів

Мета роботи: навчитись розраховувати виробничу програму та обсяги робіт міської та дорожньої станцій технічного обслуговування автомобілів.

Теоретичні відомості

Річний обсяг робіт СТОА може включати послуги (роботи) по ТО і ПP, прибирально-мийні роботи, роботи по прийманню і видачі автомобілів, роботи по протикорозійній обробці кузовів автомобілів і їх передпродажній підготовці.

Розрахунок річних обсягів робіт міської СТОА

Річний обсяг робіт з ТО і ПP (у люд.-год.) визначається у розрізі марок за формулою:

    ,        (7.1)

де NCTO – річна кількість умовно обслуговуваних на станції автомобілів даної марки;

Lр – середньорічний пробіг автомобіля, км;

t'пит– питома скоректована трудомісткість ТО і ПP, люд.-год./1000 км (форм. 6.6).

Річний обсяг прибирально-мийних робіт (у люд.-год.) визначається за наступною формулою:

    ,        (7.2)

де NПМР – число заїздів в рік на виконання прибирально-мийних робіт;

tПМР – середня разова трудомісткість виконання прибирально-мийних робіт, люд.-год (табл. 6.2).

Прибирально-мийні роботи на СТОА виконуються безпосередньо перед ТО і ПP або як самостійний вигляд послуг. У першому випадку число заїздів на ПМР приймається рівним числу заїздів обслуговуваних в рік автомобілів, тобто

    ,        (7.3)

де dПМР – кількість автомобіле-заїздів на станцію одного комплексно обслуговуємого автомобіля для виконання ПМР за рік (від 3 до 5 заїздів).

Якщо на СТО ПМР виконуються як самостійний вид послуг, то число заїздів на ПМР може бути прийняте з розрахунку одного заїзду на Lз=(800...1000) км пробігу. Таким чином, число заїздів на ПМР як самостійний вид послуг можна визначити за формулою:

    ,        (7.4)

Таким чином, загальна кількість заїздів на виконання ПМР визначається як сума заїздів на виконання ТО-ПР та на виконання ПМР як самостійної послуги:

    ,        (7.5)

Річний обсяг робіт по прийманню і видачі автомобілів (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (7.6)

де tПВ– разова трудомісткість одного заїзду на роботи по прийманню і видачі автомобілів, люд.-год.;

dТО-ПР – кількість автомобіле-заїздів на станцію одного комплексно обслуговуємого автомобіля за рік (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 – Частота заїздів на СТОА та гараж стоянку


Найменування показників

Одиниця вимірювання

Числові значення показника

1

2

3

Міські СТОА

 

 

Кількість заїздів автомобілів на ТО і ПР протягом року, що доводяться на 1 комплексно обслуговуваний автомобіль

заїздів в рік

2

Кількість заїздів автомобілів на прибирально-мийні роботи протягом року, що доводиться на 1 комплексно обслуговуваний автомобіль

-"-

5

Кількість заїздів автомобілів протягом року на виконання робіт по антикорозійному захисту кузовів

-"-

1

Продовження таблиці 7.2


1

2

3

Дорожні СТОА

 

 

Кількість заїздів легкових автомобілів на добу у відсотках від інтенсивності руху по дорозі в найбільш напруженому місяці року

%

4,0/5,5

Те ж, для вантажних автомобілів і автобусів

%

0,4/0,6

Гаражі-стоянки

 

 

Кількість виїздів автомобілів в годину-пік у відсотках від загальної кількості місць зберігання в теплий період року

%

8

Те ж, одночасних в'їздів

%

2

Кількість виїздів автомобілів в годину-пік у відсотках від загальної кількості місць зберігання в холодний період року (при негативних температурах зовнішнього повітря)

%

3

Те ж, одночасних в'їздів

%

1

Примітка: В чисельнику приведено кількість заїздів на ТО і ПР, в знаменнику – на пости миття автомобілів.

Річний обсяг робіт по протикорозійній обробці кузовів автомобілів (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (7.7)

де tПК– разова трудомісткість одного заїзду на роботи по протикорозійній роботі автомобілів, люд.-год (табл. 6.2);

dПК – кількість автомобіле-заїздів на станцію для виконання протикорозійної обробки одного комплексно обслуговуємого автомобіля за рік (табл. 7.1).

Річний обсяг робіт з передпродажної підготовки (в люд.-год.) визначається за формулою:

    ,        (7.8)

де NПП – кількість автомобілів, що продаються, в рік;

tПП – трудомісткість передпродажної підготовки одного автомобіля, люд.-год (табл. 6.2).

Якщо в завданні не вказано кількість автомобілів, що продаються в рік на СТОА, то в загальну трудомісткість робіт по СТОА ці роботи не включаються.

Розрахунок річного обсягу робіт дорожніх СТОА

Річний обсяг робіт з ТО і ПР, прибирально-мийних та прийняття видачі (в люд.-год.) розраховується за кожним типом автомобілів по формулі:

    ,        (7.9)

    ,        (7.10)

    ,        (7.11)

де Nз – число заїздів автомобілів для виконання відповідного виду робіт для даного типу на станцію за добу;

Дроб – число робочих днів станції на рік;

tТО-ПР, tПМР, tПВ – разова трудомісткість відповідного виду робіт одного заїзду автомобіля на станцію, люд.-год.(табл. 6.2).

Річний обсяг робіт СТОА цілому (ТΣ) та в розрізі марок (Тj) визначається відповідним сумуванням обсягів робіт, передбачених для виконання на СТОА:

    ,        (7.12)

    ,        (7.13)

Розподіл річних обсягів робіт по видах і місцю виконання

В даний час ТО і ремонт автомобілів на підприємствах автосервісу проводиться на базі готових деталей, вузлів і механізмів. Тому в основному роботи (послуги) по ТО і ПP виконуються на робочих постах. Відособлені (окремі) виробничі приміщення (з робочими постами) зазвичай передбачаються для виконання ПМР, кузовних, фарбувальних і протикорозійних робіт.

Виконання таких робіт, як електротехнічні; ремонт приладів системи живлення, знятих з автомобіля; обслуговування акумуляторних батарей; шиномонтаж і балансування коліс; ремонт камер і тому подібне, передбачається як в зоні робочих постів, оснащених відповідним устаткуванням і оргоснасткою, так і у відокремлених приміщеннях з дотриманням необхідних протипожежних і санітарно-гігієнічних вимог. Вибір того або іншого варіанту визначається обсягом робіт, чисельністю робітників, компонувальним рішенням планування і організацією робіт.

На СТО, особливо великих, можуть бути організовані окремі виробничі дільниці по ремонту агрегатів (двигунів, коробок передач тощо), виконанню оббивних робіт і тому подібне Для розробки таких дільниць в завданні на проектування вказується програма і трудомісткість окремих видів робіт або чисельність виробничих робітників.

Приблизний розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів по видах робіт на міських СТОА слід приймати за даними табл. 7.2.

Таблиця 7.2 – Розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів за видами робіт


Види робіт

Процентне співвідношення при кількості робочих постів

до 5
вкл.

понад 5 до 10

понад 10 до 20

понад 20 до 30

понад
30

1

2

3

4

5

6

Роботи ТО та ПР

 

 

 

 

 

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустатку­вання, аналіз вихлопних газів)

6

5

4

4

3

Технічне обслуговування в повному об'ємі

35

25

15

10

6

Змащувальні роботи

5

4

3

2

2

Регулювання кутів керуючих коліс

10

5

4

4

3

Ремонт і регулювання гальм

10

5

3

3

2

Електротехнічні роботи

5

5

4

4

3

Роботи за системою живлення

5

5

4

4

3

Акумуляторні роботи

1

2

2

2

2

Шиномонтажні роботи

7

5

2

2

1

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

16

10

8

8

8

Кузовні і арматурні роботи (бляхарські, мідницькі, зварювальні)

-

10

25

28

35

Фарбування і антикорозійні роботи

-

10

16

20

25

Оббивні роботи

-

1

3

3

2

Слюсарно-механічні роботи

-

8

7

6

5

Разом:

100

100

100

100

100

Прибирально-мийні роботи

100

100

100

100

100

Роботи по прийманню і видачі автомобілів

100

100

100

100

100

Роботи по протикорозійній обробці кузовів

100

100

100

100

100

Передпродажна підготовка автомобілів

100

100

100

100

100

Разом

 

 

 

 

 

Примітка: Залежно від спеціалізації СТОА за наявності відповідного техніко-економічного обґрунтовування або відповідно до завдання на проектування допускається корегування процентного розподілу річних об'ємів по видах робіт ТО і ПР легкових автомобілів, які належать громадянам.

Розподіл трудомісткості робіт ТО і ПР автомобілів по видах робіт на дорожніх СТОА слід приймати за даними табл. 7.2 графи 2.
Розподіл трудомісткості робіт ТО і ПР легкових автомобілів на "постові" і "дільничні" рекомендується приймати за даними табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Розподіл трудомісткості робіт за місцем виконання


Найменування видів робіт ТО і ПР

Процентне співвідно­шення по видах робіт

постові

дільничні

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)

100

-

Технічне обслуговування в повному об'ємі

100

-

Змащувальні роботи

100

-

Регулювання кутів керуючих коліс

100

-

Ремонт і регулювання гальм

100

-

Електротехнічні роботи

80

20

Роботи за системою живлення

70

30

Акумуляторні роботи

10

90

Шиномонтажні роботи

30

70

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

50

50

Кузовні і арматурні роботи (бляхарські, мідницькі, зварювальні)

75

25

Фарбувальні роботи

100

-

Оббивні роботи

50

50

Слюсарно-механічні роботи

-

100

Прибирально-мийні роботи.

100

-

Антикорозійне покриття автомобілів

100

-

При виконанні розподілу робіт доцільно скористатися формою табл. 7.4.

Таблиця 7.4 – Розподіл трудомісткості робіт за видом і місцем виконання


Найменування видів робіт ТО і ПР

Розподіл трудомісткості робіт по видах

Розподіл трудомісткості робіт за місцем виконання

На робочих
постах

На виробничих дільницях

%

люд.-год.

%

люд.-год.

%

люд.-год.

Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткуван­ня, аналіз вихлопних газів)

 

 

100

 

-

 

Технічне обслуговування в повному об'ємі

 

 

100

 

-

 

Змащувальні роботи

 

 

100

 

-

 

Регулювання кутів керуючих коліс

 

 

100

 

-

 

Ремонт і регулювання гальм

 

 

100

 

-

 

Електротехнічні роботи

 

 

80

 

20

 

Роботи за системою живлення

 

 

70

 

30

 

Акумуляторні роботи

 

 

10

 

90

 

Шиномонтажні роботи

 

 

30

 

70

 

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

 

 

50

 

50

 

Кузовні і арматурні роботи (бля­хар­ські, мідницькі, зварювальні)

 

 

75

 

25

 

Фарбувальні роботи

 

 

100

 

-

 

Оббивні роботи

 

 

50

 

50

 

Слюсарно-механічні роботи

 

 

-

 

100

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Прибирально-мийні роботи.

 

 

100

 

-

 

Антикорозійне покриття автомобілів

 

 

100

 

-

 

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства розрахувати виробничу програму та обсяги робіт СТОА.

2. Виконати розподіл трудомісткостей ТО та ПР автомобілів за видами робіт та записати їх у вигляді табл. 7.4.

Контрольні запитання

1. Як визначаються обсяги робіт з ТО-ПР, прибирально-мийних робіт, приймання-видачі автомобілів, передпродажної підготовки?

2. Як виконати розподіл обсягів робіт СТОА за видами робіт?

3. Як розподіляють роботи СТОА на постові і дільничні?