ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6
Розрахунок виробничої програми та обсягів робіт міської станції технічного обслуговування автомобілів

Мета роботи: навчитись визначати потік вимог та нормативи проектування виробничо-технічної бази станцій технічного обслуговування автомобілів, корегувати нормативи в залежності від конкретних умов експлуатації.

Теоретичні відомості

Одним з найголовніших чинників, що визначають потужність, розмір і тип СТОА (спеціалізована, універсальна), є число і склад автомобілів по моделях, що знаходяться в зоні обслуговування проектованої СТОА, а також число заїздів на СТОА.

При визначенні обслуговуваного СТОА парку автомобілів необхідно враховувати вхідний потік вимог. Вхідний потік вимог (автомобіле-заїздів) на СТОА характеризується різною частотою попиту на ті або інші види робіт і трудомісткістю їх виконання. При цьому на величину трудових витрат, як відомо, впливає «вік» автомобіля, який має значну розбіжність.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показують, що потік вимог (заїздів автомобілів) можна підрозділити на чотири групи.

1-а група включає роботи, для яких характерні велика частота попиту і мала трудомісткість їх виконання (змащувальні роботи, регулювання кутів встановлення керованих коліс, ПP на базі заміни деталей, регулювання приладів систем електроустаткування і живлення тощо). Середня питома (на один автомобіле-заїзд) трудомісткість заїзду по даній групі – не більше 2 люд.-год., а їх доля в структурі заїздів складає близько 60%.

2-у групу складають роботи з меншою, ніж для робіт 1-ої групи, частотою попиту, але більшої трудомісткі (ТО в повному обсязі, поелементне діагностування, ПP вузлів і агрегатів, ПP приладів систем електроустаткування і живлення, шиномонтажні роботи, ПP гальмівної системи тощо). Середня питома трудомісткість заїзду по цій групі не більше 4 люд.-год., а їх доля в структурі заїздів – приблизно 20%.

3-у групу складають роботи з середньою питомою трудомісткістю до 8 люд.-год. (дрібні і середні кузовні роботи, підфарбовування і фарбування автомобіля, оббивні і арматурні роботи тощо). Ці роботи в загальному потоці заїздів складають близько 13%.

4-а група – це найбільш трудомісткі роботи, які найрідше зустрічаються. Середня питома трудомісткість більше 8 люд.-год., а їх доля 7% від загального числа заїздів.

На СТОА потік заїздів включає різні види робіт.

Кількість заїздів можна приймати такою, що дорівнює 3-5 разів на рік. Режим роботи станції залежить від її функцій, дислокації в регіоні і може бути прийнятий:

– для міських СТО кількість робочих днів на рік дорівнює 357 днів з тривалістю робочого дня в 1,5 зміни;

– для дорожних – 365 днів

– в СТО ВАЗ – 253 дні з тривалістю у 2 зміни.

Легкові автомобілі можуть обслуговуватися на різних підприємствах автосервісу, тобто вони, як правило, не закріплені за визначеними СТО, і заїзди їх на станції носять випадковий характер.

Частина власників автомобілів виконують ТО і ПP власними силами або із залученням інших осіб і так далі, тобто не всі автомобілі, яким необхідні ТО і ПP заїжджають на СТО, а лише частина з них. 

З врахуванням приведених вище особливостей технологічний розрахунок прийнято виконувати для парку умовно обслуговуваних на міських СТО автомобілів

    ,        (6.1)

де N – парк автомобілів регіону;

K – коефіцієнт звертання на СТОА, який враховує число власників автомобілів, що користуються послугами СТОА. За оцінкою експертів, для вітчизняних автомобілів К = (0,45...0,50), для автомобілів іноземного виробництва К = (0,75...0,85).

Парк автомобілів регіону може бути визначено на основі статистичних даних у разі їх відсутності він визначається виходячи з кількості населення та рівня автомобілізації за формулою:

    ,        (6.2)

де А – кількість населення регіону (табл. 6.5);

n – кількість автомобілів на тисячу жителів (табл. 6.5 ).

При цьому під умовним автомобілем парку розуміється автомобіль, що комплексно обслуговується на СТОА протягом року, на якому виконується повний обсяг робіт по ТО і ПР, для забезпечення його справного стану.

Для дорожніх СТО.

Потужність дорожніх станцій залежить від частоти сходу автомобілів з дороги, інтенсивності руху по автомобільній дорозі і відстані між станціями обслуговування.

Частота сходу автомобілів з дороги залежить від багатьох причин (ТО і ремонт, заправка паливом, відпочинок, харчування тощо) і носить ймовірнісний характер. В результаті аналізу матеріалів спостережень і звітних даних діючих СТОА, а також вивчення іноземних матеріалів, виявлені середні показники, які характеризують схід автомобілів з дороги (табл. 6.1). При цьому кількість автомобілів, які обслуговуються, від сумарного сходу з дороги складає (35…45)%. При розрахунках приймають наступні співвідношення по типах: вантажних – 25, легкових – 70, автобусів – 5%.

Таблиця 6.1 – Показники що характеризують схід автомобілів з дороги


Пробіг автомобіля при інтервалах розташування станцій, км

Величина сходу з дороги автомобілів на 1000од. інтенсивності руху автомобілів, А,%

Процент автомобілів що обслуговуються від сходу з дороги, В

50

1,0

35…45

100

1,5

150

2,0

200

2,5

250

3,0

300

3,5

Загальне число заїздів всіх автомобілів (вантажних, легкових, автобусів) за добу Nс на дорожню станцію обслуговування при виконання ТО, ремонту і прибирально-мийних робіт, тобто виробнича програма станції, згідно ОНТП для діючих і заново проектованих автомобільних доріг визначається в залежності від інтенсивності руху на ділянці дороги проектованої СТОА в найбільш напружений місяць року:

    ,        (6.3)

де Ір – інтенсивність руху на автомобільній дорозі, авт./доб.,

р – частота заїзду у відсотках від інтенсивності руху (для легковых автомобілів  – 4-5%, для вантажних і автобусів – 0,4-0,5 %).

Частота заїзду у відсотках від інтенсивності руху визначається наступним чином:

р = А· В        (6.4)

Спочатку виконаємо корегування питомої трудомісткості ТО і ПР в залежності від природно-кліматичних умов за формулою:

    ,        (6.5)

де tнпир  – питома ТО і ПР на 1000 км пробігу (табл. 6.2);

К1Б.– коефіцієнти корегування трудомісткості від кліматичних умов (табл. 6.3).

Нормативи трудомісткості ТО і ПР автомобілів на 1000 км пробігу і разові, залежно від типів автомобілів, для міських і дорожніх СТОА слід приймати не більш величин, приведених в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Нормативи трудомісткості ТО та ПР автомобілів


Тип рухомого складу

Нормативи трудомісткості, люд.-год.

Питома ТО і ПР на 1000 км пробігу

Разова на 1 заїзд

ТО і ПР

миття і прибирання

приймання і видача

передпродажна підготовка

антикорозійне покриття автомобілів

1

2

3

4

5

6

7

Міські СТОА

 

 

 

 

 

 

Автомобілі легкові:

 

 

 

 

 

 

особливо малого класу

2,0

-

0,15

0,15

3,5

3,0

малого класу

2,3

-

0,2

0,2

3,5

3,0

середнього класу

2,7

-

0,25

0,25

3,5

3,0

Дорожні СТОА

 

 

 

 

 

 

Автомобілі легкові всіх класів

-

2,0

0,2

0,2

-

-

Автомобілі вантажні і автобуси

-

2,8

0,25

0,3

-

-

Примітки.
1. Трудомісткості прибирально-мийних робіт і робіт по антикорозійному покриттю автомобілів в показники питомої трудомісткості ТО і ПР на 1000 км пробігу автомобілів (графа 2) не включаються.
2. Роботи по антикорозійному захисту автомобілів рекомендується передбачати для СТОА з числом виробничих постів 15 і більше, якщо вказані роботи не обумовлені завданням на проектування.

Нормативна разова трудомісткості прибирально-мийних робіт (табл. 6.2) вказана для виконання робіт механізованим способом. При виконанні прибирально-мийних робіт ручним шланговим способом разову трудомісткість слід приймити 0,5 люд.-год.

Нормативи трудомісткості ТО і ПР автомобілів, вказані в графі 2 таблиці 6.2, слід корегувати залежно від розміру СТОА, який визначається кількістю виробничих постів, а також кліматичних районів експлуатації автомобілів. Нормативи разової трудомісткості на 1 заїзд, вказані в графах 3-7 вказаної таблиці залежно від розмірів СТОА і кліматичних умов експлуатації автомобілів, не коректуються.

Числові значення коефіцієнтів корегування трудомісткості ТО і ПР автомобілів залежно від кліматичних умов слід приймати за даними табл. 6.3, по числових значеннях коефіцієнтів для ТО і ПР легкових автомобілів, обслуговуваних СТОА.

Таблиця 6.3 – Коефіцієнти корегування трудомісткості від кліматичних умов


Кліматичний район по ГОСТ 16350-80

Коефіцієнт корегування трудомісткості ТО і ПР, К1

Помірний

1,0

Помірно-теплий, помірно-теплий вологий, теплий вологий

0,9

Жаркий сухий, дуже жаркий сухий

1,1

Помірно холодний

1,1

Холодний

1,2

Дуже холодний

1,3

Наступний раз корегування питомої трудомісткості ТО і ПР відбувається  в залежності від кількості виробничих постів на СТОА:

    ,        (6.6)

де tпир – корегована питома трудомісткість ТО і ПР на 1000 км пробігу за кліматичними умовами (формула 6.5);

К2 – коефіцієнти корегування трудомісткості ТО і ПР залежно від кількості виробничих постів на СТОА (табл. 6.4).

Числові значення коефіцієнтів коректування трудомісткості ТО і ПР залежно від кількості виробничих постів на СТОА слід приймати з таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 – Коефіцієнти корегування трудомісткості від кількості виробничих постів на СТОА


Кількість виробничих постів

Коефіцієнт корегування трудомісткості ТО і ПР, К2

до 5 

1,05

понад 5 до 10

1,0

понад 10 до 15

0,95

понад 15 до 25

0,9

понад 25 до 35

0,85

понад 35

0,8

Для виконання корегування трудомісткості ТО і ПР міських СТОА від кількості постів виконується попереднє визначення кількості постів за формулою:

    ,        (6.7)

де T – загальний річний обсяг робіт СТОА, люд.-год. (формула 6.8);

φ – коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на СТО (φ=1,15);

KП – доля постових робіт в загальному обсязі робіт (0,75...0,85);

Дроб – число робочих днів на рік;

Тзм – тривалість зміни (8 год);

C – число змін;

PП – середнє число робітників, що одночасно працюють на посту (PП=1,5...2,5);

ηП – коефіцієнт використання робочого часу поста (ηП =0,9).

Загальний річний обсяг робіт СТОА визначається у розрізі марок за формулою:

    ,        (6.8)

де NCTO – річна кількість умовно обслуговуваних на станції автомобілів даної марки (формула 6.1);

Lр – середньорічний пробіг автомобіля, км (табл. 6.5);

tпит– питома трудомісткість ТО і ПP (формула 6.5).

Таблиця 6.5 – Вихідні дані


№ п/п

Кількість населення регіону, чол.

Клас автомобілів

Середньоріч-ний пробігу автомобіля, км

Кліматичні умови

Кількість АТЗ на 1000 жителів

1

2

3

4

5

6

1

45 000

особливо-малий

10 000

Помірний

90

2

50 000

особливо-малий

10 000

Жаркий сухий

140

3

60 000

особливо-малий

12 000

Теплий вологий

120

4

70 000

особливо-малий

15 000

Холодний

160

5

80 000

особливо-малий

13 000

Дуже холодний

180

6

90 000

особливо-малий

20 000

Теплий вологий

175

7

100 000

особливо-малий

10 000

Помірний

155

8

110 000

особливо-малий

17 000

Жаркий сухий

135

9

120 000

малий

20 000

Помірно холодний

130

10

130 000

малий

22 000

Помірний

160

11

140 000

малий

25 000

Холодний

175

12

150 000

малий

18 000

Дуже холодний

180

13

190 000

малий

22 000

Теплий вологий

125

14

200 000

малий

25 000

Холодний

110

15

220 000

малий

10 000

Жаркий сухий

105

16

240 000

малий

15 000

Помірно холодний

95

17

260 000

малий

20 000

Теплий вологий

65

18

280 000

малий

25 000

Помірно-теплий

180

19

300 000

середній

20 000

Помірно-теплий

125

20

320 000

середній

10 000

Теплий вологий

187

21

340 000

середній

15 000

Холодний

200

22

360 000

середній

20 000

Дуже холодний

210

23

370 000

середній

23 000

Помірний

230

24

375 000

середній

24 000

Теплий вологий

240

25

380 000

середній

30 000

Холодний

90

26

390 000

середній

32 000

Дуже холодний

85

27

400 000

середній

25 000

Помірно-теплий

75

28

405 000

середній

34 000

Теплий вологий

90

29

410 000

середній

31 000

Помірний

 

30

420 000

середній

20 000

Жаркий сухий

90

 

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства визначити потік вимог СТОА.

2. Визначити нормативи проектування СТОА та, за необхідністю, виконати корегування нормативів:

2.1. Визначити парк умовно обслуговуваних на міських СТО автомобілів Nсто.

2.2. Визначити нормативи трудомісткості ТО та ПР автомобілів та записати результати у вигляді таблиці.

2.3. Виконати корегування питомої трудомісткості ТО і ПР в залежності від природно-кліматичних умов.

2.4. Визначити попередню кількість постів для корегування трудомісткості ТО і ПР міських СТОА від кількості постів.

 

Контрольні запитання

1. Що таке умовний автомобіль парку?

2. Як визначити потік вимог міської та дорожньої СТОА?

3. Які нормативи проектування використовуються для міської та дорожньої СТОА?

4. Який порядок корегування нормативів СТОА в залежності від умов експлуатації?