ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
Визначення чисельності працюючих автотранспортних підприємств

Мета роботи: навчитись визначати чисельність виробничих та допоміжних робітників, ІТР і службовців автотранспортних підприємств.

Теоретичні відомості

Залежно від виду виконуваних робіт розрізняють виробничих і допоміжних робітників. До виробничих належать робітники зон і дільниць, які безпосередньо виконують роботи з ТО і ПР рухомого складу. Розрізняють технологічно необхідну (явочну) Рт і штатну (облікову) Рш чисельність робітників.

Технологічно необхідна чисельність робітників забезпечує виконання добової виробничої програми і визначається за формулою:

    ,        (4.1)

де ТР  – річний обсяг робіт зони чи дільниці, людино-годин;

Фм – річний фонд часу робочого місця чи технологічно необхідного робітника, год.

Штатна чисельність робітників забезпечує виконання річних обсягів робіт з ТО й ремонту рухомого складу визначається за формулою:

    ,        (4.2)

де ФР – річний фонд часу ремонтного робітника, год.

Річній фонд часу робочого місця визначається кількістю робочих днів протягом року і тривалістю зміни залежно від тривалості робочого тижня. У практиці проектування для розрахунку явочної чисельності робітників приймають Фм = 2070 год. для виробництв з нормальними умовами праці і 1830 год. для виробництв зі шкідливими умовами.

Річний фонд часу ремонтного робітника ФР < Фм через робочі відпустки та невиходи на роботу з поважних причин, які становлять в середньому 4-5% від Фм . Значення Фм і ФР , дня робочих різних професій наведено в табл. 4.1.

Технологічно необхідну і штатну кількість ремонтних робітників розраховують для кожного з виробничих підрозділів, створюваних з урахуванням видів і трудомісткості робіт.

Таблиця 4.1 – Номінальний і ефективний річні фонди часу виробничого персоналу

       

Найменування професій працюючих

Тривалість

Річний фонд часу робітників, год.

робочого тижня, год.

основної відпустки, дні

номінальний

ефективний

Маляр

36

24

1830

1610

Всі інші професії, включаючи водіїв автомобілів і автобусів

41

24

2070

1820

Примітки.
1. Тривалість робочої зміни виробничого персоналу не повинна перевищувати 8,2 години. Допускається збільшення робочої зміни працюючих при загальній тривалості роботи не більше 41 години тиждень.
2. Приведені в таблиці ефективні річні фонди часу не розповсюджуються на працюючих в районах Крайньої Півночі і інших районах, прирівняних до них.

Якщо річний обсяг окремих видів робіт незначний (менш як 2000 людино-годин), потрібно створювати об'єднаний підрозділ для робітників споріднених спеціальностей. Наприклад, можна об'єднати шиноремонтну і вулканізаційну дільниці, деревообробну і оббивну, арматурну і жерстяницьку тощо. На рис. 4.1 показані виробничі дільниці, які можуть бути організовані на підприємстві, і можливості їх обєднання за технологічними й організаційними ознаками [6, с. 136]. Якщо робочих місць більше двох, створюють спеціалізовану дільницю.

Рисунок 4.1 – Схемаремондацій щодо організації виробничих дільниць ПР

Поряд в роботами з ТО і ПР, які називають виробничими, на АТП виконують допоміжні роботи, до складу яких входить обслуговування і ремонт устаткування та інструменту, транспортні, завантажувально-розвантажувальні роботи, пов'язані з ТО і ПР рухомого складу, перегон автомобілів усередині підприємства, прийом і видача матеріальних цінностей, прибирання приміщень.

Чисельність допоміжних робітників АТП, які зайняті на допоміжних роботах беруть у процентному відношенні від штатної чисельності виробничих робітників:

    ,        (4.3)

де в – норматив чисельності допоміжних робочих, в % до чисельності виробничих робочих.

Норми чисельності допоміжних робітників наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Норми чисельності допоміжних робітників


Облікова чисельність виробничих робітників, чол.

Норматив допоміжних робітників, % чисельності виробничих робітників

до 50

30

понад 50 до 60

29

понад 60 до 70

28

понад 70 до 80

27

понад 80 до 100

26

понад 100 до 120

25

понад 120 до 150

24

понад 150 до 180

23

понад 180 до 220

22

понад 220 до 160

21

понад 260

20

Примітка: до вказаної в таблиці чисельності допоміжних робітників додатково слід передбачати:
1) робітників для обслуговування очисних споруд стічних вод чисельністю по одній людині на кожні 75 м3/добу стічних вод;
2) робітників для заправки автомобілів паливом і оливою (за завданням на проектування), по дві людини на кожні 250 автомобілів облікового складу;
3) робітників для виготовлення технологічного устаткування і оснащення (за завданням на проектування чисельністю 10% від загальної кількості виробничих робітників).

Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт наведений у табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт


Види допоміжних робіт

Співвідношення чисельності робітників, %

АТП,експлуатаційні філіали

Виробничі філіали

Ремонт і обслуговування технологічного обладнання, оснастки і інструмента

20

25

Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій

15

20

Транспортні роботи

10

8

Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей

15

12

Перегін рухомого складу

15

10

Прибирання виробничих приміщень

10

7

Прибирання території

10

8

Обслуговування компресорної установки

5

10

Усього                                                                                      100

Примітки:
1. Для централізованої організації ремонту і обслуговування технологічного обладнання, оснащення і інструменту, ремонту і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій, а також системи матеріально-технічного постачання підприємств, чисельність персоналу відповідної служби допоміжного виробництва може бути скорочена на 50%.
2. Роботи по обслуговуванню очисних споруд і ТЗП процентним співвідношенням по видах робіт не враховуються.
Робітники по обслуговуванню і ремонту очисних споруд повинні сумуватися з допоміжними робітниками по графі "Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій".

Роботи з ремонту і обслуговування технологічного обладнання, оснастки і інструмента, ремонту і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій та обслуговування компресорних установок називають роботами по самообслуговуванню підприємства.

Для організації робіт по самообслуговуванню на АТП створюють самостійний підрозділ – відділ головного механіка (ВГМ). У випадку малої чисельності робітників по самообслуговуванню (менше 5 робітників) ВГМ не створюється, а робітників по самообслуговуванню приєднують до робітників слюсарно-механічних робіт.

Чисельність персоналу управління підприємством, окрім експлуатаційної та виробничо-технічної служб, молодшого обслуговуючого персоналу й пожежно-сторожової охорони, визначають залежно від потужності підприємства і типу рухомого складу (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 – Чисельність персоналу управління, молодшого обслуговуючого персоналу та пожежно-сторожової охорони


Функції управління персоналу

Потужність підприємства, од. рухомого складу

Тип рухомого складу

до 100

від 100 до 250

від 250 до 400

від 400 до 550

від 550 до 700

від 700 до 1000

від 1000 до 1300

від 1300 до 1600

від 1600 до 1900

від 1900 до 2200

Понад  2200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальне керівниц­тво

Автомобілі легкові

2

2

2

3

3

4

4

4

 

5

5

Автобуси

2

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

Автомобілі вантажні

2

3

3

4

4

4

4

4

5

5

6

 

Змішаний парк

2

3

3

4

4

5

5

5

6

6

6

Техніко-економічне планування

Автомобілі легкові

2

2

3

3

4

5

5

5

5

6

6

Автобуси

2

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

Автомобілі вантажні

2

3

3

3

4

5

5

6

6

7

7

Змішаний парк

2

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

Організа-ція праці та заробітної
платні

Автомобілі легкові

2

 

3

4

5

5

6

7

8

8

8

Автобуси

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

Автомобілі вантажні

3

3

4

5

6

7

8

9

9

9

9

Змішаний парк

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

10

Бухгалтер-ський звіт і фінансова
діяльність

Автомобілі легкові

3

5

6

8

9

10

11

11

12

13

13

Автобуси

4

6

8

10

12

13

14

15

16

17

17

Автомобілі вантажні

3

5

7

9

10

11

12

13

14

14

14

Змішаний парк

4

6

8

10

12

ІЗ

14

15

16

17

17

Комплек-тування і підготовка кадрів

Автомобілі легкові

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

10

Автобуси

2

4

5

6

7

9

10

11

12

13

13

Автомобілі вантажні

2

3

4

5

6

8

9

9

10

11

11

Продовження таблиці 4.4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Змішаний парк

2

4

5

б

7

9

10

11

12

13

13

Загальне діловодст­во і госпо­дарське об­слугову-вання

Автомобілі легкові

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

5

Автобуси

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

Автомобілі вантажні

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

Змішаний парк

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

 

Автомобілі  легкові

1

1

2

2

3

4

6

7

8

9

11

Матеріаль-но-техніч-не постач

Автобуси

1

2

2

3

4

6

8

10

12

14

17

Автомобілі вантажні

1

1

2

3

4

5

7

9

11

12

14

Змішаний

І

2

2

3

4

6

8

10

12

14

17

Молодший обслугову-ючийй персонал

Автомобілі легкові

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Автобуси

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Автомобілі вантажні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змішаний парк

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пожежно-сторожова охорона

Усі види рухомого транспорту

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

7

Чисельність персоналу експлуатаційної служби залежить від коефіцієнта випуску і кількості автомобілів на АТП і перебуває в процентній залежності від кількості автомобілів (табл. 4.5). Чисельність персоналу виробничо-технічної служби вибирають за даними (табл. 4.6) залежно від чисельності виробничих робітників і кількості автомобілів на підприємстві. 

Таблиця 4.5 – Чисельність працівників експлуатаційної служби АТП


Коефіцієнт впуску автомобілів на лінію

Кількість автомобілів на підприємстві

до 10

від 100 до 600

від 600 до 1000

від 1000 до 1500

від 1500 до 2000

понад 2000

До 0.8

5

4,9

4,6

3,9

3,7

3,6

Понад 0.8

6

5,2

4,8

4,0

3,8

3,7

Таблиця 4.6 – Чисельність персоналу виробничо-технічної служби


Численність виробничих робітників, чол.

Чисельність персоналу виробничо-технічної служби у % від облікової кількості автомобілів в підприємстві

до 100

понад 100 до 600

понад 600 до 1000

понад 1000 до 1500

понад 1500 до 2000

понад 2000

до 20

4

-

-

-

-

-

понад 20 до 50

5

2,5

-

-

-

-

понад 50 до 100

-

2,6

2,2

-

-

-

понад 100 до 150

-

2,8

2,3

-

-

-

понад 150 до 200

-

3,0

2,4

-

-

-

понад 200 до 250

-

3,3

2,6

2,3

-

-

понад 250 до 300

-

3,5

2,8

2,4

2,1

-

понад 300 до 400

-

3,7

3,0

2,5

2,2

-

понад 400 до 500

-

-

3,2

2,6

2,3

2,0

понад 500

-

-

3,3

2,7

2,4

2,1

Чисельність експлуатаційного персоналу (водіїв, кондукторів, експедиторів) визначається відношенням номінального річного фону часу роботи автомобілів з урахуванням підготовчо-заключного часу до ефективного річного фонду часу працюючих – штатна чисельність і до номінального річного фонду часу працюючих – явочна чисельність.

Для виробничих автотранспортних об'єднань, як правило, в одному з виробничих філіалів слід передбачати центральний апарат управління – загальне керівництво, планово-виробничий відділ, відділ праці і заробітної платні, бухгалтерію відділ матеріально-технічного постачання, відділ кадрів, адміністративно-господарський відділ, відділ головного механіка, виробничо-технічний відділ, відділ управління виробництвом і відділ технічного контролю чисельністю, розрахований на кількість і об'єм робіт ТО і ПР рухомого складу, агрегатів, вузлів, деталей, молодший обслуговуючий персонал і пожежно-сторожова охорона.

В експлуатаційних філіалах виробничих об'єднань слід передбачати керівництво філіалом, відділ експлуатації, диспетчерську і гаражну служби, чисельністю, розрахованою на кількість закріпленого за філіалом рухомого складу, персонал управління виробництвом і технічного контролю, розрахований на кількість і об'єм робіт ТО і ПР рухомого складу, молодший обслуговуючий персонал і пожежно-сторожова охорона.

Розподіл персоналу по функціях управління експлуатаційної служби приведений в табл. 4.7, виробничо-технічної служби в табл. 4.8.

Визначаємо кількість водіїв:

    ,        (4.4)

    ,        (4.5)

          де Тн – річна витрата часу водіями в наряді, год. Річна витрата часу водіями в наряді визначається за формулою:

Тн=Ас · Дроб · n0  ·t0,(4.6)

де Ас – списочна кількість автомобілів

n0 – кількість змін, n0 = 1 [12];

t0 – тривалість робочої зміни, t0 = 10,5 год [12].

Таблиця 4.7 – Розподіл персоналу по функціях управління експлуатаційної служби


Найменування функцій управління експлуатаційної служби

Середня чисельність персоналу %

Відділ експлуатації

17-21

Диспетчерська

39-43

Гаражна служба

34-38

Відділ безпеки руху

3-5

Таблиця 4.8 – Розподіл персоналу по функціях управління виробничо-технічної служби


Найменування функцій управління виробничо-експлуатаційної служби

Середня чисельність персоналу %

Технічний відділ

26-30

Відділ технічного контролю

18-22

Відділ головного механіка

10-12

Відділ управління виробництвом

17-19

Виробнича служба

21-25

Чисельність персоналу, що не відноситься до апарату управління, слід приймати згідно наступних рекомендацій:

– інженер по безпеці руху – один на 150 водіїв; при чисельності водіїв більше 500 на кожні подальші 250 встановлюється додатково одна людина;

– контролер пасажирського транспорту для автобусів, що працюють без кондуктора – один на 15 автобусів;

– те ж, для автобусів, що працюють з кондуктором – один на 25 автобусів;

– те ж, для легкових автомобілів-таксі – один на 70 автомобілів;

– касир по прийому і оформленню виручки для АТП автобусів – один на 1000 грн. середньодобової виручки;

– те ж, в АТП легкових автомобілів-таксі – один на 150 автомобілезмін;

– ревізор автотранспорту  – один на 150 автомобілів;

– механік контрольно-пропускного пункту – один на кожний пост КПП в зміну.

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства розрахувати чисельність виробничих та допоміжних ремонтних робітників.

2. Згідно рекомендацій визначити спеціальності та чисельність ІТР і службовців.

Приклад розрахунку.

За формулами (4.1-4.2) розраховуємо кількість обслуговуючого персоналу та заносимо до таблиці 4.9.

Для того, щоб розрахувати явочну та штатну чисельність робітників знайдемо загальну трудомісткість по двом маркам автомобіля і причепом:

    (дюд-год.)

Таблиця 4.9 –Розподіл виробничого персоналу за видами робіт:


Види робіт ТО і ПР

Трудоміст-кість по
видам робіт

Фм

Рт

Прийнята, Рт

Фр

Рш

Прийнята, Рш

ЩОд і ЩОт

Прибиральні (включаючи сушку-обтирання)

7311.9

2070

3.43

3

1820

4.01

4

Заправні

2707.2

2070

1.3

1

1820

1.48

1

..

...

Арматурні та оббивні роботи

1378.13

2070

0.66

1

1820

0.75

1

Разом:

36740.75

 

19.88

19

 

20.11

21

Всього:

160712.5

 

79.35

78

 

90.57

88

Визначимо кількість явочних (технологічно-необхідної) і штатних робітників:

    , чол.

    , чол.

Чисельність допоміжних робітників АТП визначимо по формулі (4.3):

    

Визначення чисельності іншого персоналу інженерно-технічної служби, служби експлуатації та управлінського ввикористовуючи табл.. 4.4-4.8.

Таблиця 4.10 – Розподіл чисельності допоміжних робітників за видами робіт


Види допоміжних робіт

Співвідношення чисельності робітників, %

Чисельність допоміжних робітників АТП

Ремонт і обслуговування технологічного обладнання, оснастки і інструмента, обслуговування компресорної установки

25

7

Ремонт і обслуговування інженерного устаткування, мереж і комунікацій, прийом, зберігання і видача матеріальних
цінностей

30

8

Транспортні роботи, перегін рухомого складу

20

5

Прибирання виробничих приміщень, прибирання території

25

7

Усього

100

26

Таблиця 4.11 – Чисельність персоналу управління, молодшого обслуговуючого персоналу та пожежно-сторожової охорони

Функції управління персоналу

Потужність підприємства, од. рухомого складу

Тип рухомого складу

до 100

Загальне керівництво

Автомобілі вантажні

3

Техніко-економічне планування

Автомобілі вантажні

3

Організація праці та заробітної платні

Автомобілі вантажні

3

Бухгалтерський звіт і фінансова діяльність

Автомобілі вантажні

5

Комплектування і підготовка кадрів

Автомобілі вантажні

3

Загальне діловодство і госпо­дарське об­слуговування

Автомобілі вантажні

2

Матеріально-технічне постач

Автомобілі вантажні

1

Молодший обслуговуючий персонал

Автомобілі вантажні

2

Пожежно-сторожова охорона

Усі види рухомого транспорту

4

Всього

 

26

Таблиця. 4.12 – Чисельність працівників експлуатаційної служби АТП


Коефіцієнт впуску автомобілів на лініію

Кількість автомобілів на підприємстві

Чисельність працівників

від 100 до 600

До 0.8

4,9

5

Таблиця 4.13 – Чисельність персоналу виробничо-технічної служби


Численність виробничих робітників, чол.

Чисельність персоналу виробничо-технічної служби у % від облікової кількості автомобілів в підприємстві

Чисельність персоналу

Понад 100 до 600

Понад 50 до 100

2.8

5

Таблиця 4.14 – Розподіл персоналу по функціях управління експлуатаційної служби


Найменування функцій управління експлуатаційної служби

Середня чисельність персоналу %

Чисельність персоналу

Відділ експлуатації

17-21

1

Диспетчерська

39-43

2

Гаражна служба

34-38

2

Таблиця 4.15 –Розподіл персоналу по функціях управління виробничо-технічної служби


Найменування функцій управління виробничо-експлуатаційної служби

Середня чисельність персоналу %

Чисельність персоналу

Технічний відділ

26-30

1

Відділ технічного контролю

18-22

1

Відділ головного механіка

10-12

1

Відділ управління виробництвом

17-19

1

Виробнича служба

21-25

1

Визначаємо кількість водіїв за формулами (4.4-4.6):

а) для автомобілів  ГАЗ-33081:

    (год);

    (чол.);

    (чол.).

б) для автомобілів УРАЛ-64-64+СЗАП-93282/021:

    (год);

    (чол.);

    (чол.).

Контрольні запитання

1. Як визначається чисельність виробничих робітників АТП?

2. Як визначається чисельність допоміжних робітників АТП?

3. Як визначається чисельність ІТР і службовців АТП?