ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
Розрахунок обсягів робіт з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств

Мета роботи: навчитись розраховувати обсяги робіт з ТО і ПР рухомого складу АТП та розподіляти їх за видами робіт.

Теоретичні відомості

Річний обсяг робіт по АТП обчислюють у людино-годинах. Він містить обсяги робіт з ЩО, ТО-1, ТО-2 та ПР. Обсяги ЩО, ТО-1, ТО-2 визначають на основі річної виробничої програми і трудомісткості виконання даного виду робіт. Обсяг ПР визначають виходячи з річного пробігу автомобілів і питомої трудомісткості ПР на 1000 км пробігу. СО, що виконується двічі у рік, як правило, суміщають з ТО-2 і як окремий вид обслуговування не враховують.

Річні обсяги робіт по кожній моделі рухомого складу визначають так:

    ,        (3.1)

    ,        (3.2)

    ,        (3.3)

    ,        (3.4)

    ,        (3.5)

де tЩОд,tЩОт, t2, t1 – скориговані нормативні трудомісткості щод, щот, ТО-2 та ТО-1 відповідно, люд.-год.; 
tПР – скоригована трудомісткість ПР, люд.-год./1000км;
т1 – частка трудомісткості ТО-2, що припадає на одне сезонне обслуговування (згідно індивідуального завдання студенту).

Для дуже холодного і дуже жаркого сухого кліматичних районів m1= 0,5.

Для помірно холодного і жаркого сухого районів m1=0,3.

Для інших районів m1 = 0,2.

Сумарна річна трудомісткість ТО і ПР по кожній моделі рухомого складу Трі та по підприємству в цілому Тр визначаються за формулами:

    ,        (3.6)

    ,        (3.7)

де К – кількість моделей рухомого складу;

і – порядковий номер моделі.

Під час організації ТО-2 виникає необхідність в знятті окремих приладів і вузлів для усунення несправності і контролю на спеціальних стендах на виробничих дільницях. В основному це роботи по системі живлення, електротехнічні, акумуляторні і шиномонтажні. Тому виконання 90-95% обсягу робіт ТО-2 планується на постах, а 5-10% – на виробничих дільницях. В практиці проектування цей обсяг робіт розподіляється рівномірно по відповідних дільницях.

При організації Д-1 і Д-2 на самостійних дільницях трудомісткість діагностичних робіт; визначають у частках трудомісткості ТО і ПР.

Трудомісткість загальної діагностики Д-1:

    ,         (3.8)

трудомісткість поглибленої діагностики Д-2:

    ,         (3.9)

де m2, m3 – частка трудомісткості відповідно ТО-1 і ПР, яка придає на загальну діагностику (з таблиці 3.1);

m4, m5 – частка трудомісткості відповідно ТО-2 і ПР, яка припадає на поглиблену діагностику (з таблиці 3.1).

Частки трудомісткості ТО-1, ТО-2 і ПР, що припадають на діагностичні роботи, наведено в табл. 4.1. Відповідно річні обсяги робіт, які виконуються в зонах ТО-1 і ТО-2, зменшуються на відповідні величини:

    ,        (3.10)

    ,        (3.11)

Обсяги робіт з ТО і ПР розподіляють відповідно до місця їх виконання за технологічними та функціональними ознаками. ТО виконують на постах, ПР - на постах і виробничих дільницях. До постових належать роботи з ТО і ПР, які виконують безпосередньо на автомобілі, що знаходиться на посту відповідної зони, до дільничних – роботи з ремонту й перевірки вузлів, агрегатів і механізмів, які зняті з автомобіля і виконуються на дільницях.

Структуру елементів ВТБ для ТО і ремонту рухомого складу формулюють з урахуванням особливостей виконання робіт. Роботи з ЩО і ТО-1 виконують у самостійних зонах. Постові роботи ТО-2 і ПР виконують, як правило, на універсальних постах, розміщених у загальній зоні. Допускається проводити ТО-2 в окремій зоні чи в зоні ТО-1, але в іншу зміну.

Місце діагностики в технологічному процесі ТО і ПР визначається обсягами робіт, умовами експлуатації рухомого складу, режимами роботи автомобілів, підрозділів технічної служби та Іншими факторами. Д-1 і Д-2 звичайно виконують на окремих постах, їх можна здійснювати також - на одній дільниці. Іноді Д-1 суміщають з роботами, які виконують на постах ТО-1.

Для формування обсягів робіт, які виконуються в зонах і на виробничих дільницях, розподіляють річні обсяги ТО і ПР за видами робіт. Приблизний розподіл трудомісткості ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР за видами робіт наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Процентне співвідношення по видах робіт


Вид робіт

Процентне співвідношення по видах робіт

автомобілі легкові

автобуси

автомобілі вантажні загального призначення

автомобілі-самоскиди кар’єрні

причепи і напівпричепи

1

2

3

4

5

6

ЩОд

Мийні

15

10

9

10

30

Прибиральні (включаючи сушку-обтирання)

25

20

14

20

10

Заправні

12

11

14

12

-

Контрольно-діагностичні

13

12

16

12

15

Ремонтні (усунення дрібних несправностей)

35

47

47

46

45

Разом:

100

100

100

100

100

ЩОт

Прибиральні

60

55

40

40

40

Мийні (включаючи сушку-обтирання)

40

45

60

60

60

Разом:

100

100

100

100

100

Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

ТО-1

Діагностика загальна (Д-1)

15

8

10

8

4

Кріпильні, регулювальні, змащувальні та ін.

85

92

90

92

96

Всього:

100

100

100

100

100

ТО-2

Діагностика поглиблена (Д-2)

12

7

10

5

2

Кріпильні, регулювальні, змащувальні та ін.

88

93

90

95

98

Всього:

100

100

100

100

100

ПР

Постові роботи

Діагностика загальна (Д-1)

1

1

1

1

2

Діагностика поглиблена (Д-2)

1

1

1

1

1

Регулювальні і розбірно-складальні роботи

33

27

35

34

30

Зварювальні роботи

4

5

-

8

-

для рухомого складу з металевими кузовами

-

-

4

-

15

з метало-дерев'яними кузовами

-

-

3

-

11

з дерев'яними кузовами

-

-

2

-

6

Бляхарські роботи

2

2

-

3

-

для рухомого складу з металевими кузовами

-

-

3

-

10

з метало-дерев'яними кузовами

-

-

2

-

7

з дерев'яними кузовами

-

-

1

-

4

Фарбувальні роботи

8

8

6

3

7

Деревообробні роботи

-

-

-

-

-

для рухомого складу з метало-дерев'яними кузовами

-

-

2

-

7

з дерев'яними кузовами

-

-

4

-

15

Разом:

49

44

50

50

65

Дільничі роботи

Агрегатні роботи

16/15

18

18

17

-

Слюсарно-механічні роботи

10

8

10

8

13

Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

Електротехнічні роботи

6/5

7

5

5

3

Акумуляторні роботи

2

2

2

2

-

Ремонт приладів системи живлення

3

3

4

4

-

Шиномонтажні роботи

1

2

1

2

1

Роботи вулканізації (ремонт камер)

1

1

1

2

2

Ковальсько-ресорні роботи

2

3

3

3

10

Мідницькі роботи

2

2

2

2

2

Зварювальні роботи

2

2

1

2

2

Бляхарські роботи

2

2

1

1

1

Арматурні роботи

2

3

1

1

1

Оббивні  роботи

2

3

1

1

-

Таксиметричні роботи

-/2

-

-

-

-

Разом:

51

56

50

50

35

Всього:

100

100

100

100

100

Примітки:

1. Розподіл об'єму робіт ЩО приведений для виконання мийних робіт механізованим методом.

2. В розділі "Дільничі роботи" для легкових автомобілів в чисельнику вказані об'єми робіт для автомобілів загального призначення, в знаменнику – для автомобілів-таксі.

3. Додаткові об'єми робіт по ТО для газобалонних автомобілів слід розподіляти:

  • контроль на КПП – 50%
  • на посту випуску (зливу) газу – 50%
  • по ПР газової системи живлення: постові роботи – 75%

  • у тому числі зняття і установка балонів – 25%
  • дільничі роботи – 25%.

4. Для спеціалізованого рухомого складу, оснащеного додатковим устаткуванням, розподіл об'ємів робіт ТО і ПР слід проводити з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства розрахувати обсяги робіт з ТО та ПР рухомого складу АТП.

2. Виконати розподіл трудомісткостей ТО та ПР рухомого складу за видами робіт.

Приклад розрахунку.

Вихідні дані слід прийняти з таблиці 1.11 та дані з практичної роботи № 2.

Річні обсяги робіт ЩОд визначаються за формулою (3.1):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Річні обсяги робіт ЩОт визначаються за формулою (3.2):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

Тщот = 2040·0,25=561;

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Тщот = 2040·0,1=224.

Річні обсяги робіт ТО-1 визначаються за формулою (3.3):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Річні обсяги робіт ТО-2 визначаються за формулою (3.4):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Річні обсяги робіт ПР визначаються за формулою (3.5):Б.

а) для автомобілів ГАЗ-33081:Б.

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:Б.

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:Б.

Сумарна річна трудомісткість ТО і ПР по кожній моделі рухомого складу Тві  визначаються за формулою (3.6):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

Тр1 = 8995 + 424,5 + 4846 + 6783 + 17510 = 38558,5;

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

Тр1 = 10342 + 561 + 9904 + 14294 + 39959 = 75060.

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Тр1 = 4137 + 224 + 8129 + 11729 +22875 = 47094.

Сумарна річна трудомісткість ТО і ПР для всіх транспортних засобів визначаються за формулою (3.7):

Тр = 38558,5 + 75060 + 47094 = 160712,5.

Частки трудомісткості ТО-1, ТО-2 і ПР, що припадають на діагностичні роботи, визначаються за формулою (3.8) та (3.9):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Відповідно річні обсяги робіт, які виконуються в зонах ТО-1 і ТО-2, зменшуються на відповідні величини, визначаються за формулою (3.10) та (3.11):

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

а) для автомобілів ГАЗ-33081:

б) для автомобілів УРАЛ-64-64:

в) для причепа-важковоза СЗАП-93282/021:

Приблизний розподіл трудомісткості ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР за видами робіт наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Процентне співвідношення трудомісткості по видах робіт


Вид робіт

Процентне співвідношення по видах робіт для автомобілів

%

ГАЗ-33081

УРАЛ-64-64

%

СЗАП-93282/021

Всього по АТП

1

2

3

4

5

6

7

ЩОд

Мийні

9

809.6

930.8

30

1241.1

2981.5

Прибиральні (включаючи сушку-обтирання)

14

1259.3

1447.9

10

413.7

3120.9

Заправні

14

1259.3

1447.9

-

-

2707.2

Контрольно-діагностичні

16

1439.2

1654.7

15

620.55

3714.45

Ремонтні (усунення дрібних несправностей)

47

4227.6

4860.7

45

1861.65

10949.95

Разом:

100

8995

10342

100

4137

23474

ЩОт

Прибиральні

40

169.8

224.4

40

89.6

483.8

Мийні (включаючи сушку-обтирання)

60

254.7

336.6

60

134.4

725.7

Разом:

100

424.5

561

100

224

1209.5

Дільничні роботи

Агрегатні роботи

18

3151.8

7192.62

-

-

10344.42

Слюсарно-механічні роботи

10

1751

3995.9

13

2973.75

8720.65

Електротехнічні роботи

5

875.5

1997.95

3

686.25

3559.7

Оббивні  роботи

1

175.1

399.59

-

-

574.69

Разом:

50

8755

19979.5

35

8006.25

36740.75

Всього:

100

17510

39959

100

22875

80344

Контрольні запитання

1. Як визначаються обсяги робіт з ЩО, ТО-1, ТО-2 та ПР рухомого складу АТП?

2. Як визначають обсяги СО рухомого складу АТП? Як організовують їх виконання?

3. Як визначають обсяги діагностичних робіт при виконанні їх на окремій дільниці? Як при цьому змінюються обсяги робіт з ТО-1 та ТО-2?

4. Як виконують розподіл обсягів робіт за видами робіт?