ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2
Розрахунок виробничої програми з ТО і ПР рухомого складу автотранспортних підприємств

Мета роботи: навчитись розраховувати річну та добову виробничі програми з ТО та ПР рухомого складу автотранспортних підприємств.

Теоретичні відомості

Виробнича програма підприємств з ТО характеризується числом технічних впливів, запланованих на певний період. План АТП по основних показниках установлюють на календарний рік. Тому виробничу програму з ТО також розраховують на рік. Окрім того, щоб вибрати метод організації ТО, визначають також і добову програму.

Виробничу програму з ТО розраховують різними методами. Великого поширення набули цикловий метод розрахунку (за цикл узято пробіг до КР) і метод розрахунку за річнім пробігом. Щоб визначити річну виробничу програму, найдоцільніше скористатися методом розрахунку за річнім пробігом.

Сумарний річний пробіг по кожній моделі автомобілів, км:

    ,        (2.1)

де Аі – облікова кількість автомобілів і-ї моделі;
        Dp – тривалість роботи рухомого складу протягом року, днів;
        lсі – середньодобовий пробіг автомобілів і-ї моделі, км;
        Lкі – пробіг до капітального ремонту, км;
        aк – тривалість простою в КР, днів;
        aторі – тривалість простою автомобілів і-ї моделі на ТО і ПР, днів/1000км.

Тривалість простою автомобіля в КР включає нормативний простій автомобіля на авторемонтному заводі, а також час, витрачений на доставку, оформлення і здачу в ремонт. Якщо немає фактичних даних про час доставки і оформлення, його можна взяти таким, що дорівнює 10-20% тривалості простою в КР за нормативом.

Розрахунок програми при різнотипному парку виконують по групах одномарочного рухомого окладу. ТО автопоїздів звичайно здійснюють, не розчіплюючи тягач і причіп. Тому програму для автопоїздів розрахують як для цілої одиниці рухомого складу.

Таблиця 2.1– Тривалість простою рухомого складу в ТО і ремонті


Тип рухомого складу

Тривалість простою, не більше

aторі в ТО і ПР, днів на 1000 км пробігу

aк
в КР, днів

Автомобілі легкові

особливо малого класу

0,1

-

малого класу

0,18

-

середнього класу

0,22

-

Автобуси

особливо малого класу

0,2

15

малого класу

0,25

18

середнього класу

0,3

18

великого класу

0,35

20

особливо великого класу

0,45

25

Автомобілі вантажні загального призначення

особливо малої вантажопідйомності

0,25

-

малої вантажопідйомності

0,30

-

середньої вантажопідйомності

0.35

-

великої вантажопідйомності

 

 

понад 5,0 до 6,0 т

0,38

-

понад 6,0 до 8,0 т

0,43

-

особливо великої вантажопідйомності

 

 

понад 8,0 до 10,0 т

0,48

-

понад 10,0 до 16,0 т

0,53

-

Примітки:
1. Тривалість простою рухомого складу в ТО і ПР враховують заміну в процесі експлуатації агрегатів і вузлів, що виробили свій ресурс.
2. Коефіцієнт технічної готовності для причепів і напівпричепів слід приймати рівним коефіцієнту технічної готовності автомобілів-тягачів, з якими вони працюють.

Річна кількість технічних впливів по кожній моделі:

    ,        (2.2)

    ,        (2.3)

    ,        (2.4)

    ,        (2.5)

    ,        (2.6)

    ,        (2.7)

    ,        (2.8)

    ,        (2.9)

        де NK, N2, N1, NЩОд, NЩОт, Nco, ND-1, ND-2 – річна кількість відповідно КР, ТО-2, ТО-1, ЩОд, ЩОт, CO і діагностичних впливів Д-1 і Д-2;
        LK – скоригований пробіг до КР;
        L2, L1 – скориговані періодичності ТО-2 і ТО-1;
        КПP – коефіцієнт, що враховує виконання ЩОт при ПР, пов'язаним із заміною агрегатів (КПP=1,6);
        Асп – списочна чисельність рухомого складу.

Згідно з ОНТП 01-91 КР автомобілів здійснюють на спеціалізованих авторемонтних підприємствах, тому обсяги робіт з КР на АТП не визначають [12]. Проте кількість КР впливає на розрахунок програми з ТО рухомого складу, тому кількість КР в умовах АТП також необхідно розраховувати.

Діагностування Д-1 призначене для визначення технічного стану агрегатів, вузлів і систем, які забезпечують безпеку руху. Д-1 виконують з періодичністю ТО-1; воно також передбачається після ТО-2 і ПР по агрегатах і вузлах, які забезпечують безпеку руху. Згідно з дослідними даними кількість автомобілів, які діагностуються при ПР дорівнює 10% річної програми ТО-1.

Діагностування Д-2 потрібне для визначення потужністних і економічних показників автомобілів і обсягів ПР. Д-2 виконують з періодичністю ТО-2, а іноді при ПР. Кількість автомобілів, що діагностуються при ПР, дорівнює 20% річної програми ТО-2.

Добову програму Nj,д кожного виду технічних впливів розраховують за технологічно сумісними моделями автомобілів, її визначають так:

    ,        (2.10)

де ΣNj,i – сумарна річка кількість технічних впливів j-гo виду по технологічно сумісних моделях автомобілів;
        і – вид технічного впливу /ЩО, ТО-1, ТО-2/;
        Dp,j – число робочих днів відповідної зони що виконує і-й вплив.

Порядок виконання

1. На основі завдання, виданого викладачем, або за даними конкретного підприємства розрахувати річну програму РОВ АТП.

2. Розрахувати добову програму РОВ АТП.

Приклад розрахунку.

Вихідні значення для автомобілів наведенні в табл.. 1.12 в практичній роботі №1 та табл. 2.1

Таблиця 2.1 Вихідні значення для автомобілів


Автомобілі

ak

aтор1

k2

ГАЗ-33081

-

0,3

1,1

УРАЛ-64-64

-

0,53

1

Знаходимо сумарний річний пробіг по кожному автомобілю за формулою (1.7).

Знаходимо сумарний річний пробіг для ГАЗ-33081:

Аналогічно розраховується для інших автомобілів.

Річна кількість технічних впливів по кожній моделі для капітального ремонту визначається по формулі (2.2):

Для ТО-2 визначається по формулі (2.3):

Для ТО-1 визначається по формулі (2.4):

Для ЩОд по формулі (2.5):

Для ЩОТ по формулі (2.6):

Для СО по формулі (2.7):

б) для автомобілів УРАЛ-64-64+СЗАП-93282/021:

Для Д-1 по формулі (2.8):

Для Д-2 по формулі (2.9):

Добову програму Nj,д кожного виду технічних впливів розраховують за формулою (2.10):

Добова програма для ЩО:

Для ТО-1:

Для ТО-2:

Контрольні запитання

1. Що таке виробнича програма, які є види виробничих програм?

2. Які є методи розрахунку виробничої програми, їх переваги та недоліки?

3. Які показники визначають річну виробничу програму? Як їх розраховують?

4. Які показники визначають добову виробничу програму? Як їх розраховують?