ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7(8).07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство денної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт. До кожної лабораторної роботи передбачено 15 варіантів завдань. Вибір варіанту завдання для студентів виконує викладач. Для виконання всіх робіт необхідна наявність ЕОМ з встановленим пакетом MS Office. Оформлення робіт слід виконувати у MS Word, а розрахунки проводити у MS Excell чи в аналогічних пакетах (Libre Office). Практичні заняття передбачають оволодіння методами аналізу стану ВТБ діючих підприємств АТ, прививання навиків прийняття раціональних інженерних рішень по розвитку ВТБ, опанування метологією і принципами технологічного проектування АТП і СТО, автозаправних станцій та пасажирських вокзалів.

Проведення занять базується на моделюванні реальних виробничих проблемних ситуацій та на їх вирішенні з використанням математичного апарату. Теми занять відповідають найбільш важливим частинам теоретичного курсу.

За результатами практичного заняття кожен студент зобов’язаний зробити звіт і висновки за темою практичного заняття. Звіти з кожного заняття подаються викладачу для заліку.