СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бачурин А.А. Маркетинг на автомобильном транспорте / Александр Афанасьевич Бачурин. – М.: Издательський центр «Академия», 2005. – 208 с.

2. Бідняк М.Н. Виробничі системи на транспорті: Теорія і практика /      М. Н. Бідняк, В.В. Біліченко. – Вінниця.: УНІВЕРСУМ. 2006. – 176 с.

3. Егорова Н.Е. Автосервис. Модели и методы прогнозирования деятельности / Н.Е. Егорова, А.С. Медунов. – М.: Экзамен. 2002. – 256 с.

4. Козловський В. О. Іноваційний менеджмент. Практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 166 с.

5. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатьєва. К.: Каравела, 2006. – 320 с.

6. Мове В.В. Стратегическое управление предприятием / В.В. Мове, Э.В. Малеева. – Киев: КМУГА, 1996. – 80с.

7. Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум. Навч. пос. /           Н. Тарнавська, О. Напора. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.

8. Тян Р.Б. Управління проектами: Навч. посібн. / Тян Р.Б., Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія управл., бізнесу та права, 2000. – 224 с.

9. Фунтов В.Н. Передумови успішної реалізації проектів розвитку и развития фирмы: теорія и практика / Фунтов В.Н. – СПб.: Питер, 2009. – 496 с.