ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
Визначення економічної доцільності купівлі-продажу ліцензії

Мета роботи: визначити економічну доцільність придбання та продажу ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій

3.1 Теоретична частина

Результатом інноваційної діяльності може бути створення таких інновацій:

- продуктових – виробництво нових продуктів, товарів, послуг, що будуть приваблювати споживачів;

- процесних – розробка нових технологій виробництва тих чи інших видів продукції;

- операційних – розробка нових правил, інструкцій, стандартів, положень тощо;

- ринкових – нових сфер застосування продукту, нових дій щодо захоплення ринків тощо.

Таким чином, дуже часто результатом інноваційної діяльності є нові технології (сукупність конструкторських рішень, способів, процесів виробництва товарів і послуг, а також як певний матеріалізований об'єкт (наприклад, обладнання, машини тощо), що можуть застосовуватися не тільки її розробниками, але й іншими суб'єктами господарювання. У такий спосіб технології стають предметом купівлі-продажу.

В даний час до поняття “технологія” відносять:

 •  сукупність прийомів та способів виготовлення тих чи інших видів товарів, послуг;
 •  високотехнологічне обладнання, технологічні лінії, агрегати, інструменти тощо;
 •  науково-технологічних спеціалістів, що обслуговують технологічні лінії, агрегати, машини;
 •  патенти та ліцензії, що дають право власності або право використовувати певні технічні досягнення [4].

Передавання прав на використання результатів науково-технічної діяльності, втілених у технологіях, називається трансфером технологій. Процес трансферу технологій охоплює відбір технологій, їх купівлю (придбання), адаптацію та освоєння, удосконалення з врахуванням специфіки існуючого виробництва тощо.

Економічна ефективність експорту технологій для продавця виявляється в отриманні нового джерела доходів; уникненні проблем пов'язаних із обмеженням експорту продукції, виготовленої за допомогою нової технології; встановленні контролю над зарубіжною фірмою маніпулювання умовами ліцензійної угоди; можливому удосконаленні і об'єкта продажу за участю покупця тощо.

Економічна доцільність імпорту технологій для покупця визначається можливістю доступу до новацій високого технологічного рівня; економією витрат на проведення НДЦКР; зменшенням валютних витрат на імпорт продукції; гарантованим освоєнням продукції за допомогою продавця, який забезпечує технічний супровід технології, що передається.

Розглянемо детальніше економічні основи купівлі-продажу ліцензій та патентів, які знаходяться в обігу на ринку технологій.

Патент – це охоронний документ, що видається державою, дає його власнику монопольне право на володіння, використання та розпорядження об'єктом права, який захищений цим патентом, на території даної держави.

Власник патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) може продати свій патент іншій особі. В цьому випадку всі права з володіння, використання та розпорядження даним винаходом (корисною моделлю, промисловим зразком) переходять до нового власника, а старий власник патенту всі права на даний об'єкт права повністю втрачає. Зрозуміло, що в певних випадках це є не досить зручно, особливо тоді, коли старий власник патенту воліє зберегти своє право використовувати даний об'єкт права на своєму підприємстві.

Вирішити це протиріччя можна шляхом укладення так званого ліцензійного договору.

Ліцензійний договір (або просто ліцензія) на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) – це договір між власником патенту (ліцензіаром) та іншою особою (ліцензіатом), згідно з яким ліцензіар передає право на використання свого патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) ліцензіату, залишаючись при цьому власником даного патенту.

Ліцензії бувають прості, виключні та повні. Проста ліцензія означає, що власник патенту може продавати право використовувати свій патент на винахід будь-якій кількості ліцензіантів, зберігаючи за собою право також використовувати даний об'єкт захисту.

Виключна ліцензія – власник патенту продає право використовувати свій винахід, корисну модель або промисловий зразок тільки одному ліцензіату, зберігаючи за собою право також використовувати даний об'єкт захисту.

Повна ліцензія – власник патенту продає право використовувати та розпоряджатись своїм винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком іншому ліцензіату, залишаючись тільки власником патенту.

Будь-яка ліцензія на право використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок буде продана або куплена тільки в тому випадку, коли економічну вигоду від цього отримають як продавець, так і покупець ліцензії.

Економічне обґрунтування доцільності для покупця купівлі (придбання) ліцензії, що знаходяться в обігу на ринку технологій і забезпечують виготовлення продукції з якісно новими (поліпшиними) характеристиками, передбачає проведення таких етапів робіт.

Розраховують загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції ЗЗВЛ при умові, що вона буде виготовлятись за придбаною ліцензією. Розрахунки здійснюють для кожного із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції. Для цього користуються формулою:

    ,        (3.1)

дезагальні витрати на виробництво та реалізацію продукції в даному році при її виготовленні за придбаною ліцензією, грн./рік;
Rвеличина роялті, що її повинен сплатити ліцензіат ліцензіару в даному році, грн./рік;
Ен - нормативний коефіцієнт (коефіцієнт зведення), який рекоменду­ється приймати в межах 0,12...0,33;
Розрахуємо загальні зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції ЗЗВВЛ за умови, що вона буде виготовлятись на базі власних науково-технічних розробок. Розрахунки здійснюють для кожного із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції. Для цього користуються формулою:

    ,        (3.2)

де ЗВВЛ - загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції в даному році при її виготовленні на базі власних науково-технічних розробок, грн./рік;
- величина капіталовкладень на реалізацію власних науково-технічних розробок в даному році, грн.

Розраховують величину приросту абсолютного ефекту ΔЕ (прибутку) від виробництва та реалізації продукції за придбаною ліцензією протягом всього періоду її дії порівняно з варіантом організації випуску продукції на базі власних науково-технічних розробок:

    ,        (3.3)

де – прогнозована ціна одиниці продукції за умови її виготовлення за придбаною ліцензією в кожному із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції, грн.;

кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення за придбаною ліцензією, шт.;

ПП – паушальний платіж за ліцензію (або ціна ліцензії), що його сплачує покупець продавцю в момент укладання ліцензійної угоди, грн.;

α – середньозважена депозитна ставка комерційних банків, що діє в даному році, відн. одиниці;

tкількість років, що віддаляютьданий рік (або розрахунковий рік) від моменту укладення ліцензійної угоди;

прогнозована ціна одиниці продукції за умови її виготовлення на базі власних науково-технічних розробок в кожному із років, протягом яких планується виготовлення даної продукції, грн.;

кількість продукції, що буде вироблятись та реалізовуватись в кожному із років, за умови її виготовлення на базі власних науково-технічних розробок, шт.;
Т – кількість років, протягом яких планується виготовляти дану продукцію (або термін дії придбаної ліцензії), роки.

Якщо величина ΔЕ буде мати додатне значення, то це означає, що виготовлення продукції для покупця на основі придбаної ліцензії буде економічно доцільнішим, ніж виготовлення даної продукції, організованої на основі власних науково-технічних розробок. Цей ефект буде досягнутий за рахунок суттєвішого збільшення ціни на виробництво та реалізацію продукції через значне поліпшення якісних характеристик продукції.

Якщо у покупця є декілька варіантів придбання ліцензій, то йому вигідніше буде купити ту ліцензію, впровадження якої забезпечить більшу величину ΔЕ.

Розрахувати економічну вигоду для продавця ліцензії, яку він отримає від її продажу ліцензіату.

Розраховують величину винагороди ВП, яку отримає продавець за продану ліцензію на право користування винаходом, корисною моделлю або промисловим зв'язком. Дана винагорода є ні чим іншим, як сумою одноразового паушального платежу та щорічних роялті, що їх буде отримувати продавець протягом терміну дії ліцензії. Величина винагороди повинна бути зведена до моменту купівлі-продажу ліцензії. Для цього використовують формулою:

    ,        (3.4)

Економічну доцільність (економічну вигоду), яку отримає продавець від продажу ліцензії, обчислюють за формулою:

де ВПРі – витрати продавця в даному році, які він повинен здійснити для забезпечення технічного супроводу ліцензії, грн./рік.

Якщо величина ΔЕпр буде мати додатне значення, то це означає, що продаж ліцензії продавцем буде економічно доцільним, тобто продавець буде отримувати додаткові доходи від здійснення даної операції.

Якщо у продавця є декілька варіантів продажу ліцензії, то йому вигідніше буде продати ліцензію тому покупцеві, який забезпечить більшу величину ΔЕпр.

Ринкова операція з купівлі-продажу ліцензії буде проведена успішніше, якщо покупець та продавець від здійснення даної операції отримають однакову економічну вигоду, тобто коли буде виконуватись умова: ΔЕ = ΔЕпр..

3.2 Порядок виконання роботи

Власник патенту збирається продати ліцензію на право використовувати свій винахід іншій особі - ліцензіату. Термін дії ліцензії - три роки. В результаті впровадження даної ліцензії якість продукції, що її буде виготовляти ліцензіат, значно покращиться. Основні показники даної ліцензійної угоди наведені в таблицях 3.1 та 3.2.

Керуючись даними таблиць 3.1 та 3.2, потрібно:

 1.  Для кожного року дії ліцензії (!) розрахувати абсолютні значення показників ЗЗВл та ЗЗBвл, які будуть потрібні для подальших розрахунків.
 2.  Розрахувати економічну вигоду для покупця ліцензії, яку він отримає від її купівлі та впровадження на власному виробництві.
 3.  Розрахувати економічну вигоду для продавця ліцензії, яку він отримає від її продажу ліцензіату.
 4.  Зробити висновок щодо того, чи відбудеться укладення даної ліце­нзійної угоди?
 5.  Якщо укладення даної ліцензійної угоди буде економічно недоцільним, порадити, що потрібно зробити для того, щоб дана ліцензійна угода все ж таки була укладена.

3.3 Варіанти

Таблиця 3.1 - Початкові дані для виконання завдання


Варіант

Роки

Цл,
грн.

Nл,
млн. шт.

Цвл,
грн.

Nвл млн. шт.

ЗВл, млн. грн.

R,
млн. грн.

Ен

ВК,
млн. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1-й

13,1

9,5

12,1

8,5

70

4

0,33

 

11
7

2-й

12,0

9,1

11,10

8,15

64

5

7

3-й

10,3

9,1

9,3

8,1

53

4

2

2

1-й

10,1

10

9,59

9,7

60

5

0,33

10

2-й

10,0

11

9,58

10,4

59

4

7

3-й

9,1

10,5

8,5

10,3

58

3

4

3

1-й

11

10,5

10,28

10,01

62

4

0,33

9

2-й

10,7

10

10,25

9,09

61

3,5

6

3-й

10,5

9,5

10,14

9,13

60

3

3

4

1-й

10,5

12

10,14

11,25

59

7

0,33

13

2-й

10,2

11

9,1

10,39

58

6

11

3-й

10

10

9,19

9,48

57

5

9

5

1-й

10,9

10,5

10,16

10,13

67

8

0,33

14

2-й

10,5

10

10,12

9,29

64

7

13

3-й

9,9

9,5

9,17

9,24

62

6

7

6

1-й

11,1

10,8

11,0

10,17

65

4

0,33

10

2-й

10,0

11,4

9,45

11,13

64

5

10

3-й

9,0

10,5

8,56

10,14

60

6

6

Продовження таблиці 3.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

1-й

12

10,9

11,13

10,24

66

8

0,33

12

2-й

11,7

10

11,14

9,55

65

7

7

3-й

10,5

9,1

10,12

9,2

64

6,6

5

8

1-й

11,5

12

11,1

11,26

64

10

0,33

11

2-й

10,2

11

9,5

10,27

62

8

7

3-й

10,0

10

9,32

9,25

58

6

4

9

1-й

11,9

11

11,0

10,45

62

8

0,33

13

2-й

10,5

10

10,1

9,24

58

7

7

3-й

9,4

9

8,3

8,19

56

6

3

10

1-й

11,7

10,8

10,1

10,17

65

4

0,33

11

2-й

10,0

11,1

9,32

10,11

64

5

8

3-й

9,0

10,5

8,4

10,14

50

6

2

11

1-й

12

10,9

11,27

10,38

66

8

0,33

12

2-й

11,7

10

11,15

9,15

65

7

5

3-й

10,1

9,15

9,05

9,45

54

3

4

12

1-й

10,2

10,5

9,2

9,5

64

5,5

0,33

11

2-й

9,6

11

8,6

10

59

4

7

3-й

9,0

10,5

8,4

10,15

58

3

3

Таблиця 3.2 - Початкові дані для виконання завдання


Варіант

Роки

ПП, млн. грн.

ВО,
млн. грн.

ЗВвл, млн. грн.

Квл,
млн. грн.

α

ВПР, млн. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1-й

6,6

6

72

33

 

0,11

2

2-й

-

5

65

23

3

3-й

-

3

54

18

4

2

1-й

6,1

10

62

30

0,1

4

2-й

-

5

61

27

3

3-й

-

2

62

26

1

3

1-й

6,3

10,5

66

32

0,11

4

2-й

-

7

65

16

1

3-й

-

4

63

14

1

4

1-й

6,5

12

64

33

0,12

4

2-й

-

6

63

22

1

3-й

-

3

62

24

1

 

5

1-й

6,6

10

70

18

0,13

4

2-й

-

5

66

25

3

3-й

-

3

64

30

1

6

1-й

1-й

6,7

6

69

 

5

2-й

2-й

-

5

67

2

3-й

3-й

-

4

65

1

Продовження таблиці 3.2


1

2

3

4

5

6

7

8

7

1-й

6,8

6

71

33

0,15

6

2-й

-

4

68

35

1

3-й

-

2

65

38

1

8

1-й

7,0

8

67

36

0,16

5

2-й

-

5

66

28

1

3-й

-

3

61

29

1

9

1-й

7,1

5

68

34

0,15

3

2-й

-

4

60

28

3

3-й

-

3

59

19

3

10

1-й

7,2

5

68

35

0,14

2

2-й

-

5

66

30

2

3-й

-

3

57

12

2

11

1-й

7,4

6

69

30

0,13

3

2-й

-

4

66

20

2

3-й

-

1

57

10

2

12

1-й

8,0

6

67

33

0,18

5

2-й

-

3

62

22

1

3-й

-

1

62

11

0,5

3.4 Запитання на захисті роботи

 1. Назвіть основні види продуктових інновацій.
 2. Що означає, поняття «трансфер технологій».
 3. У чому проявляється економічна ефективність експорту технологій?
 4. У чому проявляється економічна ефективність імпорту технологій?
 5. Які є види ліцензій? Зробіть їх порівняльну характеристику.
 6. Яким способом здійснюється економічне обґрунтування доцільності придбання ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій?
 7. Яким способом здійснюється економічне обґрунтування доцільності продажу ліцензій, що знаходяться в обігу на ринку технологій?