СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління організаціям: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред.. Василенко В. О. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с. – с. 42-68.
 2. Василенко В. О. Стратегічне управління: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад.] / Василенко В. О., Ткаченко Т. І. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
 3. Виханский О. С. Стратегическое управление: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав.] / Виханский О. С. – М.: Изд-во Приор, 2000. – 288 с.
 4. Говорущенко Н. Я. Техническая кибернетика транспорта / Учебн. пос. /            Н. Я. Говорущенко, В. Н. Варфоломеев. – Харьков: ХГАДТУ, 2001. – 271 с.
 5. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации / Гурков И. Б. – М.: ТЕИС, 2004. –239 с.
 6. Законодавство України про автомобільний транспорт : збірник законодавчих актів : станом на 1 травня 2005 р. / Верховна Рада України. – К. : Парла­ментське видавництво, 2005. – 140 с. – (Нормативні правові документи).
 7. Канарчук В. Є. Виробничі системи на транспорті : підручник / В. Є. Канарчук, І. П. Курніков. – К. : Вища школа, 1997. – 359 с.
 8. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Кіндрацька Г. І. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
 9. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.
 10. Ковтун О.І. Стратегія організації: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ковтун О.І. – Львів: "Новий Світ" – 2000, 2009. – 680 с.
 11. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип / О.І. Ковтун. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 388 с. – с. 52-64.
 12. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : організація і управління : підручник / О. А. Лудченко. – К. : Знання, 2004. – 478 с.
 13.  Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед.] / Любанова Т. П., Мясоедова Л. В. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 272 с.
 14. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. В. Ф. Оберемчук. – К.: МАУП, 2000. – 128 с. – с. 50-54.
 15. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. – К.: Кондор, 2003.
 16. Саєнко М.Г. Стратегія організації: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Саєнко М.Г. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 390 с.
 17. Тренев Н.Н. Стратегическое управление предприятием на основе самоорганизации / Тренев Н.Н. // Аудит и финансовый анализ. – №1. – 1998. – С.46-52.
 18. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник / Зоя Євгенівна Шершньова Київський національний економічний ун- т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 700 с. – с. 77-92.