3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

3.1 Вимоги до написання контрольної роботи

3.1.1 Загальні вимоги

Мета виконання контрольної роботи – закріплення теоретичних знань та отримання практичних навичок розв’язування конкретних фізичних задач. Обсяг контрольної роботи складається з трьох задач, які охоплюють теоретичний матеріал програми навчальної дисципліни. На виконання контрольної роботи відводиться 10 год з обсягу самостійної роботи студента.

Текст повинен бути написаний студентом власноручно, розбірливим почерком, чисто і охайно, однаковим чорним, синім чи фіолетовим чорнилом (пастою) на аркушах білого паперу формату А4 на одній стороні аркуша. На одній сторінці допускається не більше трьох виправлень, зроблених охайно і розбірливо.

Допускається виконувати текстові документи друкарським способом або з застосуванням комп’ютерних засобів. При виконанні комп’ютерним способом використовують шрифт Times New Roman № 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Використання сканованих або копійованих іншим способом матеріалів не допускається, за винятком рисунків – з обов’язковим посиланням на джерело інформації.

3.1.2 Викладення тексту

Текст повинен бути написаний чіткою і ясною літературною мовою без граматичних і стилістичних помилок.

Текст пишеться державною мовою.

В описі операцій, що виконуються фахівцем, рекомендується використовувати третю особу множини або однини, наприклад, ...подачу дуття припиняють, ...майстер допускає зварювальника до роботи.

В математичних викладках допускається використовувати першу особу множини, наприклад, враховуючи рівняння (1.5) і (1.6), знаходимо...

В описі роботи механізмів, автоматичних пристроїв тощо рекомендується використовувати третю особу однини, наприклад, ...автомат формує сигнал... . Викладення від першої особи однини не допускається (крім цитат). В тексті (крім цитат) не допускається:
- вживати звороти розмовної мови;
- вживати застарілі та жаргонні терміни і вислови;
- вживати скорочені слова, крім встановлених чинними стандартами і загальноприйнятих в літературній мові.

В тексті, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:
- вживати математичний знак мінус (-) перед від’ємними величинами (треба писати слово "мінус");
- вживати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад, знак діаметру;
- вживати позначення стандартів та інших документів без зазначення номеру, наприклад, правильно: згідно з стандартом, згідно з ДСТУ 1.0-93; неправильно: згідно з ГОСТом;
- вживати без числових значень знаки <,  >,  <,  >, =, Ф, %, №.

В тексті треба вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ).

Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових одиницях, то позначення одиниці вказують тільки після останнього числового значення, наприклад, 1,50; 1,75; 2,00 м або від 1 до 5 мм.

Числові значення величин треба вказувати з необхідною точністю, при цьому в рядах величин (в тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання числа знаків після десяткової коми, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00.

В необхідних випадках треба застосовувати математичне округлення, наприклад: правильно: продуктивність цеху 10000 т на рік або 10 тис. т, неправильно: продуктивність цеху 10002,4864 т на рік.

Кожну відповідь на питання починають з нового аркуша. Текст кожної структурної одиниці починають з абзацу.

Заголовки пишуть (друкують) без крапки в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з кількох речень, їх поділяють крапкою. Заголовки частин (розділів) друкують великими літерами грубим шрифтом і розміщують симетрично тексту. Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовки) друкують малими літерами (крім першої великої) грубим шрифтом і розміщують з абзацу.

Перенесення слів в заголовках не допускається.

Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути в два-три рази більша, а відстань між заголовком і наступним текстом – в півтора-два рази більша міжрядкового проміжку звичайного тексту. Після заголовка на сторінці повинні бути принаймні два рядки тексту.

3.1.3 Оформлення ілюстрацій

Текстова частина може містити ілюстрації у вигляді креслень, ескізів, схем, графіків, діаграм, фотографій тощо. Всі ілюстрації називають рисунками.

Рисунки повинні бути виконані чітко і охайно, з застосовуванням інструментів для креслення, тушшю, олівцем, фломастером, фарбою чи пастою. Допускається використання різних кольорів. Допускається виконання рисунків на комп’ютері. Електрографічні копії допускаються з дозволу керівника проекту (роботи) з посиланням на джерело інформації.

Рисунки розміщують, як правило, на окремих аркушах. Допускається розміщення на одному аркуші кількох рисунків, а також розміщення невеликих рисунків безпосередньо в тексті.

Рисунки нумерують в межах кожної частини (розділу) двома числами – номером частини, розділу або позначенням додатку і порядковим номером рисунка поділеними крапкою.

На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад, наведено на рисунку 4.2.

Кожний рисунок повинен мати найменування. Слово "Рисунок", його номер і найменування розміщують під рисунком і розташовують таким чином:

Рисунок 2.1 – Деталі приладу

Після найменування рисунка крапку не ставлять.

За необхідності над номером і найменуванням рисунка розміщують пояснювальні дані (так звану "легенду": розшифровку номерів позицій на кресленнях або ескізах, позначення кривих на графіках тощо).

Графіки, як правило, повинні мати координатні осі і координатну сітку. На гістограмах, кругових (секторних) діаграмах тощо допускається координатні осі і сітку не зображати за умови, що масштаб величин визначений іншим способом.

На координатних осях графіка необхідно наносити значення змінних величин у вигляді шкал у лінійному або нелінійному масштабі.

Поряд з поділками координатної сітки і (або) з ділильними штрихами шкали повинні бути вказані відповідні значення величин. Допускається використовувати додаткові ділильні штрихи без написання відповідних їм значень. Якщо початок відліку обох шкал – нуль, його зазначають один раз у точці перетину шкал. Числа коло шкал треба розміщувати поза полем графіка і розташовувати горизонтально.

Допускається паралельно основній шкалі графіка розміщувати додаткові шкали.

Найменування фізичної величини, яка відкладена на графіку, пишуть текстом паралельно шкалі. Позначення одиниці фізичної величини (якщо вона має розмірність) зазначають після її найменування через кому. Літерне позначення величини (за необхідності) вказують перед позначенням одиниці, виділяючи комами. Напис розміщують поза полем графіка. В кінці напису крапку не ставлять.

Осі шкал виконують суцільною основною лінією завтовшки s, координатну сітку і ділильні штрихи – суцільною тонкою лінією, криві на полі графіка виконують суцільною лінією завтовшки 2s. Якщо на графіку зображено дві або більше кривих, допускається виконувати їх лініями різного типу (суцільними, штриховими тощо) або різного кольору.

Точки, одержані виміром чи розрахунком, позначають на графіку кружальцями, хрестиками або іншими умовними знаками. Допускається наносити точки у вигляді хрестів або еліпсів розсіяння.

За необхідності лінії і точки графіка позначають літерами або арабськими цифрами. Перетин ліній і написів не допускається. За нестачею місця в лінії роблять розрив. Позначення пояснюють у "легенді" над найменуванням рисунка.

Приклад виконання графіка подано на рисунку 1.1.


ДЕФОРМАЦІЯ, %

1 – межа міцності; 2 – твердість

Рисунок 1.1 – Зміна межі міцності та твердості високоміцного чавуну
при термомеханічній обробці

Графіки, що схематично зображують характер залежності, допускається виконувати без шкал і координатної сітки. У цьому випадку осі графіка закінчують стрілками, які вказують напрямок зростання фізичної величини. Такі графіки виконують тільки в лінійному масштабі (рисунок 1.2).


1 – твердий стан; 2 – рідкий стан

Рисунок 1.2 – Характер залежності вільної енергії сплаву від температури

3.1.4. Побудова та оформлення таблиць

Таблиці застосовують для кращої наочності, компактності тексту і порівняння показників.

Таблиці оформлюють, як правило, відповідно до рисунка 1.3.


Рисунок 1.3 – Правила оформлення таблиць

Таблиці нумерують в межах кожної частини (розділу) двома числами – номером частини, розділу або позначенням додатка і порядковим номером таблиці, поділеними крапкою.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, наприклад, наведено в таблиці 6.1.

Таблиця повинна мати найменування, яке вказують над таблицею. Перед найменуванням таблиці пишуть слово "Таблиця" та її номер, який відділяють від найменування за допомогою тире, наприклад,

Таблиця 4.1 – Вихідні дані

Заголовки таблиці, її граф і рядків пишуть в однині без крапки в кінці. Заголовки граф і рядків таблиці пишуть з великої літери, а підзаголовки – з малої літери, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. Заголовки граф можуть бути записані паралельно рядкам таблиці чи перпендикулярно до них.

Поділяти заголовки боковика і граф діагональною лінією не допускається.

Графу "Номери по порядку" в таблицю включати не допускається. За необхідності нумерацію рядків зазначають безпосередньо перед їх заголовком.

Якщо всі показники, наведені в таблиці, виражені в однакових одиницях вимірювання, то найменування цієї одиниці (без скорочення) розміщують над таблицею, а при перенесенні таблиці – над кожною її частиною.

Якщо в більшості граф показники наведені в однакових одиницях, але є також показники, які наведені в інших одиницях, то над таблицею справа пишуть найменування переважного показника і одиниці його виміру, наприклад, розміри в міліметрах. Позначення одиниць вимірювання інших величин вказують у заголовках (підзаголовках) відповідних граф чи рядків.

Позначення і розмірність фізичної величини, загальні для графи (рядка), зазначають в кінці її (його) заголовку через кому, наприклад, тиск, р, МПа.

Обмежувальні слова "понад", "не більше", "менше", "не менше", а також граничні відхилення, розміщують після позначення одиниці фізичної величини в кінці заголовку графи (рядка) або безпосередньо в графі таблиці після числа.

За нестачею місця допускається в заголовках (підзаголовках) граф (рядків) замінювати окремі поняття їх літерними позначеннями, які повинні бути пояснені в тексті.

Текст, що повторюється в рядках однієї графи і складається з одного слова з цифрою чи без неї, замінюють лапками. Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а при наступних повтореннях – лапками. Замінювати лапками цифри, що повторюються, знаки, позначення не допускається.

За відсутності окремих даних в таблиці ставлять риску (тире).

Таблицю, як правило, розміщують під текстом, в якому дано посилання на неї, чи на наступній сторінці. Допускається розміщувати таблицю уздовж довгої сторони аркуша таким чином, щоб вона читалася при повороті записки на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Таблиці, що мають другорядне значення, допускається виносити до додатка.

Якщо розмір таблиці перевищує одну сторінку, її продовження переносять на наступну сторінку, при цьому над продовженням пишуть "Продовження таблиці" і зазначають її номер. При перенесенні таблиці допускається її головку замінювати номерами граф, відповідними до їх номерів у першій частині таблиці.

Приклади оформлення подані в таблицях 3.1 - 3.3.

Таблиця 3.1 – Розміри шайб
В міліметрах


Номінальний
діаметр
різьби

Внутрішній
діаметр
шайби

Товщина шайби

легкої

нормальної

важкої

a

b

a

b

a

b

2,0

2,1

0,5

0,8

0,5

0,5

2,5

2,6

0,6

0,8

0,6

0,6

3,0

3,1

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2

4,0

4,1

1,0

1,2

1,0

1,2

1,2

1,6

 

 

 

42,0

42,5

9,0

9,0

Таблиця 3.2 – Маса шайб


Діаметр
стрижня деталі, мм

Маса 1000 шт.
сталевих шайб,
кг

Діаметр
стрижня деталі, мм

Маса 1000 шт.
сталевих шайб,
кг

1,1

0,045

2,0

0,192

1,2

0,043

2,5

0,350

1,4

0,111

3,0

0,553

3.1.5 Формули та розрахунки

Формули і математичні рівняння, а також рівняння хімічних реакцій, подаються у тексті окремим рядком, якщо інше не передбачене встановленою схемою розрахунків. Переносити формулу на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, що виконуються, причому знак на початку наступного рядка повторюється. При перенесенні формули на знаку множення застосовується знак "×".

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, якщо вони не були пояснені раніше в тексті, розміщують безпосередньо під формулою або групою формул. Пояснення кожного символу треба давати з нового рядка, причому перший рядок пояснення повинен починатися зі слова "де" без двокрапки після нього.

Приклад. Густину зразка, р, кг/м , визначають за формулою

,

де т – маса зразка, кг;
V – об’єм зразка, м3.

Не допускається одночасно з поясненнями наводити числові значення величин (їх треба вказати після усіх пояснень до формули).

Приклад, невірно:
де т – маса зразка, кг (1,2 кг);
V – об’єм зразка (0,001 м).

При виконанні чисельних розрахунків за формулою треба наводити первинний вираз із підставленими в нього числовими значеннями і кінцевий результат з зазначенням одиниці вимірювання без проміжних викладок.

При великій кількості однотипних обчислень допускається приводити тільки розрахункову формулу і таблицю результатів обчислень з посиланням на неї в тексті.

Формули нумерують за необхідності в межах частини (розділу). Номер формули складається з номера частини (розділу) і порядкового номера формули, поділених крапкою. Номер формули записують в круглих дужках на рівні формули справа. Посилання на формули в тексті дають в круглих дужках, наприклад, в формулі (3.1). Допускається нумерувати не всі формули.

3.1.6. Примітки та виноски

Примітки застосовують, якщо необхідні пояснення до тексту або таблиці.

Примітки розміщують безпосередньо після тексту чи таблиці, яких вони стосуються, і пишуть із абзацу з великої літери. Якщо примітка одна, то після слова "Примітка" ставлять тире і текст примітки пишуть з великої літери. Якщо приміток декілька, то їх нумерують арабськими цифрами.

Приклади:
Примітка – Зміна розміру не допускається.
Примітки:

 1. Розміри для довідок.
 2. Поверхню А полірувати.

Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені в тексті, їх треба позначати надрядковими знаками виноски. Виноски позначають арабськими цифрами з дужкою або зірочками (не більше чотирьох зірочок), що пишуть безпосередньо після слова, до якого стосується пояснення, на рівні верхнього обрізу шрифту. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

Текст пояснення пишуть із абзацу в кінці сторінки і відділяють короткою тонкою горизонтальною лінією. Перед текстом пояснення вказують позначення виноски (цифру з дужкою або зірочки).

Виноски до таблиці розміщують безпосередньо під таблицею.

3.1.7 Посилання на джерела інформації та їх перелік

При написанні текстової частини можуть бути використані такі джерела інформації: Конституція України; закони України та інших держав; інші документи законодавчого характеру (постанови, укази, рішення тощо); підручники; навчальні посібники; монографії; довідники; статті; виступи та інша інформація, опублікована в збірках, журналах, газетах; нормативно-технічні документи (стандарти, технічні умови, інструкції, керівництва тощо); дисертації; звіти; каталоги; рекламні проспекти; препринти; патенти та авторські свідоцтва; опубліковані конспекти лекцій, методичні вказівки; науково-популярні і художні твори; архівні матеріали; комп’ютерні програмні засоби; матеріали на магнітних або інших не паперових носіях; матеріали з Інтернету та інші джерела, що допускають однозначну ідентифікацію та неодноразове використання, крім тих, що складають державну, службову чи комерційну таємницю і засекречені у встановленому порядку.

В тексті повинні бути посилання на всі джерела, що були використані. Посилатися слід, як правило, на джерело в цілому. За необхідності допускаються посилання на розділи, таблиці, ілюстрації чи сторінки джерела.

Використання запозичених даних без посилання на джерело не допускається і розглядається як плагіат.

Посилання на джерело наводиться у вигляді його порядкового номеру в переліку посилань, узятого в квадратні дужки, в яких допускається зазначати додаткову інформацію. Якщо необхідно послатися одночасно на декілька джерел, їх номери пишуть через кому або тире.

Приклади:

Цьому питанню присвячені роботи [2, 4-7]. Розрахунок ведемо за формулою [4]

Зазначений коефіцієнт дорівнює 1,76 [16, таблиця 1.4].
І. Ньютон [15, с. 4] казав: "…".

Перелік посилань у вигляді бібліографічного опису джерел, що були використані, розміщують після відповідей на питання, починаючи з нового аркуша. Джерела розміщують у переліку в порядку їх згадування в тексті і позначають порядковими номерами арабськими цифрами, які вказують перед бібліографічним описом джерела, відділяючись від нього крапкою. Допускається використання іншого порядку розміщення джерел в переліку (алфавітного, хронологічного тощо).

Бібліографічний опис джерела в переліку має відповідати вимогам інформаційно-бібліографічних стандартів і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела. Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Приклади:
а) опис закону, постанови т.п.:
1. Конституція України. Прийнята 28 червня 1996 р.
2. Закон України № 468/97-вр "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 186. –С. 7-9.
3. Указ Президента України № 1089/97 від 2.10.97 р. "Про Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи" // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 187-188. – С.7-8.
4. Постанова Верховної Ради України № 544/97-вр "Про внесення змін до пункту 7 Постанови ВРУ "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність" // Урядовий кур’єр. – 1997. –    № 187-188. – С. 7.
5. Постанова Кабінету міністрів України № 1093 "Про забезпечення у 1997 р. сільськогосподарськими товаровиробниками розрахунків за отримані аванси і техніку на умовах розстрочки платежу" // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 187-188. – С. 10-11.
б) опис книги:
6. Голофаєв А. М. Технологічна оснастка ливарного виробництва: навчальний посібник /  Голофаєв А. М., Гутько Ю. І., Тараненко Н. О. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 304 с.
7. Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования / [Нестеренко А. Д., Дубровный В. А., Забокрицкий Е. И. и др.]. – К. : Наукова думка, 1976. – 840 с.
8. Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: справочное пособие в 3 т. / под общ. ред. А. Т. Туманова. – М. : Машиностроение. Т. 2. – 1974. – 320 с.
в) опис статті в журналі, газеті або збірці:
9. Самсонов В. А. Устройство для контроля объемного содержания водяных паров в газах  / В. А. Самсонов, Ю. Е. Киселев, В. А. Ерошенко // Вестник КПИ: Серия теплоэнергетики. – 1979. – Вып.10. – С. 21-23.
10. Лукьянов Н. Ф. Электрический исполнительный механизм-звено автоматической системы регулирования / Лукьянов Н. Ф., Алексеев В. Л. // Приборы и системы управления. – 1982. – № 5. – С. 14-16.
11. Исследование вибрационных обработок / [Кармелюк В. И., Повидайло В. А., Лошак М. Г. и др.]. // Автоматизация и механизация. – М. : 1971. – С. 5-8 (Тр. Ин-та цветметинформации, № 20.).
г) опис дисертації:
12. Мишура Ю. С. Предельные теоремы для функционалов от случайных полей: дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Киев, 1978. – 163 с.
д) опис авторського свідоцтва або патенту:
13. А. с. 1007970 СССР, МКИ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. №12.  – С. 2.
е) опис стандарту:
14. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; введ. с 01.01.86.
ж) опис методичних вказівок:
15. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологічні основи формоутворення" / Уклад. С. А. Стороженко, М. К. Сігарьов. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2009. – 32 с.

3.2 Завдання на виконання контрольних робіт

Завдання на виконання контрольних робіт з дисципліни «Стратегії сталого розвитку транспорту» видається викладачем. Контрольна робота складається з теоретичної часини та практичної.

Теоретична частина модуль 1

 1. Що таке стратегія підприємства? В чому вона заключється?
 2. Чим викликана необхідність розробки стратегії?
 3. Які Ви знаєте підходи до визначення терміна «стратегія підприємства»?
 4. Місце і роль стратегічного управління в системі керування й економіці підприємства.
 5. Що являє собою підприємство як закрита система?
 6. Що вивчає предмет «Стратегія сталого розвитку транспорту»?
 7. Які Ви знаєте методи стратегічного управління?
 8. Підприємство як суб'єкт ринку.
 9. Поняття стратегічної бізнес-одиниці.
 10.  Які основні етапи формування стратегії підприємства Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
 11.  Як організувати розробку стратегії  підприємства.
 12.  Які складові структури середовища підприємства Ви знаєте? Дайте їм загальну характеристику.
 13.  У чому полягає логіка вивчення середовища підприємства? Які форми і методи пошуку інформації про його стан Вам відомі?
 14.  У чому полягають особливості макросередовища підприємства і важливість його предметного вивчення, особливо в Україні?
 15.  Які основні елементи-фактори макросередовища Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
 16.  Якою може бути приблизна схема (методика) аналізу макросередовища?
 17.  Які Ви знаєте елементи-фактори мікросередовища підприємства? Коротко охарактеризуйте їх.
 18.  Що таке конкуренція і конкурентне середовище? Розкрийте зміст цих понять.
 19.  Які Ви занєте основні етапи і параметри аналізу галузі? Назвіть їх і охарактеризуйте.
 20.  В чому суть і складові конкурентного аналізу?
 21.  Охарактеризуйте конкурентні сили у галузі за І. Портером.
 22.  В чому зміст поняття інтенсивності конкуренції у галузі? Які чинники впливають на неї?
 23.  Які загальні стратегії у галузі за (Портером) Ви знаєте?
 24.  Що таке конкурентна перевага і діапазон конкуренції? Які альтернативні конкурентні стратегії при їх взаємодії?
 25. Чим відрізняються конкурентні переваги низького і високого порядку?
 26.  Що слід розуміти під рушійними силами галузі, які найбільше впливають на зміни конкурентних сил?
 27.  В чому необхідність і суть розробки карти стратегічних груп та вивчення ймовірної поведінки конкурентів у стратегічному періоді?
 28.  Що слід розуміти під ключовими факторами успіху і критеріями визначення привабливості чи непривабливості галузі?
 29.  Який вплив на підприємство мають покупці? Охарактеризуйте його.
 30.  Що слід розуміти під поняттям стейкхолдери? Дайте їм коротку характеристику.
 31.  Дайте характеристику впливу на підприємство постачальників.
 32.  Які методики використовуються для вивчення впливу мікросередовища на підприємство? Покажіть послідовність вивчення на умовному прикладі.
 33.  Як здійснюють оцінку можливостей впливу і загроз зовнішнього середовища (за однойменними матрицями)?
 34.  Розкрийте поняття внутрішнього середовища підприємства і необхідність його аналізу як системи.
 35.  В чому суть декомпозиції системи внутрішнього середовища і її критеріїв.
 36.  Охарактеризуйте коротко аспекти внутрішнього середовища підприємства.
 37.  Приведіть порядок (методику) діагностики внутрішнього стану підприємства на умовному прикладі.
 38.  Назвіть джерела і охарактеризуйте способи діагностики внутрішнього середовища підприємства.
 39.  В чому суть декомпозиції складних функцій і цілей і доки її слід проводити?
 40.  Назвіть основні методи досліджень внутрішнього середовища та різницю між слабкими сторонами і стратегічними проблемами.
 41.  Охарактеризуйте методику складання профілю середовища підприємства.
 42.  Охарактеризуйте методику SWOT- аналізу середовища підприємства.
 43.  Розкрийте методику побудови SWOT – матриці.
 44.  Визначення місії підприємства.
 45.  Сутність і значення місії для підприємства.
 46.  Цілі підприємства, їхня класифікація і рангування.
 47.  Розкрийте поняття місії підприємства, її значення, необхідність і принципи формування.
 48.  Що може включатися у зміст місії підприємства?
 49.  Охарактеризуйте чинники, що впливають на формування місії підприємства.
 50.  Розкрийте поняття цілей підприємства, їх функцій і різницю між цілями і місією фірми.
 51.  Як класифікуються цілі підприємства?
 52.  Поняття мети підприємства.
 53.  Назвіть вимоги до формування цілей та приведіть деякі приклади їх формулювання.
 54.  Охарактеризуйте етапи процесу формування, змін і досягнення цілей.
 55.  Розкрийте поняття ієрархії цілей і „дерева цілей».
 56.  Охарактеризуйте види зв’язків між цілями, причини їх коректування і способи розв’язання конфлікту цілей.

Теоретична частина модуль 2

1. Розкрийте суть і основні завдання корпоративної стратегії.
2. Дайте загальну характеристику базових корпоративних стратегій.
3. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії зростання.
4. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії стабілізації.
5. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії скорочення.
6. Розкрийте поняття стратегічного аналізу і його інструментів.
7. Розкрийте суть методу розриву.
8. Розкрийте суть кривої досвіду.
9. Розкрийте суть і можливості використання у стратегічному аналізі моделі життєвого циклу товару на ринку.
10. Розкрийте суть матриці „продукт-ринок».
11. Розкрийте загальні поняття портфельної стратегії і її чотирьох компонентів за Ансоффом.
12. Розкрийте поняття портфельного аналізу, його мету і основні проблеми.
13. Розкрийте поняття стратегічної одиниці бізнесу і стратегічної зони господарювання, їх необхідність і практичне значення.
14. Для чого визначають затрати на вхід/вихід з галузі і синергетичні ефекти?
15. Назвіть критерії для оцінки потенційних можливостей підприємства і загальну послідовність прийняття рішень у стратегічному аналізі.
16. Розкрийте суть синергізму і його ролі у портфельному аналізі.
17. Охарактеризуйте основні типи синергізму.
18. Що таке початковий і оперативний синергізм і значення цих понять у стратегічному аналізі.
19. Розкрийте поняття матричних методів і охарактеризуйте основні етапи портфельного аналізу за матричними методами.
20. Охарактеризуйте будову матриці БКГ в цілому і кожного її квадранту.
21. Як використати матрицю БКГ для формулювання стратегії кожної СОБ.
22. Охарактеризуйте будову матриці Мак-Кінсі і її значення у портфельному аналізі.
23. Розкрийте порядок побудови матриці Мак-Кінсі.
24. Як використати матрицю Мак-Кінсі для формулювання портфельної стратегії.
25. Охарактеризуйте значення і будову матриці АДЛ.
26. Розкрийте порядок побудови матриці АДЛ.
27. Як використовується матриця АДЛ у портфельному аналізі?
28. Переваги і недоліки матриць БКГ, Мак-Кінсі і АДЛ.
29. У чому суть матриці Ансоффа і як її використати у портфельному аналізі
30. Значення тривимірної моделі Абеля для вибору бізнесу.
31. Охарактеризуйте портфельну матрицю Р.Купера.
32. Коли і чому виникла необхідність у диференціації товару і ринку?
33. Що слід розуміти під стратегією диференціації товару і ринку?
34. Розкрийте суть диверсифікації діяльності підприємства.
35. Що слід розуміти між під поступовими і переривчастими змінами середовища?
36. Охарактеризуйте умови, які спонукали необхідність диверсифікації.
37. Охарактеризуйте основні групи причин диверсифікації.
38. Розкрийте суть основних варіантів диверсифікації.
39. Розкрийте суть основних критеріїв диверсифікації (гнучкості та синергізму) і їх взаємозв’язку.
40. Які два основних способи модифікації бізнес-портфеля застосовуються?
41. Поясніть основні відмінності між корпоративною і конкурентними стратегіями та їх взаємозв’язок.
42. В чому суть конкурентної стратегії і стратегічних бізнес-центів?
43. В чому суть поняття конкурентної сили і слабкості та їх індикаторів?
44. Що таке конкурентні переваги і які способи їх досягнення?
45. Охарактеризуйте три базові конкурентні стратегії Портера.
46. Охарактеризуйте п’ять видів конкурентних стратегій, які можна обирати відповідно до однойменної матриці.
47. Розкрийте суть стратегії лідерства за витратами, її ризиків, концепції ланцюга цінностей.
48. В яких випадках доцільно застосовувати стратегію лідерства за витратами і як її використати для захисту від впливу відомих конкурентних сил?
49. Розкрийте суть стратегії широкої диференціації і основних підходів до її успішної реалізації.
50. Розкрийте суть стратегії ринкової ніші.
51. Розкрийте суть стратегії упередження.
52. Як успішно протиставити стратегію широкої диференціації п’ятьом основним конкурентним силам, запобігти ризикам і типовим помилкам?
53. Розкрийте суть конкурентоспроможності продукції і охарактеризуйте основні пірометри в розрізі яких розраховуються її кількісні показники.
54. Охарактеризуйте кількісні показники конкурентоспроможності продукції і методи її оцінювання.
55. Розкрийте суть конкурентоспроможності підприємства, її фактори, рівні і методи визначення.
56. Охарактеризуйте методику визначення конкурентоспроможності підприємства запропоновану Оберемчук В.Ф.
57. Охарактеризуйте етапи і складові процесу формування конкурентної стратегії.
58.Розкрийте загальні поняття функціональних стратегій.
59. Охарактеризуйте маркетингову стратегію підприємства.
60. Розкрийте суть виробничої стратегії підприємства.
61. Охарактеризуйте функціональну стратегію персоналу.
62. Розкрийте суть фінансової функціональної стратегії підприємства.
63. В чому суть функціональної стратегії наукових досліджень і науково-конструкторських робіт на підприємстві?
64. Дайте коротку характеристику організаційній, екологічній, соціальній, та інформаційній функціональним стратегіям підприємства.
65. Дайте загальну характеристику поняттю стратегічний вибір і його чинникам.
66. Розкрийте суть стратегії малих підприємств.
67. Розкрийте суть стратегії середніх підприємств.
68. Розкрийте суть стратегії великих підприємств.
69. Охарактеризуйте основні чинники стратегічного вибору.
70. Дайте коротку характеристику основним обмеженням стратегічного вибору та його критеріям.
71. Яка роль експертного методу „мозкової атаки» у стратегічного виборі?
72. Розкрийте роль експертного методу Дельфі у стратегічному виборі.
73. Розкрийте значення експертного методу складання сценаріїв для стратегічного вибору.
74. В чому суть операційної стратегії підприємства?
75. Розкрийте суть і структуру стратегічного плану підприємства, значення його технологічної, адміністративної, соціальної стратегій та фінансового плану.
76. Розкрийте необхідність і суть декомпонування стратегій підприємства.
77. Охарактеризуйте можливі стратегії підприємства за позицією в конкурентному середовищі.
78. В чому суть активної і пасивної стратегії підприємства на ринку?
79. Які основні завдання організації виконання стратегічного плану, організації поточної і стратегічної діяльності, розробки проектів і програм?
80. Які зміни в ОСУ слід провести відповідно до потреб реалізації стратегії?
81. Які зміни в оргкультурі і стилі управління слід провести відповідно до потреб реалізації стратегії?
82. В чому суть поняття „стратегічні зміни» і як організувати їх проведення на підприємстві?

Практична частина

1.1. Зобразіть схематично процес розробки і реалізації стратегії підприємства.

1.2. Зобразіть схематично ієрархію стратегій в одно- і багатобізнесовому підприємствах.

1.3. Перелічіть усі компоненти повного визначення стратегії підприємства та дайте їм коротку характеристику.

2.1. Побудуйте довільну, найбільш детальну і повну схематичну модель середовища діяльності підприємства, яку потрібно враховувати при розробці його стратегії.

2.2. Внаслідок сканування, і моніторингу мікросередовища сільськогосподарського підприємства «Воля», встановлено дію наступних факторів: 1. Стабілізується попит на цукрові буряки. 2. Підвищується ставка на кредит господарство банку «Аваль», що обслуговують. 3. Дорожчають енергоносії. 4. Зростає попит на картоплю і овочі. 5. Зростає конкуренція з фермерами на зерновому ринку. 6. Скорочується попит на м’ясо. 7. Дорожчають мінеральні добрива. 8. Знижуються ціни на тернопільські бурякокомбайни. 9. Здешевлюються кредити міжнародних фондів. 10. Вийдуть на пенсію 20% працюючих. 11. Маслозавод помітно знижує закупівельні ціни. 12. Рівень безробіття в селі знизиться до 23%. 13. Зростає чисельність худоби в домашніх господарствах населення. Завдання: 1. Зобразіть методику аналізу мікросередовища. 1.1. Згрупуйте названі фактори. 1.2. Передбачте їх вплив на ПСП «Воля». 1.3. Запропонуйте ПСП заходи для ліквідації загроз і використання можливостей мікросередовища. 1.4. Ілюструйте роботу таблицею з наступними графами: а) групи факторів, б) назва факторів мікросередовища, в) можливий вплив факторів на ПСП г) загрози (+), можливості (-); д) заходи ПСП з ліквідації загроз і використання можливостей. 2. Крім цього, виокремте критичні для ПСП фактори, загрози і можливості.

2.3. Винзавод «Поділля» застосовує передову в галузі технологію, змонтував сучасне імпортне обладнання, випускає біля 20 одиниць асортименту продукції, вина заводу – престижні, отримали багато медалей на різних виставках, робітники – високооплачувані, продукція порівняно дорога. Завдання: 1. Визначте, якого типу загальну конкурентну стратегію застосовує підприємство і чому? 2. В чому вона полягає? 3. Освоєння ще яких загальноконкурентних стратегій Ви можете запропонувати підприємству на майбутнє? 4. Зобразіть модель основних загальних типів конкурентних стратегій з урахуванням діапазону конкуренції і конкурентних переваг.

2.4. Цукрозавод «Галичина» має наступних зовнішніх партнерів: а) бурякосіючі господарства; б) фінансову групу в м. Київ, що володіє третиною акцій заводу; в) редактор місцевої газети – акціонер заводу; г) голова райдержадміністрації – нова людина в районі; д) голова райради – акціонер заводу, повністю залежний від голови райдержадміністрації; ж) достатньо активна незалежна профспілка АПК; з) автопідприємство і хлібозавод володіють по 10% акцій цукрозаводу кожний; к) голова міста і депутати від заводського мікрорайону постійно висловлюють претензії соціального змісту, оскільки на розв’язання цих проблем коштів у бюджеті міста обмаль; л) решта акціонерів – дрібні, з незначною чисельністю акцій кожен. Завдання: складіть карту стейкхолдерів цукрозаводу і запропонуйте тип відносин з кожною групою.

3.1. Встановлено наступні ознаки внутрішнього середовища пивзаводу «Корифей»: 1. Переведено котельню на опалення газом (опалювалась вугіллям). 2. Висока питома вага енергетичних затрат. 3. Не сформовано поки що стабільного кадрового складу. 4. Обладнання застаріле. 5. Етикетки і пляшки примітивні. 6. Постачальники стабільні. 7. Низький обсяг прибутків. 8. Не вистачає коштів на впровадження досягнень науки. 9. Склад спеціалістів досвідчений. 10. Висока собівартість продукції. 11. Завод постійно штрафується за стічні води. 12. Сортимент продукції широкий. 13. Важкі умови праці. 14. Ціни на продукцію порівняно низькі. 15. Якість продукції контролюється добре. 16. Довгострокові боргові зобов’язання відсутні. 17. Сорок відсотків асортименту не поступається по якості фірмі «Оболонь». 18.-Низька фондовіддача. 19. Відсутня база і система підготовки кадрів масових професій. 20. Завод є співвласником санаторію і утримує власний дитсадок. 21. Відсутня система інформування про зовнішнє середовище. 22. Майже 60 відсотків асортименту поступаються кращим вітчизняним зразкам. 23. Продуктивність праці стабільна, але не зростає. 24. Завод достатньо платоспроможний. 25. Маркетингові дослідження не ведуться. 26. Директор авторитету в районі не має. 27. Завезено імпортну лінію, що дозволить випускати 10% продукції по прогресивній технології. 28. Приміщення заводоуправління в занедбаному стані. 29. Відгуки про пиво заводу «Корифей» схвальні. 30. Дитсадок і санаторій прибутку не приносять. Завдання: 1. Класифікуйте названі ознаки внутрішнього середовища на сильні і слабкі сторони в розрізі кожного аспекту середовища (виробництво, фінанси, збут і т.д.). 2. Відповідь оформіть таблицею.

3.2 Зведена оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища цукрозаводу «Промінь» характеризується наступним чином: 1. Можливості: а) закріплення ринкових відносин новими прогресивними законами, б) зростання сукупного попиту, в) договір з Росією і Білоруссю про зниження митного збору на цукор. 2. Загрози: а) значний податковий тиск, б) звуження сировинної зони і врожайності цукросировини, в) завезення дешевого цукру з тростини. 3. Сильні сторони: а) нове прогресивне обладнання, б) висококваліфікований кадровий потенціал, в) висока якість продукції. 4. Слабкі сторони: а) відсутність інвестиційних можливостей, б) висока собівартість продукції, в) низький рівень маркетингу. Завдання: 1. Сформуйте із наведених даних SWOT-матрицю і на кожному із чотирьох її полів розгляньте і запишіть окремо всі можливі парні комбінації. 2. Дайте їм оцінку. 3. Вкажіть на ті, які слід врахувати при розробці стратегії. 4. В кожне поле помістіть стислий опис стратегії, яку слід проводити.

3.3 За даними вправи № 3.01: а) складіть профіль внутрішнього середовища пивзаводу «Корифей», б) уявіть, що Ви уособлюєте групу експертів і оцініть на власний розсуд ступінь важливості кожного фактора для галузі, ступінь і спрямованість впливу на підприємство.

4.1 Оформіть таблицею примірну класифікацію цілей вибраного Вами виду підприємства. Графи таблиці наступні: 1. Ознаки класифікації цілей підприємства (за змістом, за спрямованістю, за вимірюваністю тощо). 2. Групи цілей (за змістом – економічні, організаційні тощо; за спрямованістю – зовнішні, внутрішні і т.д.). 3. Формулювання конкретної цілі (примірні 1-2 цілі вибраного Вами підприємства по кожній групі).

5.1 Завдання: 1. Яку стратегію слід застосувати на кожній із наступних стадій розвитку товару: а) зрілість, б) розвиток, в) насичення і спад, г) зародження і вихід на ринок? Які обсяги продаж, прибутку і капвкладень на кожній із названих стадій (високий, середній, низький)? 2. Якщо обсяг виробництва зросте у стратегічному періоді на 250 % то яке зниження витрат слід очікувати? Який метод стратегічного аналізу використовується для даного розрахунку?

5.2 Підприємство здійснює у стратегічних областях бізнесу наступні стратегічні заходи: 1. В СОБ „А» – переглянуто розстановку персоналу, скорочено його склад на 20%, закрито один із неприбуткових цехів, передано муніципальній владі дитсадок, продано бізнесовим структурам лазню, музичну школу комерціалізували. 2. В СОБ „Б» – впроваджено нову технологію, п’ять модифікацій товару, переглянуто ОСУ, освоєно дві нові ніші на ринку, збільшено на 20% витрати на нові розробки. 3. В СОБ „В» – до мінімуму зведено фінансування, замовлено зовнішній аудит на предмет ефективності виробничих витрат. Завдання: 1. Які корпоративні стратегії і їх стратегічні альтернативи реалізує підприємство у своїх СОБ? 2. Які умови середовища ймовірно викликали необхідність у даних стратегіях?

5.3 Підприємство вирішило у СОБ №1 не змінювати ринків, лише дещо модернізувати товар. В СОБ №2 товар перебуває у стадії зрілості.
Завдання: 1. Який ризик і ймовірність успіху в СОБ №1 та за даним якої
матриці це можна передбачити? 2. Як можна охарактеризувати обсяги виробництва, збуту, прибутку, чисельність споживачів і конкурентів та основні стратегічні зусилля в СОБ №2?

6.1. Встановлено наступну ситуацію на підприємствах: 1. На м’ясокомбінаті – можливість розширення ринку м’ясопродуктів вичерпана, відносна частка ринку, залишаючись поки що високою, має чітку тенденцію до зниження. 2. На молоко-переробному комбінаті – і конкурентоспроможність, і можливість розширення ринку залишаються вкрай низькими. 3. На винзаводі – хоча можливість розширення ринку вин залишається високою, однак це коштуватиме заводу занадто дорого. Відносна ж частка ринку, яку контролює завод, є незначною. Завдання: 1. В якому квадранті відомої портфельної матриці знаходиться продукція на кожному із трьох підприємств 2. Які стратегії Ви запропонуєте названим підприємствам по охарактеризованій продукції в рамках їх портфеля?

6.2. Внаслідок аналізу середовища підприємства встановлено що товари А і Б займають досить вузьку частку ринку. Ринок товару А до того ж уже насичений, а товару Б хоча і розвивається, але для підприємства достатньо незручний, вимагає великих інвестицій, яких обмаль. Товар В знаходиться на ринку, що бурно розвивається, але його частка на даному ринку ще невисока. Товар Г, навпаки, займає широкий сегмент повністю насиченого ринку.

Завдання: 1. Визначте до яких квадрантів відомої портфельної матриці можна віднести кожен із названих товарів. 2. Запропонуйте стратегії для кожного товару. 3. Обґрунтуйте свої пропозиції.

6.3. В результаті аналізу середовища встановлено, що на підприємстві А загрози зовнішнього середовища значно переважають можливості, а слабкі сторони внутрішнього середовища значно суттєвіші сильних. Тобто стратегічна обстановка надто погана. Та і ринок, на якому діє підприємство, вкрай непривабливий. Підприємство Б, навпаки, має стратегічне становище середнього рівня і діє на ринку, що бурно розвивається, є надзвичайно перспективним. Завдання: 1. Яку портфельну матрицю можна застосувати для стратегічного аналізу обох підприємств? 2. До якого квадранту цієї матриці можна віднести бізнес кожного підприємства? 3. Яку стратегію Ви запропонуєте кожному підприємству зокрема?

6.4. Підприємство К діє на ринку, що розвивається надто повільно, мляво. До того ж продукція підприємства недостатньо конкурентноздатна і особливих сподівань на посилення конкурентних позицій на перспективу немає. Підприємство Д, навпаки, має значні конкурентні переваги на своєму ринку, який до того ж динамічно розвивається.

Завдання: 1. Запропонуйте альтернативні корпоративні стратегії для кожного підприємства, користуючись відомою матрицею вибору стратегій залежно від динаміки ринку і конкурентної позиції підприємства. 2. Які при цьому маркетингові стратегії варто проводити?

6.5. Експерти присвоїли чинникам конкурентної позиції і привабливості ринку наступну вагомість і дали наступну оцінку у балах відповідно: рівень маркетингу – 0.25 і 3; законодавчі обмеження бізнесу – 0.10 і 2; переваги географічного розміщення підприємства – 0.15 і 1; ефективність номенклатури – 0.10 і 2; рівень персоналу – 0.15 і 4; рівень конкуренції – 0.35 і 5; розміри важливих сегментів ринку – 0.20 і 3; конкурентоспроможність підприємства – 0.30 і 5; бар’єри входу у галузь – 0.25 і 2; технологічний рівень підприємства – 0.20 і 3.

Завдання: Визначте, до якого квадранту відомої портфельної матриці можна віднести бізнес даного підприємства і яку стратегію йому можна запропонувати?

6.6 Галузь у якій працює підприємство характеризується наступним: велика чисельність постійних споживачів, технологія мінімально необхідна, чисельність конкурентів скорочується, стабільність ринку висока, галузь не зростає. А позиція підприємства, у свою чергу, характеризується так: відносна частка ринку у 1.4 рази перевищує частку найбільшого конкурента, хоча абсолютної переваги на ринку ще немає.

Завдання: 1. Визначте квадрант відомої матриці, до якого можна віднести бізнес підприємства та, користуючись уточненими стратегіями відомої консультативної фірми, запропонуйте підприємству можливі для вибору стратегії. А ще охарактеризуйте прибутки, грошові потоки, та інвестиційну активність даного бізнесу підприємства.

8.1. Мікросередовище підприємства характеризується наступними явищами: переважна кількість споживачів товару підприємства – люди з низькими доходами, вони не зважають на незначні особливості виробів, товар у галузі переважно стандартний, серед продавців існує значна цінова конкуренція. Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? Дайте їй характеристику.

8.2. Про мікро - і внутрішнє середовище підприємства відомо наступне: добробут і запити споживачів товару підприємства суттєво зростають, покупці почали звертати увагу на певні функціональні особливості товару і готові платити за це гроші, стандартний дешевий товар реалізується не повністю, якісний склад персоналу підприємства високий, технологія гнучка.Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? Дайте їй характеристику.

8.3. Підприємство займає міцну позицію на ринку, має можливість випускати продукцію дешевшу ніж конкуренти, до того ж добробут споживачів почав зростати і значна їх чисельність вже пред’являє підвищену увагу до функціональних особливостей товару; з другого боку, гнучка технологія і кваліфікація кадрів дають можливість створювати багато модифікацій товару;

Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? Дайте їй характеристику.

8.4. Підприємство громадського харчування знаходиться на території студмістечка. Поява тут аналогічного підприємства малоймовірна. Імідж підприємства у студентів достатньо високий. Завдання: Яку базову конкурентну стратегію можна запропонувати підприємству? Дайте їй характеристику.

8.5. Підприємства району належать до чотирьох типів. Підприємства першого типу, не мають стабільної технології, випускають товари виробництво яких легко і швидко освоюється. Вся діяльність цих підприємств ґрунтується на швидкій реакції на зміну ситуації на ринку.

Підприємства другого, найбільш поширеного типу, навпаки, використовують порівняно стабільні технології, які застосовують роками, дещо вдосконалюючи. Для них існуюча система технологічних процесів є базовою. Заміна технології означала б появу майже нового підприємства.

Два підприємства району будують свій бізнес на постійному освоєнні нових, невідомих товарів. Нерідко вони програють, але за рахунок освоєння новинок, мають значні конкурентні переваги і їх бізнес процвітає.

Нарешті одне підприємство випускає ортопедичну продукцію одного виду. Завдання: 1. До якого типу базових стратегій конкурентоздатності можна віднести кожну виділену групу підприємств, як прийнято називати той чи інший тип? 2. Запропонуйте базову стратегію конкурентоспроможності для кожної із виділених груп підприємств.

8.6. Серед підприємств реґіону виділено і охарактеризовано чотири групи підприємств. Перша – підприємства життєвий цикл товарів яких перебуває на стадії насичення. Друга – підприємства, які витрачають значні засоби, щоб імітувати поведінку передових підприємств реґіону. Третя – підприємства, які намагаються утримати попит, що вже не зростає, поступово зменшують обсяги виробництва продукції. Четверта – підприємства, які намагаються знайти способи утриматись в умовах зниження попиту і рентабельності виробництва.

Завдання: 1. Визначте, до якого типу підприємств належать кожна із даних груп. 2. Запропонуйте можливу базову стратегію конкурентоспроможності для кожної з виділених груп підприємств.

8.7. Завдання: вирахувати інтегральний показник конкурентоспроможності товару А на підприємстві «Горизонт» якщо відомі наступні параметри (всі показники умовні):

По товару-зразку – всі параметри відповідають держстандарту і технічним умовам; ціна продаж 10 тис. гр. од., вартість доставки – 0,3 тис., монтажу – 1 тис., експлуатації – 4 тис., ремонтів – 2 тис., техобслуговування – 3,5 тис., навчання персоналу – 0,2 тис., податки – 0.5 тис., страхові внески – 0.5 тис. гр. од.; технічні параметри: а) 50, б) 200, в) 5, г) 120.

По товару А – всі параметри також відповідають техумовам і держстандарту; технічні параметри характеризуються: а) 40, б) 150, в) 4, г) 130; ціна продаж – 10,5 тис. гр. од., вартість: доставки – 0,5 тис., монтажу – 1,3, експлуатації – 3, ремонтів – 2,8, техобслуговування – 3, навчання персоналу – 0,2, податки – 0,5, страхові внески – 0,5 гр. од.

8.8. Виріб підприємства «Оріон» характеризується наступними параметрами: ціна – 50 тис. гр. од., вартість доставки – 0,5 тис., монтажу – 1,3 тис., експлуатації – 10 тис., ремонтів – 4,5 тис., техобслуговування – 8 тис., навчання персоналу – 1 тис., податки і страхові платежі – 2,5 тис. гр. од. Крім того, технічні параметри виробу наступні: а) 1,8, б) 220, в) 178, г) 1,5. Всі параметри, за виключенням одного, відповідають державним стандартам.

Аналогічний виріб конкурентів, прийнятий за зразок, відповідає всім вимогам держстандартів, характеризується технічними параметрами: а) 1,5, б) 200, в) 130, г) 1,8; продається за ціною 55 тис. гр. од., вартість доставки 0,5 тис., монтажу – 1,5, експлуатації – 12, ремонтів – 5, техобслуговування – 7, навчання персоналу –1,2, податки і страхові платежі – 2,6 тис. гр. од.

Завдання: вирахуйте інтегральний показник конкурентоспроможності виробу підприємства «Оріон», зробіть відповідні пояснення.

8.9. Менеджери, вивчаючи конкурентоспроможність свого підприємства, встановили наступні співвідношення вагомості груп показників, які її характеризують:

 

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

К-6

К-7

К-8

К-1

1

3/1

2/1

3/1

2/1

3/1

4/1

3/1

К-2

1/3

1

3/1

1/3

2/1

4/1

3/1

2/1

К-3

1/2

1/2

1

1/2

1/2

3/1

3/1

1/2

К-4

1/3

2/1

3/2

1

2/1

3/2

3/1

2/1

К-5

1/2

1/3

2/1

1/3

1

3/1

2/1

2/1

К-6

1/4

1/3

1/3

1/2

1/1

1

2/1

1/2

К-7

1/4

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1/2

К-8

1/3

1/2

2/1

1/2

1/2

1/2

2/1

1

де К-1 – конкурентоспроможність продукції, К-2 – фінансовий стан підприємства, К-3 – ефективність збуту товару, К-4 – ефективність виробництва, К-5 – конкурентний потенціал, К-6 – екологічність виробництва, К-7 – соціальна ефективність, К-8 – імідж підприємства.

Завдання: Розрахуйте інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства.

9.1 Підприємство „А» майже ніколи не має запасів нереалізованої продукції, але обсяги його виробництва коливаються в унісон попиту, потужності часто недовантажені. Підприємство „Б» , навпаки, часто має значні запаси нереалізованого товару, хоча обсяги виробництва також коливаються.

Завдання: 1. Яку виробничу стратегію застосовує кожне підприємство? Дайте їм характеристику.

9.2 Відомі наступні маркетингові характеристики ринку товарів СОБ №1: обсяги ринку невеликі, витрати на маркетинг суттєві, покупці згідні платити високу ціну за даний товар, а тому ціна реалізації висока, обізнаність покупців про можливості товару невисока, конкуренція на ринку значна. На ринку товару СОБ №2 конкуренція навпаки незначна, ринок великий, більшість споживачів добре знають можливості товару, але високих цін не сприймають і тому ціни низькі як і витрати на маркетинг.

Завдання: Які маркетингові стратегії реалізуються в названих СОБ і чому?

10.1 Мале підприємство „Яворина» функціонує незалежно від великих і середніх підприємств і випускає оригінальну продукцію. МП „Явір» співпрацює по франчайзингу з великим підприємством „Прогрес», випускаючи аналогічну продукцію під його маркою.

Завдання: Визначте, яку стратегію варто вибрати названим малим підприємствам і обґрунтуйте такий вибір.

10.2 Які альтернативні корпоративні стратегії може вибирати велике підприємство згідно матриці Томпсона-Стрікленда, якщо воно знаходиться на затухаючому ринку і має там доволі слабку конкурентну позицію? Обґрунтуйте і охарактеризуйте кожну альтернативу.

10.3 Якими, для прикладу, показниками можна охарактеризувати песимістиний сценарій розвитку середовища сучасного сільськогосподарського підприємства? Які загальні і специфічні положення чи правила побудови сценаріїв стратегічного розвитку підприємства Ви знаєте?

Номера варіантів до контрольної роботи (модуль 1) наведено в таблиці 3.1, а для контрольної роботи №2 (модуль 2) – в таблиці 3.2.

Таблиця 3.1 – Варіанти до виконання контрольної роботи №1


Варіант

Перелік теоретичних питань

Номер тестового завдання

Номер практичних завдань

1

1,11,21

1.1-1.7

1.1

2

2,4,22

1.8-1.13

1.2

3

6,18,25

2.1-2.18

1.3

4

7,17,26

2.9-2.15

2.1

5

9,16,25

2.16-2.18

2.2

6

3,16,55

3.1-3.10

2.3

7

5,14,24

3.11-3.20

2.4

8

6,10,20

3.21-3.23

3.1

9

3,15,25

4.1-4.8

3.2

10

1,13,54

4.9-4.15

3.3

11

7,15,29

4.16-4.20

4.1

12

9,19,35

1.1-1.7

1.1

13

10,26,35

1.8-1.13

1.2

14

35,45,55

2.1-2.18

1.3

15

30,40,50

2.9-2.15

2.1

16

13,31,47

3.1-3.10

2.2

17

14,32,48

3.11-3.20

2.3

18

12,33,49

1.14-1.17

2.4

19

11,34,50

3.1-3.12

3.1

20

29,35,51

1.1-1.7

3.2

21

28,36,52

1.8-1.13

3.3

22

27,37,53

2.1-2.18

4.1

23

26,38,54

2.9-2.15

1.1

24

19,39,55

2.16-2.18

1.2

25

27,40,32

3.1-3.10

1.3

26

21,31,41

3.11-3.20

2.1

27

12,32,42

3.21-3.23

2.2

28

3,50,43

4.1-4.8

2.3

29

16,26,44

4.9-4.15

2.4

30

2,14,54

4.16-4.20

3.1


Таблиця 3.2 – Варіанти до виконання контрольної роботи № 2


Варіант

Перелік теоретичних питань

Номер тестового завдання

Номер практичних завдань

1

1,11,21

5.1-5.9

8.3

2

2,4,22

5.10-5.18

8.4

3

6,18,25

5.19-5.26

8.5

4

7,17,26

6.1-6.10

8.6

5

9,16,25

6.11-6.18

6.3

6

3,16,55

6.19-6.24

6.4

7

55,14,24

7.1-7.7

10.2

8

56,10,20

7.8-7.15

5.1

9

3,61,25

7.16-7.17

5.2

10

62,13,54

8.1-8.8

5.3

11

63,15,29

8.9-8.16

6.1

12

64,19,35

8.17-8.26

6.2

13

65,26,35

9.1-9.9

6.3

14

66,45,55

9.10-9.16

6.4

15

67,40,50

9.17-9.20

6.5

16

68,31,47

10.1-10.6

6.6

17

69,32,48

10.7-10.15

8.1

18

70,33,49

10.16-10.21

8.2

19

11,34,71

10.22-10.25

8.3

20

29,35,72

5.1-5.9

8.4

21

28,36,73

5.10-5.18

8.5

22

27,37,74

5.19-5.26

8.6

23

26,38,75

6.1-6.10

8.7

24

19,39,76

6.11-6.18

8.8

25

27,40,77

6.19-6.24

8.9

26

21,31,78

7.1-7.7

9.1

27

12,32,79

7.8-7.15

9.2

28

3,50,80

7.16-7.17

10.1

29

16,26,81

8.1-8.8

10.2

30

2,14,82

8.9-8.16

10.3