2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 1 Стратегія підприємства: поняття, необхідність, предмет вивчення та організація розробки

Мета і завдання теми 1
Вивчення основних понять та визначень; призначення та етапи формування стратегії підприємства; організація розробки стратегії підприємства.

Перелік питань до теми №1

 1. Місце стратегічного управління в економічній науці.
 2. Поняття «стратегія підприємства». Необхідність її формування.
 3. Предмет вивчення «Стратегія сталого розвитку транспорту».
 4. Стратегічний контексту діяльності підприємства
 5. Закордонний досвід стратегічного управління.
 6. Підприємство як закрита система.
 7. Методи стратегічного планування.
 8. Стратегія як головна умова перспективного управління підприємством, етапи її еволюції.
 9. Ієрархія та етапи формування стратегій підприємства.
 10. Організація розробки стратегії  підприємства

Література до теми 1
Рекомендована література [2, 6, 9, 18]

Контрольні запитання до теми 1

 1. Що таке стратегія підприємства? В чому вона заключється?
 2. Чим викликана необхідність розробки стратегії?
 3. Які Ви знаєте підходи до визначення терміна «стратегія підприємства»?
 4. Місце і роль стратегічного управління в системі керування й економіці підприємства.
 5. Що являє собою підприємство як закрита система?
 6. Що вивчає предмет «Стратегія сталого розвитку транспорту»?
 7. Які Ви знаєте методи стратегічного управління?
 8. Підприємство як суб'єкт ринку.
 9. Поняття стратегічної бізнес-одиниці.
 10. Які основні етапи формування стратегії підприємства Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
 11.  Як організувати розробку стратегії  підприємства.

Тестові завдання до теми 1
1.1. Стратегічне планування на відміну від стратегічного управління є процесом:
    1) організаційним;
    2) психологічним;
    3) довгостроковим;
    4) аналітичним?
1.2. Яка з перерахованих ознак відповідає етапу стратегічного
планування:
    1) відхід від уяви, що майбутнє підприємства має бути
кращим, ніж сьогодні;
    2) планування від досягнутого рівня;
    3) контроль за відхиленнями;
    4) в основі планування – екстраполяційні прогнози?
1.3. Що не входить у визначення «стратегія підприємства»:
    1) прийняття рішень в умовах неповноти інформації про
майбутній стан середовища;
    2) визначення місії і цілей підприємства;
    3) врахування можливостей підприємства;
    4) постійне отримання високих прибутків?
1.4. Яка стратегія займає найвище місце в ієрархії стратегій:
    1) бізнесова;
    2) конкурентна;
    3) портфельна;
    4) функціональна?
1.5. Яка стратегія в однобізнесових підприємствах об’єднується з
корпоративною:
    1) конкурентна;
    2) ділова;
    3) бізнес-стратегія;
    4) всі відповіді правильні?
1.6. Що не визначається в корпоративній стратегії в мультибізнесових підприємствах:
    1) стратегічні напрямки розвитку кожного підрозділу;
    2) зміна структури підприємства;
    3) цінова політика;
    4) розподіл ресурсів між складовими підприємства?
1.7. На що спрямована конкурентна стратегія:
    1) на досягнення вибраного корпоративною стратегією
напрямку;
    2) на завоювання сильних конкурентних позицій;
    3) на розвиток маркетингу;
    4) правильні відповіді 1 і 2?
1.8. Операційні стратегії – це:
    1) вузькі стратегії для основних структурних
підрозділів;
    2) стратегії для кожного функціонального напрямку;
    3) обидві відповіді неправильні;
    4) правильна відповідь № 2?
1.9. На якому етапі формування і реалізації стратегії підприємства
можливий зворотний зв’язок:
    1) в процесі реалізації стратегії;
    2) після стратегічного аналізу;
    3) після розробки тактичних і операційних планів;
    4) всі відповіді правильні?
1.10. На якому етапі формування стратегії здійснюється стратегічний
аналіз підприємства:
    1) на першому;
    2) на другому;
    3) на третьому;
    4) на четвертому?
1.11. Розробка і якість стратегічного плану насамперед залежать:
    1) від рівня організації його розробки;
    2) від рівня підготовки вищого керівництва;
    3) від рівня стратегічного мислення кадрів;
    4) чи всі судження правильні?
1.12. Яка поведінка керівників дає в реальному житті найвищий ефект?
    1) конкурентна;
    2) підприємницька;
    3) гармонійне поєднання обох з пріоритетом
конкурентної;
    4) гармонійне поєднання обох з пріоритетом
підприємницької?
1.13. Стратегічна поведінка керівництва– це переважно:
    1) конкурентна поведінка;
    2) підприємницька поведінка;
    3) поступова поведінка;
    4) чи всі відповіді неправильні?
1.14. Стратегія підприємства – це:
    1) план поведінки на майбутнє в непевному середовищі;
    2) місія, цілі і способи їх досягнення в ринкових умовах;
    3) діяльність спрямована на майбутню прибутковість;
    4) чи всі відповіді вірні?
1.15. Необхідність розробки стратегії підприємствами викликано:
    1) насиченням світового ринку;
    2) неповнотою інформації про майбутній стан
середовища;
    3) нестабільністю ринкового середовища;
    4) чи всі відповіді вірні?
1.16. Стратегічний контекст в діяльності підприємства означає:
    1) діяльність, спрямована на майбутню прибутковість;
    2) розробку стратегії підприємства;
    3) діяльність в турбулентному середовищі;
    4) постійне спостереження за змінами середовища
підприємства.
1.17. Стратегічні ОСУ характеризуються:
    1) ієрархічністю, чітким розподілом праці;
    2) децентралізованістю, непостійністю, гнучкістю;
    3) централізованим механізмом контролю;
    4) чи всі відповіді вірні.

Тема 2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Мета і завдання теми 2
Визначити, що відноситься до зовнішнього середовища підприємства, аналізувати загрози і можливості зовнішнього середовища.

Перелік питань до теми №2

 1. Загальні поняття про середовище підприємства.
 2. Діагностика і прогноз макросередовища.
 3. PEST-аналіз.
 4. Аналіз і прогнозування мікросередовища.
 5. Оцінка загроз і можливостей зовнішнього середовища.

Література до теми 2
Рекомендована література [1, 3, 4, 17].

Контрольні запитання до теми 1

 1. Які складові структури середовища підприємства Ви знаєте? Дайте їм загальну характеристику.
 2. У чому полягає логіка вивчення середовища підприємства? Які форми і методи пошуку інформації про його стан Вам відомі?
 3. У чому полягають особливості макросередовища підприємства і важливість його предметного вивчення, особливо в Україні?
 4. Які основні елементи-фактори макросередовища Ви знаєте? Охарактеризуйте їх.
 5. Якою може бути приблизна схема (методика) аналізу макросередовища?
 6. Які Ви знаєте елементи-фактори мікросередовища підприємства? Коротко охарактеризуйте їх.
 7. Що таке конкуренція і конкурентне середовище? Розкрийте зміст цих понять.
 8. Які Ви занєте основні етапи і параметри аналізу галузі? Назвіть їх і охарактеризуйте.
 9. В чому суть і складові конкурентного аналізу?
 10. Охарактеризуйте конкурентні сили у галузі за І. Портером.
 11. В чому зміст поняття інтенсивності конкуренції у галузі? Які чинники впливають на неї?
 12. Які загальні стратегії у галузі за (Портером) Ви знаєте?
 13. Що таке конкурентна перевага і діапазон конкуренції? Які альтернативні конкурентні стратегії при їх взаємодії?
 14. Чим відрізняються конкурентні переваги низького і високого порядку?
 15. Що слід розуміти під рушійними силами галузі, які найбільше впливають на зміни конкурентних сил?
 16. В чому необхідність і суть розробки карти стратегічних груп та вивчення ймовірної поведінки конкурентів у стратегічному періоді?
 17. Що слід розуміти під ключовими факторами успіху і критеріями визначення привабливості чи непривабливості галузі?
 18. Який вплив на підприємство мають покупці? Охарактеризуйте його.
 19. Що слід розуміти під поняттям стейкхолдери? Дайте їм коротку характеристику.
 20. Дайте характеристику впливу на підприємство постачальників.
 21. Які методики використовуються для вивчення впливу мікросередовища на підприємство? Покажіть послідовність вивчення на умовному прикладі.
 22. Як здійснюють оцінку можливостей впливу і загроз зовнішнього середовища (за однойменними матрицями)?

Тестові завдання до теми 2
2.1 Зовнішнє середовище підприємства це:
    1) все, що знаходиться за межами підприємства;
    2) фактори, які прямо не впливають на підприємство, а створюють навколо певну атмосферу;
    3) фактори, що безпосередньо діють на підприємство;
    4) всі умови і фактори, що знаходяться за межами
підприємства і прямо чи опосередковано діють на нього.
2.02. Макросередовище впливає на економіку підприємства:
    1) через створення певної атмосфери бізнесу;
    2) через мікросередовище;
    3) безпосередньо;
    4) всіма трьома шляхами.
2.03. Мікросередовище впливає на економіку підприємства:
    1) створюючи певну атмосферу;
    2) безпосередньо;
    3) опосередковано;
    4) через макросередовище.
2.04. Що виділяється як наслідок аналізу зовнішнього середовища:
    1) загрози;
    2) можливості;
    3) критичні для підприємства фактори;
    4) все назване.
2.05. Конкурентна позиція підприємства в галузі залежить:
    1) від сил конкуренції, що діють у галузі;
    2) від вибору типу конкурентної стратегії;
    3) від першого і другого?;
    4) від першого і другого.
2.06. Кого і чого не відносять до сил конкуренції у галузі (за І. Портером):
    1) клієнти і постачальники;
    2) конкуренти, що надійно закріпились у галузі;
    3) загрози з боку товарів-субститутів;
    4) загрози середовища?
2.07. Високу конкурентоспроможність підприємства, конкурентну
перевагу в галузі забезпечують:
    1) стратегія високої якості;
    2) стратегія низьких витрат;
    3) стратегія зростання;
    4) правильні відповіді 1 і 2?
2.08. Конкурентна перевага означає:
    1) обов’язково значні розміри підприємства;
    2) тривалий період перебування на даному ринку;
    3) доходи, вищі за середньогалузеві, забезпечені високим потенціалом і компетенцією в галузі;
    4) чи правильні відповіді 1 і 2?
2.09. Що не відноситься до характеристики конкурентних переваг високого порядку:
    1) дешева робоча сила;
    2) унікальна технологія;
    3) стійка конкурентоспроможність;
    4) високий імідж підприємства?
2.10. Яку з названих загроз варто усувати в першу чергу:
    1) ймовірність якої висока, але наслідком може бути критичний стан;
    2) ймовірність якої низька, але вона може призвести до важкого стану;
    3) ймовірність якої середня і як наслідок, «легкі удари»;
    4) як наслідок – «легкі удари», і ймовірність реалізації низька?
2.11. Що не є особливістю зовнішнього середовища підприємства:
    1) багатоваріантність;
    2) взаємообумовленість факторів;
    3) висока ефективність;
    4) невизначеність?
2.12. Чому українським спеціалістам слід невідкладно вчитися прогнозувати зовнішнє середовище своїх підприємств:
    1) через відсутність такого досвіду;
    2) тому, що його вплив значний і від підприємства не залежить;
    3) тому, що більшість підприємств стали приватними;
    4) чи правильні відповіді 1 і 2?
2.13. Конкурентне середовище – це:
    1) конкуренти;
    2) змагання суб’єктів конкурентної боротьби за свої власні інтереси;
    3) обидві відповіді вірні;
    4) правильна відповідь 2?
2.14. Найбільш точне визначення, що таке конкурентний аналіз наступне:
    1) вивчення середовища підприємства;
    2) формування конкурентної стратегії;
    3) прогнозування конкуренції;
    4) визначення бізнесової позиції підприємства і конкурентних сил у галузі?
2.15. Загальні конкурентні стратегії – це стратегії:
    1) високої якості і низьких цін;
    2) низьких витрат і спеціалізації;
    3) стратегії, що мають універсальне застосування;
    4) всі визначення вірні.
2.16. Карту стратегічних груп підприємств складають тому, що:
    1) не всі підприємства у галузі є конкурентами;
    2) конкурентна боротьба ведеться насправді підприємствами, що входять до однієї стратегічної групи;
    3) чи обидві відповіді правильні?
    4) чи правильна відповідь 2?
2.17. Що не входить до змісту поняття «оцінка впливу споживачів і попиту»:
    1) визначення ключових факторів успіху (КФУ);
    2) пошук невдоволених потреб;
    3) сегментація ринку і вивчення мотивації дій споживачів у кожному сегменті;
    4) чи все перелічене входить до змісту поняття «оцінка впливу споживачів і попиту»?
2.18. Стейкхолдери – це:
    1) зовнішні партнери;
    2) компаньйони;
    3) постачальники;
    4) чи всі відповіді вірні?
2.19. Найбільш важливий критерій оцінки роботи з постачальникам – це:
    1) економічна ефективність їх діяльності;
    2) їх купівельна спроможність;
    3) невисока від них залежність;
    4) чи всі відповіді вірні?

Тема 3 Діагностика внутрішнього стану і комплексний аналіз середовища підприємства в цілому

Мета і завдання теми 3
Вивчення проводити повну та найточнішу діагностику стану внутрішнього середовища підприємства, визначення його сильних і слабких сторін, що дасть можливість розробляти стратегії підприємства.

Перелік питань до теми №3

 1. Системний функціональний аналіз підприємства.
 2. Джерела і способи діагностики.
 3. Декомпозиція функцій та цілей підприємства.
 4. Оцінка середовища підприємства в цілому.
 5. SWOT-аналіз.

Література до теми 3
Рекомендована література [3, 5, 11, 18]

Контрольні запитання до теми 1

 1. Розкрийте поняття внутрішнього середовища підприємства і необхідність його аналізу як системи.
 2. В чому суть декомпозиції системи внутрішнього середовища і її критеріїв.
 3. Охарактеризуйте коротко аспекти внутрішнього середовища підприємства.
 4. Приведіть порядок (методику) діагностики внутрішнього стану підприємства на умовному прикладі.
 5. Назвіть джерела і охарактеризуйте способи діагностики внутрішнього середовища підприємства.
 6. В чому суть декомпозиції складних функцій і цілей і доки її слід проводити?
 7. Назвіть основні методи досліджень внутрішнього середовища та різницю між слабкими сторонами і стратегічними проблемами.
 8. Охарактеризуйте методику складання профілю середовища підприємства.
 9. Охарактеризуйте методику SWOT- аналізу середовища підприємства.
 10. Розкрийте методику побудови SWOT – матриці.

Тестові завдання до теми 3
3.1 Що є метою діагностики внутрішнього середовища:
    1. можливості і загрози;
    2. рівень виробництва і збуту;
    3. рівень прибутковості;
    4. сильні і слабкі сторони?
3.2. Що з названого не є сильною стороною внутрішнього середовища:
    1. низька собівартість;
    2. відсутність довгострокових боргів;
    3. помпезне приміщення офісу;
    4. значне енергомістке виробництво?
3.3. Профіль середовища це:
    1. оцінка кожного фактора внутрішнього і зовнішнього середовища за певною шкалою;
    2. оцінка кожного фактора макро і мікросередовища в балах;
    3. оцінка внутрішнього середовища за певною шкалою;
    4. всі відповіді правильні?
3.4. За допомогою SWOT-матриці встановлюють:
    1. зв’язки між сильними сторонами і можливостями
середовища;
    2. зв’язки між слабкими сторонами і загрозами
середовища;
    3. зв’язки між сильними, слабкими сторонами,
можливостями і загрозами середовища?
    4. зв’язки між можливостями і слабким сторонами
3.5. Діагностика внутрішнього середовища підприємства означає:
    1. взаємодію підсистем і елементів цього середовища;
    2. оцінку стану підсистем і елементів середовища;
    3. системний вплив підсистем і елементів на рівень і ефективність виробництва та конкурентоспроможність;
    4. всі відповіді характеризують поняття діагностики.
3.6. Чим викликана необхідність системної діагностики внутрішнього середовища:
    1. важливістю даного середовища;
    2. взаємопов’язана дія факторів має в результаті інші якості ніж якщо б фактори діяли ізольовано;
    3. складністю внутрішнього середовища;
    4. всі відповіді невірні?
3.7. Результатом діагностики внутрішнього стану мають стати уявлення про:
    1. сильні і слабкі сторони;
    2. сильні сторони і загрози;
    3. можливості і слабкі сторони;
    4. можливості і загрози?
3.8. Як називають процес виділення в складі підприємства, як системи, підсистем (аспектів) і елементів (факторів):
    1. диверсифікацією;
    2. диференціацією;
    3. аналізом;
    4. декомпозицією?
3.9. Що не є джерелом вихідних даних про стан внутрішнього середовища:
    1. схеми інформаційних потоків;
    2. штатний розпис;
    3. накази директора;
    4. дані про партнерів і постачальників?
3.10. Якщо проаналізувати вплив всіх факторів внутрішнього середовища зокрема то в результаті отримаємо:
    1. цілісну картину стану внутрішнього середовища;
    2. можливість зробити неправильні висновки;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. обидві відповіді неправильні?
3.11. Проблемний аналіз внутрішнього середовища підприємства означає:
    1. мету розв’язання проблеми і заходи по її досягненню;
    2. цільовий аналіз;
    3. функціональний аналіз;
    4. функціонально-цільовий аналіз?
3.12. Функціонально-цільовий аналіз внутрішнього середовища – це:
    1. побудова „дерева цілей»;
    2. побудова „дерева робіт»;
    3. побудова „дерева проблем»;
    4. спосіб діагностики?
3.13. Складні цілі і функції декомпонуються доти, доки:
    1. не будуть реалізовані;
    2. не забезпечать реалізації стратегії;
    3. їх не можна буде виміряти і доручити конкретному виконавцю;
    4. всі відповіді правильні?
3.14. Правило системності зміни чи визначення показників цілей та функцій гласить:
    1. усім цілям повинні відповідати функції по їх реалізації;
    2. показники цілей і функцій нижчого порядку слід змінювати так, щоб максимально сприяти реалізації цілей та функцій вищого порядку;
    3. функції і цілі повинні бути взаємообумовлені;
    4. всі відповіді правильні?
3.15. Чому ціль, доведена виробничим цехам у обсягах валового виробництва не сприятиме цілі вищого порядку – отримання максимальних прибутків:
    1. тому, що вона розпорошується;
    2. тому, що стилі управління у різних цехах різні;
    3. тому, що дані показники не співмірні;
    4. тому, що ціль нижчого порядку затратна?
3.16. Слабка сторона підприємства означає:
    1. невідповідність внутрішнього середовища конкурентному середовищу;
    2. невідповідність між цілями і станом внутрішнього середовища;
    3. невідповідність конкурентного середовища цілям;
    4. невідповідність внутрішнього середовища можливостям підприємства?
3.17. Яке співвідношення між поняттями „слабка сторона» і „стратегіч-
на проблема»:
    1. поняття „слабка сторона» включає поняття „стратегічна проблема»:
    2. це тотожні поняття;
    3. поняття „стратегічна проблема» включає поняття „слабка сторона»;
    4. ці поняття ідентиферентні?
3.18. Стратегічні ресурси – це:
    1. засоби виробництва підприємства, що забезпечують його стратегію;
    2. основні засоби підприємства, що забезпечують його стратегію;
    3. засоби виробництва та персонал, які лімітують реалізацію стратегічного плану і цілей підприємства;
    4. всі відповіді правильні?
3.19. За допомогою методу складання профілю середовища підприємства визначають:
    1. потребу у стратегічних ресурсах;
    2. слабкі сторони і проблеми підприємства;
    3. проводять SWOT-аналіз;
    4. відносну значущість кожного окремого фактора?
3.20. SWOT-аналіз – це:
    1. виявлення вагомості кожного фактора середовища;
    2. встановлення зв’язків між важливими можливостями, загрозами, сильним і слабкими сторонами;
    3. порівняння можливостей і сильних сторін зі слабкими сторонами і загрозами;
    4. всі формулювання в цілому дають правильну відповідь?
3.21. Причиною, що викликає необхідність SWOT-аналізу є:
    1. складність середовища;
    2. непередбачуваність середовища у ринкових умовах;
    3. існування середовища як системи;
    4. всі відповіді правильні?
3.22. На кожному з квадрантів SWOT-матриці записують:
    1. перелік сильних і слабких сторін та можливостей і загроз;
    2. їх парні комбінації;
    3. можливі стратегії підприємства;
    4. всі відповіді неправильні?
3.23. Заздалегідь відстежена загроза може:
    1. перерости у свою протилежність;
    2. стати перевагою;
    3. перерости у слабкість підприємства;
    4. правильні відповіді 1 і 2?

Тема 4 Формування місії та цілей підприємства

Мета і завдання теми 1
Визначення основних принципів формування місії та цілей підприємства, навчитися розробляти дерево цілей.

Перелік питань до теми №4

 1. Місія підприємства.
 2. Визначення місії підприємства, її сутність і значення.
 3. Філософія, концепція й імідж підприємства, визначення напрямків діяльності підприємства.
 4. Поняття цілей, їхня класифікація і ранжирування.
 5. Ієрархія цілей.
 6. Цілі і стандарти, їхнього співвідношення, вимоги до них.
 7. Цілі підприємства, їх класифікація та рангування.

Література до теми 4
Рекомендована література [1, 5, 6, 12, 16]

Контрольні запитання до теми 4

 1.  Визначення місії підприємства.
 2. Сутність і значення місії для підприємства.
 3. Цілі підприємства, їхня класифікація і рангування.
 4. Розкрийте поняття місії підприємства, її значення, необхідність і принципи формування.
 5. Що може включатися у зміст місії підприємства?
 6. Охарактеризуйте чинники, що впливають на формування місії підприємства.
 7. Розкрийте поняття цілей підприємства, їх функцій і різницю між цілями і місією фірми.
 8. Як класифікуються цілі підприємства?
 9. Поняття мети підприємства.

10. Назвіть вимоги до формування цілей та приведіть деякі приклади їх формулювання.
11. Охарактеризуйте етапи процесу формування, змін і досягнення цілей.
12. Розкрийте поняття ієрархії цілей і „дерева цілей».
13. Охарактеризуйте види зв’язків між цілями, причини їх коректування і способи розв’язання конфлікту цілей.

Тестові завдання до теми 4

4.1. Місія підприємства розрахована в першу чергу:
    1. на зовнішнє середовище;
    2. на внутрішнє середовище;
    3. на конкурентів і постачальників;
    4. на персонал підприємства?
4.2. Що з названого не може бути місією підприємства:
    1. «Людям – дешеве взуття»;
    2. «Смакує по-домашньому»;
    3. «Найвищий прибуток – запорука успіху»;
    4. Висока якість – наш девіз»?
4.3. В чому найвище призначення місії підприємства;
    1. бути базою для відносин з партнерами;
    2. служити базою для розробки взаємоузгоджених цілей і всіх планів підприємства;
    3. служити об’єднуючим фактором дій персоналу;
    4. всі відповіді правильні?
4.4. Що найповніше характеризує цілі підприємства:
    1. майбутній бажаний стан підприємства;
    2. орієнтир поведінки всіх працівників;
    3. конкретний бажаний кінцевий стан всіх сфер діяльності;
    4. всі характеристики в комплексі?
4.5. В чому різниця між місією і цілями підприємства:
    1. в конкретності строків виконання і спрямованості інформації на зовнішнє чи внутрішнє середовище;
    2. в конкретності визначень і вимірюваності кількісними чи якісними параметрами;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. обидві відповіді неправильні?
4.6. В яких сферах не встановлюються цілі підприємства:
    1. в сфері податків;
    2. в сфері доходів і позиції на ринку;
    3. в сфері менеджменту;
    4. в соціальній сфері?
4.7. Яку функцію з названих не можуть виконувати цілі:
    1. критерію для прийняття рішень;
    2. рекламування товару;
    3. контролю;
    4. координуючу і мотивуючу?
4.8. Побудова ієрархії цілей означає:
    1. формування «дерева цілей», рангування;
    2. етап процесу формування цілей;
    3. конкретизація цілей більш високого рівня в цілі нижчого рівня;
    4. всі відповіді правильні.
4.9. На якому рівні на «дереві цілей» знаходяться цілі функціональних підрозділів:
    1. на першому;
    2. на другому;
    3. на третьому;
    4. на четвертому?
4.10. До яких видів зв’язків між цілями підприємства відносяться конфліктні цілі:
    1. горизонтальні;
    2. вертикальні;
    3. оперативні;
    4. тактичні?
4.11. Чим викликана необхідність розробки місії підприємства:
    1. потребою формування іміджу у клієнтів;
    2. потребою об’єднати і скоординувати дії персоналу;
    3. наявністю виробничо-комерційної таємниці;
    4. всі відповіді у сукупності найбільш повно відображають необхідність розробки місії?
4.12. Чому не може служити місією підприємства його висока прибутковість:
    1. бо прибуток – функція попиту;
    2. бо основне джерело прибутку знаходиться у зовнішньому середовищі;
    3. бо прибуток споживача не цікавить;
    4. всі відповіді правильні?
4.13. Чи може місія включати основні цілі підприємства:
    1. так;
    2. ні;
    3. так, але подані через якісні характеристики;
    4. так, але лише найважливіші?
4.14. Цілі підприємства порівняно з його місією повинні:
    1. мати конкретні вираження бажаних результатів і строків
    2. бути кількісно вимірюваними;
    3. направлені на покращання використання ресурсів;
    4. всі відповіді правильні?
4.15. Мета підприємства – це:
    1. найважливіші цілі, які найбільш точно відображають бажаний кінцевий стан підприємства;
    2. місія і цілі підприємства у їх єдності;
    3. кінцевий стан підприємства;
    4. всі відповіді правильні?
4.16. Початкові довгострокові цілі підприємства, як правило:
    1. досягаються;
    2. не досягаються;
    3. досягаються у сприятливих умовах;
    4. правильні відповіді 1 і 3?
4.17. Ієрархія цілей – це:
    1. їх рангування;
    2. конкретизація цілей вищого рівня в цілі нижчого рівня;
    3. побудова „дерева цілей»;
    4. всі відповіді правильні?
4.18. Під коректуванням цілей підприємства розуміють:
    1. їх частковий перегляд і уточнення;
    2. усунення конфлікту цілей;
    3. перегляд всіх цілей у зв’язку з різкою зміною середовища підприємства;
    4. уточнення цілей у новій ситуації?
4.19. Способи розв’язання конфлікту цілей:
    1. злиття або домінування;
    2. компроміс або розведення їх по часу і сферах;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. правильна відповідь 2?
4.20. Що не відноситься до горизонтальних зв’язків між цілями:
    1. декомпозиція цілей;
    2. індиферентні цілі;
    3. гармонічні або ідентичні цілі;
    4. конфліктні цілі?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

Тема 5. Корпоративна (загальна) стратегія ідприємства

Мета і завдання теми 5
Визначення, що собою являє корпоративна або загальна стратегія підприємства, хто займається її розробкою та основне призначення її на підприємстві.

Перелік питань до теми №5

 1. Поняття про корпоративну стратегію підприємства.
 2. Поняття про стратегічний аналіз і його методи.
 3. Портфельна стратегія і портфельний аналіз.
 4. Ефект синергізму і його використання в портфельному аналізі.

Література до теми 5
Рекомендована література [1, 6, 9, 12, 16]

Контрольні запитання до теми 5
1. Розкрийте суть і основні завдання корпоративної стратегії.
2. Дайте загальну характеристику базових корпоративних стратегій.
3. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії зростання.
4. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії стабілізації.
5. Охарактеризуйте стратегічні альтернативи, що відносяться до стратегії скорочення.
6. Розкрийте поняття стратегічного аналізу і його інструментів.
7. Розкрийте суть методу розриву.
8. Розкрийте суть кривої досвіду.
9. Розкрийте суть і можливості використання у стратегічному аналізі моделі життєвого циклу товару на ринку.
10. Розкрийте суть матриці „продукт-ринок».
11. Розкрийте загальні поняття портфельної стратегії і її чотирьох компонентів за Ансоффом.
12. Розкрийте поняття портфельного аналізу, його мету і основні проблеми.
13. Розкрийте поняття стратегічної одиниці бізнесу і стратегічної зони господарювання, їх необхідність і практичне значення.
14. Для чого визначають затрати на вхід/вихід з галузі і синергетичні ефекти?
15. Назвіть критерії для оцінки потенційних можливостей підприємства і загальну послідовність прийняття рішень у стратегічному аналізі.
16. Розкрийте суть синергізму і його ролі у портфельному аналізі.
17. Охарактеризуйте основні типи синергізму.
18. Що таке початковий і оперативний синергізм і значення цих понять у стратегічному аналізі.

Тестові завдання до теми 5

5.1. Що є основним завданням корпоративної стратегії:
    1. визначення розмірів і способів розподілу ресурсів між підрозділами;
    2. формування головного напрямку розвитку підприємства і його СОБ;
    3. встановлення конкретної ролі кожному підрозділу в реалізації даної стратегії;
    4. всі відповіді правильні?
5.2. Як ще називають корпоративну стратегію:
    1. загальною;
    2. діловою;
    3. бізнесовою;
    4. конкурентною в мультибізнесових підприємствах?
5.3. Що не є способом здійснення корпоративної стратегії зростання:
    1. злиття;
    2. поглинання;
    3. фокусування;
    4. створення СП?
5.4. Корпоративна стратегія стабілізації застосовується у випадку:
    1. перебування товару на стадії зростання;
    2. перебування товару на стадії насичення і домінування на ринку;
    3. нерегулярних закупок при виході товару на ринок;
    4. всі відповіді неточні.
5.5. Що не відноситься до стратегії скорочення:
    1. поглинання;
    2. розвороту;
    3. ліквідації;
    4. відокремлення?
5.6. Стратегія розвороту застосовується:
    1. коли відмовляються від підрозділів, які працюють неефективно;
    2. коли підприємство досягло критичної точки;
    3. коли підприємство ще не досягло критичної точки хоча працює неефективно;
    4. коли підприємство досягло найвищої точки у розвитку.
5.7. Стратегічний аналіз це:
    1. формування стратегічного плану;
    2. аналіз середовища підприємства;
    3. створення бази даних про середовище підприємства;
    4. всі відповіді правильні.
5.8. Портфельну стратегію розробляють:
    1. у мультибізнесовому підприємстві;
    2. у однобізнесовому підприємстві;
    3. для кожної стратегічної області бізнесу;
    4. для кожного підрозділу.
5.9. Мета портфельного аналізу:
    1. досягти синергізму;
    2. досягти конкурентних переваг;
    3. правильні обидві відповіді;
    4. правильна відповідь 2.
5.10 Стратегія розвороту поводиться у випадках:
    1. коли підприємство чи СОБ досягли критичної точки;
    2. коли відмовляються від найменш ефективної частки бізнесу;
    3. коли підприємство чи СОБ працюють неефективно, але ще не все втрачено;
    4. коли підприємство – банкрут?
5.11. Стратегічні альтернативи – це:
    1. можливі варіанти розвитку підприємства чи СОБ в рамках базових корпоративних стратегій;
    2. основні напрямки розвитку підприємства;
    3. корпоративна, конкурентна, функціональна і операційна стратегії підприємства;
    4. всі відповіді неправильні?
5.12. Стратегічна альтернатива „економія витрат» відноситься переважно до базової корпоративної стратегії:
    1. обмеженого зростання;
    2. стабілізації;
    3. скорочення;
    4. правильні відповіді 1 і 2?
5.13. Стратегічна альтернатива „ліквідація бізнесу» означає:
    1. повне скорочення бізнесу;
    2. певне скорочення бізнесу з метою відновлення у перспективі;
    3. банкрутство;
    4. правильні відповіді 1 і 3?
5.14. Метод розриву означає наступні дії:
    1. рангування цілей і можливостей по строках;
    2. визначення розриву між цілями і можливостями;
    3. відбір заходів по заповненню розривів;
    4. всі відповіді правильні?
5.15. Крива досвіду висвітлює кореляційну залежність:
    1. між цілями і можливостями підприємства;
    2. між обсягами виробництва і собівартістю продукції;
    3. між виробничими витратами і прибутковістю;
    4. між обсягами виробництва і цілями?
5.16. Відповідно до кривої досвіду основним завдання стратегії підприємства повинно стати:
    1. розширення власної долі ринку;
    2. зростання чисельності СОБ;
    3. зростання дешевого асортименту;
    4. всі відповіді неправильні
5.17. Модель ЖЦТ демонструє залежність між:
    1. стадіями життєвого циклу і часом;
    2. фазами ЖЦТ та обсягами збуту, прибутку та іншими параметрами;
    3. обсягами збуту і прибутку в розрізі стадій ЖЦТ;
    4. всі відповіді правильні?
5.18. У фазі ЖЦТ „зрілість» варто застосовувати наступну стратегію:
    1. скорочення;
    2. зростання;
    3. обмеженого зростання;
    4. швидкого зростання?
5.19. Підприємство буде працювати стабільно і ефективно, якщо його товар перебуватиме у фазі:
    1. зрілості;
    2. насичення;
    3. в різних фазах одночасно;
    4. зростання?
5.20. Матриця „продукт-ринок» використовується:
    1. при розподілі інвестицій між СОБ;
    2. при виборі бізнесу залежно від ризику;
    3. при формуванні портфеля бізнесів;
    4. всі відповіді правильні?
5.21. Портфельна стратегія передбачає:
    1. розподіл інвестицій і фінансів між СОБ;
    2. розподіл СЗГ між СОБ;
    3. форми і методи зв’язку між СОБ;
    4. всі відповіді правильні?
5.22. Що не входить до географічного вектора росту:
    1. визначення регіонів потенційного бізнесу;
    2. завоювання конкурентних переваг;
    3. розвиток ринку, просування товару;
    4. розвиток товару, вдосконалення технології?
5.23. Гнучкість портфеля досягається:
    1. наявність у портфелі ресурсів спільного використання різними СОБ;
    2. диверсифікацією;
    3. зростанням синергізму;
    4. правильні відповіді 1 і 2?
5.24. Стратегічна одиниця бізнесу підприємства – це:
    1. підрозділ підприємства;
    2. певний сегмент ринку на якому діє підрозділ;
    3. підрозділ підприємства, який має власні можливості майбутнього розвитку;
    4. головні підрозділи підприємства?
5.25. Стратегічна зона господарювання – це:
    1. сегмент середовища на якому підприємство здійснює або має намір здійснювати свою діяльність;
    2. стратегічний контекст підприємства;
    3. зона прийняття стратегічних рішень;
    4. сегмент ринку де приймаються виключно стратегічні рішення?
5.26. Критерії оцінки привабливості потенційних СЗГ:
    1. можливі синергетичні ефекти;
    2. чи не перекривають затрати на вхід у СЗГ очікувані доходи від цієї СЗГ;
    3. відповідність СЗГ цілям підприємства;
    4. всі.

Тема 6 Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства

Мета і завдання теми 6
Навчитися використовувати матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства в проведенні портфельного аналізу та його етапи.

Перелік питань до теми №6

 1. Поняття про матричні методи в проведенні портфельного аналізу та його етапи.
 2. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ) „зростання-частина ринку.
 3. Багатофакторна портфельна матриця „Мак-Кінсі» „привабливість-конкурентоспроможність».
 4. Матриця АДЛ (фірми Артура Д.Літла.
 5. Інші матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

Література до теми 6
Рекомендована література [5, 9, 13, 18]

Контрольні запитання до теми 6

 1. Розкрийте поняття матричних методів і охарактеризуйте основні етапи портфельного аналізу за матричними методами.

2. Охарактеризуйте будову матриці БКГ в цілому і кожного її квадранту.
3. Як використати матрицю БКГ для формулювання стратегії кожної СОБ.
4. Охарактеризуйте будову матриці Мак-Кінсі і її значення у портфельному аналізі.
5. Розкрийте порядок побудови матриці Мак-Кінсі.
6. Як використати матрицю Мак-Кінсі для формулювання портфельної стратегії.
7. Охарактеризуйте значення і будову матриці АДЛ.
8. Розкрийте порядок побудови матриці АДЛ.
9. Як використовується матриця АДЛ у портфельному аналізі?
10. Переваги і недоліки матриць БКГ, Мак-Кінсі і АДЛ.
11. У чому суть матриці Ансоффа і як її використати у портфельному аналізі
12. Значення тривимірної моделі Абеля для вибору бізнесу.
13. Охарактеризуйте портфельну матрицю Р.Купера.

Тестові завдання до теми 6
6.1. Матриці переважно бувають:
    1. двовимірні;
    2. чотиривимірні:
    3. багатовимірні;
    4. одновимірні?
6.2. Портфельна матриця БКГ визначає наступну кількість основних позицій бізнесу, означених маркетологічними назвами:
    1. чотири;
    2. шість;
    3. вісім;
    4. дев’ять.
6.3. За портфельною матрицею БКГ позиція бізнесу «корова» означає:
    1. піти з ринку;
    2. отримувати максимальну вигоду;
    3. утримати або посилити становище;
    4. оптимізувати.
6.4. За портфельною стратегією БКГ позиція бізнесу «знак запитання» означає:
    1. піти з ринку;
    2. отримувати максимальну вигоду;
    3. збільшення частки ринку, ризикувати;
    4. оптимізувати.
6.5. Яку позицію згідно матриці БКГ займає підприємство, бізнес якого
висококонкурентний, але знаходиться на насиченому ринку:
    1 «зірка»;
    2 «знак запитання»;
    3 «корова»;
    4 «собака»?
6.6. Яку стратегію слід застосувати до слабких, без майбутнього «корів», таких же «знаків запитання» і «собак» (згідно матриці БКГ):
    1. збільшення частки ринку;
    2. збереження частки ринку;
    3. «збирання врожаю»;
    4. ліквідація бізнесу?
6.7. Яку стратегію згідно матриці БКГ слід застосувати до «корів», доходи від яких вкрай потрібні для інновацій і видів бізнесу, що
розвиваються:
    1. збільшення частки ринку;
    2. збереження частки ринку;
    3. «збирання врожаю»;
    4. ліквідація бізнесу?
6.8. Яку стратегію згідно матриці БКГ застосовують до сильних
«зірок» і «знаків запитання»:
    1. збільшення частки ринку;
    2. збереження частки ринку:
    3. «збирання врожаю»
    4. ліквідація бізнесу?
6.9. На скільки квадрантів матриця «Мак-Кінсі» більша від матриці БКГ:
    1. на три:
    2. на чотири:
    3. на п’ять:
    4. на сім?
6.10. Яку стратегію слід прийняти підприємству з середнім і низьким
конкурентним становищем, яке знаходиться на непривабливому ринку (згідно матриці «Мак-Кінсі») :
    1. обмежено інвестувати;
    2. інвестувати;
    3. використовувати досягнутий стан;
    4. реінвестувати, «збирати врожай» або відмовитись від
бізнесу?
6.11. Матриці переважно бувають:
    1. двовимірні;
    2. чотиривимірні:
    3. багатовимірні;
    4. одновимірні?
6.12. На осях двовимірних матриць переважно відкладають:
    1. відносні частку ринку і конкурентоспроможність;
    2. динаміку ринку і потребу у фінансах;
    3. темпи росту чи привабливість ринку і відносну його частку;
    4. всі відповіді правильні?
6.13. Відносна частка ринку підприємства чи СОБ свідчить:
    1. про їх фінансовий стан;
    2. про динаміку ринку;
    3. по їх конкурентоспроможність;
    4. про їх прибутковість?
6.14. На осі „темпи зростання ринку» матриці БКГ розмежування між низькими і високими темпами зростання проходить на відмітці:
    1. 5;
    2. 10;
    3. 15;
    4. 20?
6.15. Можливі стратегії для „знаків запитань»:
    1. ризикувати;
    2. збільшення частки ринку і перетворення на „зірки»;
    3. для окремих „збирання врожаю» і деінвестування;
    4. всі відповіді правильні?
6.16. Можливі стратегії для „зірок»;
    1. деінвестування;
    2. „збирання врожаю»;
    3. збільшення частки ринку і оптимізація;
    4. збереження частки ринку?
6.17. Можливі стратегії для „корів»:
    1. „збирання врожаю» для слабких;
    2. збереження частки ринку;
    3. отримання максимальної вигоди;
    4. всі відповіді правильні?
6.18. Можливі стратегії для „собак»:
    1. піти з ринку;
    2. „збирання врожаю»;
    3. деінвестування;
    4. всі відповіді правильні?
6.19. Що не є недоліком матриці БКГ:
    1. надто приблизно оцінюються можливості СОБ;
    2. низькі можливості балансування портфеля бізнесів з точки зору фінансування;
    3. труднощі у визначенні темпів розвитку ринку і його частки, що належить СОБ;
    4. надмірна спрощеність, а тому ряд чинників залишаються поза аналізом?
6.20. Скільки чинників привабливості галузі і конкурентної позиції СОБ
(КФУ) може братися до уваги при використання матриці Мак-Кінсі:
    1. два;
    2. чотири;
    3. дев’ять;
    4. безліч?
6.21. Які розрахунки експертів відкладаються на осях матриці Мак-Кінсі:
    1. сума добутків ваги кожного чинника на його оцінку;
    2. оцінку експертами прояву чинників у перспективі;
    3. вагу кожного чинника для діяльності СОБ;
    4. всі відповіді правильні?
6.22. Матриця АДЛ демонструє залежність:
    1. між привабливістю ринку і конкурентоспроможністю СОБ;
    2. між динамікою ринку і часткою на ньому СОБ;
    3. між темпами росту ринку і
конкурентоспроможністю СОБ;
    4. між конкурентною позицією СОБ і фазою життєвого циклу галузі?
6.23. Конкурентну позицію СОБ для матриці АДЛ можна визначити:
    1. за певною (примірною) характеристикою
конкурентних позицій СОБ;
    2. за формулою для аналогічної дії з матриці Мак-Кінсі;
    3. за методикою матриці Мак-Кінсі для аналогічної дії;
    4. всі відповіді підходять?
6.24. Особливою заслугою фірми АДЛ для вдосконалення матричних методів формування корпоративної стратегії є:
    1. виділення 24 так званих уточнених стратегій;
    2. розробка рекомендованих стратегій залежно від квадранту перебування СОБ на матриці АДЛ;
    3. розробка формули розрахунку позиції СОБ на матриці АДЛ;
    4. правильні відповіді 1 і 2?

Тема 7 Стратегія диверсифікації діяльності підприємства

Мета і завдання теми 7
Навчитися застосовувати диверсифікацію діяльності підприємства в різних ринкових ситуаціях та розробляти стратегії диверсифікації

Перелік питань до теми №7

 1. Поняття про диверсифікацію діяльності підприємства.
 2. Умови і причини диверсифікації підприємства.
 3. Варіанти і критерії  диверсифікації.

Література до теми 7
Рекомендована література [3, 7, 9, 14, 16]

Контрольні запитання до теми 7
1. Коли і чому виникла необхідність у диференціації товару і ринку?
2. Що слід розуміти під стратегією диференціації товару і ринку?
3. Розкрийте суть диверсифікації діяльності підприємства.
4. Що слід розуміти між під поступовими і переривчастими змінами середовища?
5. Охарактеризуйте умови, які спонукали необхідність диверсифікації.
6. Охарактеризуйте основні групи причин диверсифікації.
7. Розкрийте суть основних варіантів диверсифікації.
8. Розкрийте суть основних критеріїв диверсифікації (гнучкості та синергізму) і їх взаємозв’язку.
9. Які два основних способи модифікації бізнес-портфеля застосовуються?

 

Тестові завдання до теми 7
7.1. До виникнення стратегії як науки поведінку на ринку обґрунтовували:
    1. маркетинг;
    2. макроекономіка;
    3. мікроекономіка;
    4. політекономія?
7.2. Чому в період виникнення стратегії як науки основною конкурентною стратегією стає диференціація товару:
    1. суспільство стало багатшим;
    2. ринки стали насиченими;
    3. незадоволення певної частини суспільства
стандартним товаром;
    4. всі відповіді правильні?
7.3. Конкурентна стратегія диференціації товару означає:
    1. розширення асортименту товару і підвищення його якості;
    2. розширення ринків;
    3. зростання прибутковості;
    4. зростання обсягів виробництва?
7.4. Стратегія диференціації ринку означає:
    1. формування нових потреб;
    2. задоволення існуючих потреб;
    3. розширення асортименту товару;
    4. всі відповіді правильні?
7.5. Диверсифікація підприємства – це:
    1. диференціація товару;
    2. диференціація ринку;
    3 диференціація товару і ринку одночасно;
    4. зміна технології?
7.6. Диверсифікація виробництва передбачає:
    1. розвиток маркетингу;
    2. розвиток технології;
    3. диференціацію товару;
    4. розвиток технології і маркетингу одночасно?
7.7. Головний наслідок диверсифікації підприємства:
    1. стабілізація бізнесу;
    2. зниження вразливості від несподіваних змін середовища
    3. підвищення конкурентноздатності;
    4. всі відповіді правильні?
7.8. Яким переважно фактором підвищення ефективності виробництва
є диверсифікація:
    1. технологічним;
    2. організаційно-економічним;
    3. науково-технічним;
    4. соціальним?
7.9. Значення диверсифікації у розробці портфельної стратегії;
    1. забезпечує гнучкість портфеля;
    2. є одним із напрямків розвитку, що сприяє стабільності і конкурентоспроможності;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. правильних відповідей тут немає?
7.10. Причинами диверсифікації є:
    1. суттєві зміни на ринках чи в технологіях;
    2. різкі переривчасті зміни середовища підприємства;
    3. різка активізація маркетингової діяльності;
    4. правильні відповіді 1 і 2?
7.11. До диверсифікації вдаються тоді, коли:
    1. підприємство не досягає цілей в рамках наявного бізнес-портфеля;
    2. можливості підприємства перевищують його цілі;
    3. цілі не співставляються з можливостями, рішення приймаються спонтанно, виходячи з амбіцій власників;
7.12. Диверсифікація є способом реалізації наступних стратегій:
    1. функціональних;
    2. конкурентних;
    3. портфельних;
    4. операційних?
7.13. Які альтернативи має зміна бізнес-портфеля:
    1. зміна технології або маркетингу;
    2. розвиток ринку або товару;
    3. диверсифікація або інтернаціоналізація;
    4. всі відповіді правильні?
7.14. Конгломератна диверсифікація – це:
    1. об’єднання підприємств багатьох галузей не поєднаних технологією;
    2. об’єднання підприємств багатьох галузей поєднаних технологією;
    3. диверсифікація пов’язана з потребами споживачів;
    4. диверсифікація пов’язана з технологією?
7.15. Яку диверсифікацію вибирають прихильники синергізму:
    1. конгломератну;
    2. зв’язану з новими потребами чи новими технологіями;
    3. конгломератну інтернаціоналізацію;
    4. всі відповіді неправильні?
7.16. У чому звинувачують прихильників синергізму прихильники конгломерації:
    1. що уніфікація виробництва приводить до втрати гнучкості і зниження конкурентостійкості;
    2. в застої;
    3. у технологічній обмеженості;
    4. у розбазарюванні ресурсів?
7.17. Інтернаціоналізація порівняно з диверсифікацією:
    1. більш складна і дорожча;
    2. дешевша, менш складна і ризикована;
    3. більш ризикована;
    4. правильні відповіді 1 і 3?

Тема 8 Конкурентні стратегії підприємства (стратегії бізнесу)

Мета і завдання теми 8
Визначення, що собою являють конкурентні або стратегія бізнесу, хто займається її розробкою та основне призначення її на підприємстві.

Перелік питань до теми №8

 1. Поняття про конкурентні стратегії підприємства і їх види.
 2. Характеристика загальноприйнятих конкурентних стратегій.
 3. Оцінка конкурентоспро-можності продукції і підприємства.
 4. Формування конкурентної стратегії: етапи і складові процессу

 

Література до теми 8
Рекомендована література [1, 6, 9, 12, 16]

Контрольні запитання до теми 8
1. Поясніть основні відмінності між корпоративною і конкурентними стратегіями та їх взаємозв’язок.
2. В чому суть конкурентної стратегії і стратегічних бізнес-центів?
3. В чому суть поняття конкурентної сили і слабкості та їх індикаторів?
4. Що таке конкурентні переваги і які способи їх досягнення?
5. Охарактеризуйте три базові конкурентні стратегії Портера.
6. Охарактеризуйте п’ять видів конкурентних стратегій, які можна обирати відповідно до однойменної матриці.
7. Розкрийте суть стратегії лідерства за витратами, її ризиків, концепції ланцюга цінностей.
8. В яких випадках доцільно застосовувати стратегію лідерства за витратами і як її використати для захисту від впливу відомих конкурентних сил?
9. Розкрийте суть стратегії широкої диференціації і основних підходів до її успішної реалізації.
10. Розкрийте суть стратегії ринкової ніші.
11. Розкрийте суть стратегії упередження.
12. Як успішно протиставити стратегію широкої диференціації п’ятьом основним конкурентним силам, запобігти ризикам і типовим помилкам?
13. Розкрийте суть конкурентоспроможності продукції і охарактеризуйте основні пірометри в розрізі яких розраховуються її кількісні показники.
14. Охарактеризуйте кількісні показники конкурентоспроможності продукції і методи її оцінювання.
15. Розкрийте суть конкурентоспроможності підприємства, її фактори, рівні і методи визначення.
16. Охарактеризуйте методику визначення конкурентоспроможності підприємства запропоновану Оберемчук В.Ф.
17. Охарактеризуйте етапи і складові процесу формування конкурентної стратегії.

Тестові завдання до теми 8
8.1. Чи носить конкурентна стратегія підприємства універсальний характер, тобто чи може бути спільною для всіх його підрозділів:
    1. так;
    2. ні;
    3. так, в однобізнесових підприємствах;
    4. так, в мультибізнесових підприємствах?
8.2. Що безпосередньо передбачає конкурентна стратегія:
    1. досягнення найвищої прибутковості;
    2. досягнення довгострокових сильних позицій на ринку;
    3. розвиток функціональних служб підприємства;
    4. всі відповіді неправильні?
8.3. Стратегічний бізнес-центр це:
    1. структурний підрозділ підприємства;
    2. найменша, відносно самостійна виробничо-управлінська одиниця підприємства;
    3. СОБ, якій делеговані права стратегічного планування;
    4. всі відповіді в комплексі характеризують СБЦ.
8.4. Які стратегії Портер вважав базовими стратегіями бізнесу:
    1. диверсифікації;
    2. диференціації;
    3. лідерства за витратами і фокусування;
    4. правильні відповіді 2 і 3?
8.5. Стратегія фокусування на витратах має місце в наступному випадку:
    1. коли стратегія лідерства за витратами використовується по всій галузі;
    2. коли стратегія лідерства за витратами здійснюється в одному секторі ринку;
    3. коли стратегія диференціації застосовується на вузькому сегменті;
    4. всі відповіді неправильні?
8.6. Диференціація, як конкурентна стратегія означає:
    1. зміну споживчих якостей товару порівняно з товаром конкурента;
    2. зміну іміджу фірми на тому ж ринку;
    3. звуження асортименту продукції;
    4. всі три судження характеризують дану стратегію?
8.7. Який характер повинно носити виробництво на підприємстві, що здійснює стратегію лідерства за витратами:
    1. масовий;
    2. спеціалізований;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. обидві відповіді неправильні?
8.8. На якій стадії життєвого циклу товару найбільше дбають про його конкурентоспроможність:
    1. на стадії створення і виходу на ринок;
    2. однаково протягом усього ЖЦТ;
    3. на стадії зростання;
    4. на стадії старіння?
8.9. По яких ще параметрах, крім технічних і економічних, розраховують кількісні показники конкурентоспроможності товару:
    1. технологічних;
    2. нормативних;
    3. вартісних;
    4. ергономічних?
8.10. Що з перерахованого не враховують при відборі товару-зразка для оцінки конкурентоспроможності товару даного підприємства:
    1. стадію життєвого циклу товару;
    2. широту представлення на ринку;
    3. чи товар і товар-зразок відносяться до одного класу;
    4. чи однакові вони по вартості?
8.11. На основі яких показників розраховують інтегральний показник конкурентоспроможності продукції:
    1. групових;
    2. одиничних;
    3. групових і одиничних;
    4. комплексних?
8.12. Що найповніше характеризує поняття конкурентоспроможності підприємства:
    1. комплексна порівняльна характеристика підприємства;
    2. ступінь переваг над конкурентом;
    3. перевага на певному ринку за певний проміжок часу;
    4. всі відповіді в комплексі?
8.13. Фактори, які найбільш суттєво впливають на конкурентоспроможність підприємства:
    1. здатність пристосовуватись до умов середовища;
    2. конкурентоспроможність продукції;
    3. правильні обидві відповіді;
    4. обидві відповіді неправильні.
8.14. Що з перерахованого найменше цікавить споживача:
    1. конкурентоспроможність продукції;
    2. конкурентоспроможність підприємства;
    3. ціна і якість продукції;
    4. всі відповіді некоректні?
8.15. Що означає конкурентостійкість підприємства:
    1. це його стабільність на ринку в часі;
    2. це його потенціальні можливості з випуску конкурентноспроможної продукції;
    3. це висока конкурентоспроможність підприємства і його продукції на ринку;
    4. правильні відповіді 1 і 2?
8.16. Конкурентна стратегія головним завданням має:
    1. визначення напрямків розвитку кожної СОБ;
    2. визначення шляхів досягнення конкурентних переваг
в кожній СОБ;
    3. визначення шляхів реалізації корпоративної стратегії;
    4. правильні відповіді 2 і 3?
8.17. Стратегія оптимальних витрат означає:
    1. високу корисність товару внаслідок його диференціації;
    2. низьку ціну;
    3. більше корисності покупцям за одні і ті ж гроші;
    4. всі відповіді вірні?
8.18. Що не включається в поняття стратегії ринкової ніші:
    1. оптимальні витрати;
    2. фокусування на низьких витратах;
    3. фокусування на диференціації;
    4. сегмент ринку?
8.19. Успішно здійснюючи стратегію лідерства за витратами підприємство може:
    1. отримувати вищі прибутки;
    2. розширювати частку ринку;
    3. правильні обидві відповіді;
    4. правильна відповідь 1?
8.20. Стратегія широкої диференціації означає:
    1. розширення споживчих якостей товару понад ті, що має конкурент;
    2. збільшення обсягів випуску дешевого товару;
    3. надання споживачам більшої цінності за одні і ті ж гроші;
    4. нішу споживачів, що забезпечується диференційованим товаром?
8.21. Конкурентна перевага стратегії оптимальних витрат забезпечується:
    1. специфічними властивостями товару;
    2. низькою ціною товару;
    3. дешевим товаром для певної ніші ринку;
    4. якістю не нижчою як у конкурентів, але з нижчими витратами?
8.22. Стратегія ринкової ніші – це:
    1. глибока спеціалізація СОБ;
    2. це ніша, де підприємство чи СОБ хоче і може забезпечити конкурентну перевагу;
    3. зосередження СОБ на одному із сегментів ринку чи певній групі товарів або покупців;
    4. всі відповіді правильні?
8.23. Конкурентоспроможність товару обернено пропорційна:
    1. насиченості ринку;
    2. якості, технічному рівню і дизайну;
    3. ціні споживання;
    4. всі відповіді правильні?
8.24. Формулювання конкурентної стратегії проводиться:
    1. після моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій;
    2. до моделювання імовірних сценаріїв розвитку подій;
    3. переважно до формулювання корпоративної стратегії;
    4. всі відповіді неправильні?
8.25. Чи тотожні поняття ділова стратегія і конкурентна стратегія?
    1. так;
    2. ні;
    3. так, з точки зору засобів досягнення мети стратегії;
    4. так, з точки зору мети стратегії?
8.26. Що знаходиться в чисельнику інтегрального показника конкурентоспроможності продукції:
    1. нормативний груповий показник;
    2. технічний груповий показник;
    3. ціна споживання;
    4. показник конкурентоспроможності підприємства?

Тема 9 Функціональні стратегії підприємства.

Мета і завдання теми 9
Розглянути та проаналізувати функціональні стратегії, їх різновиди та призначення.

Перелік питань до теми №9

 1. Сутність та призначення функціональних стратегій.
 2. Види функціональних стратегій та основні елементиорганізації їх розробки.

 

Контрольні питання до теми №9
1.Розкрийте загальні поняття функціональних стратегій.
2. Охарактеризуйте маркетингову стратегію підприємства.
3. Розкрийте суть виробничої стратегії підприємства.
4. Охарактеризуйте функціональну стратегію персоналу.
5. Розкрийте суть фінансової функціональної стратегії підприємства.
6. В чому суть функціональної стратегії наукових досліджень і науково-конструкторських робіт на підприємстві?
7. Дайте коротку характеристику організаційній, екологічній, соціальній, та інформаційній функціональним стратегіям підприємства.

Література до теми 9
Рекомендована література [1, 6, 8,9, 12, 17]

Тестові завдання до теми 9
9.1. Функціональна стратегія не розробляється:
    1. для підприємства;
    2. для функціональних служб підприємства;
    3. для маркетингу;
    4. для виробництва?
9.2. Виробнича стратегія включає в себе заходи:
    1. по досягненню корпоративних цілей по розвитку виробництва;
    2. по забезпеченню бізнесової стратегії по обсягах, номенклатурі і якості продукції;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. обидві відповіді неправильні?
9.03. Що не є складовою виробничої стратегії:
    1. вдосконалення організації виробництва;
    2. підбір кадрів, адекватних виробничій стратегії;
    3. оновлення техніки і технології;
    4. зростання продуктивності праці?
9.4. При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на
складах мінімальні:
    1. орієнтація на мінімальний попит;
    2. орієнтація на середній попит;
    3. орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;
    4. створення нового виробництва?
9.5. При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на складах відсутні:
    1. орієнтація на мінімальний попит;
    2. повне задоволення попиту;
    3. орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;
    4. створення нового виробництва?
9.6. При якій альтернативній виробничій стратегії запаси продукції на складах можуть бути найбільшими:
    1. повне задоволення попиту;
    2. орієнтація на повне використання виробничого потенціалу;
    3. орієнтація на мінімальний попит;
    4. правильні відповіді 1 і 2?
9.7. Що не відноситься до визначення фінансової стратегії:
    1. кошти на фінансування операційних виробничих процесів;
    2. оцінка інвестиційних проектів;
    3. розподіл фінансових ресурсів між проектами і контроль за використанням;
    4. прогнозування і коригування фінансових показників стратегічного плану?
9.8. Що не відноситься до завдань фінансової стратегії:
    1. розробка бюджетів закупок;
    2. встановлення співвідношень між обсягами інвестування і обсягами дивідендів;
    3. розробка структури капіталу;
    4. розробка структури виробництва?
9.9. Що не включає в себе маркетингова стратегія:
    1. канали розподілу товару;
    2. канали розподілу ресурсів під товари;
    3. товарну і цінову політику;
    4. заходи по забезпеченню конкурентної і корпоративної стратегії?
9.10. Що не є складовою маркетингової стратегії:
    1. вибір номенклатури та асортименту товару;
    2. форми продаж;
    3. фінансування продаж;
    4. формування цільового ринку?
9.11. Стратегія науково-дослідних і науково-конструкторських робіт може бути:
    1. реагуючою;
    2. захисною;
    3. імітаційною;
    4. всі відповіді правильні?
9.12. Що не входить до складу стратегії управління персоналом:
    1. добір і розстановка кадрів;
    2. підготовка і перепідготовка персоналу;
    3. фінансування підготовки персоналу;
    4. робота з резервом?
9.13. Яка функціональна стратегія є основоположною:
    1. виробнича;
    2. фінансова;
    3. маркетингова;
    4. кадрова?
9.14. Який елемент не входить до структури функціональної стратегії:
    1. цілі функціональної служби;
    2. характеристика динаміки середовища підприємства;
    3. параметри корпоративної і ділової стратегії, які
забезпечуватиме дана служба;
    4. всі названі елементи входять до функціональної стратегії?
9.15. Стратегія маркетингу може формулюватися так:
    1. бізнесова стратегія;
    2. стратегії вибіркового або широкого проникнення;
    3. стратегії активного або пасивного маркетингу;
    4. правильні відповіді 2 і 3?
9.16. Що не включає бюджет підприємства:
    1. кошторис видатків на оплату праці;
    2. плановий баланс;
    3. план руху готівки;
    4. план надходження прибутків і їх розподілу?
9.17. Який тип бюджету на підприємстві не розробляється:
    1. бюджет закупок;
    2. матеріальний бюджет;
    3. бюджет праці і адміністративних витрат;
    4. бюджет витрат виробництва?
9.18. Дивідендна політика – це:
    1. визначення розмірів дивідендів на одну акцію;
    2. оптимальне співвідношення між обсягами доходу, що направляється на дивіденди та на інвестування;
    3. черговість виплати дивідендів;
    4. співвідношення розміру дивідендів і ціни акцій?
9.19. Наступальна стратегія НДНКР означає:
    1. розробку таких технологічних рішень, які забезпечать збереження досягнутих позицій на ринку;
    2. розробку нових рішень для стратегії зростання;
    3. конструювання товару, який зможе проникнути на нові ринки;
    4. відповідь на „технологічний прорив» конкурентів?
9.20. Захисна стратегія НДНКР означає:
    1. розробку таких технологічних рішень, які забезпечать збереження досягнутих позицій на ринку;
    2. розробку нових рішень для стратегії зростання;
    3. конструювання товару, який зможе проникнути на нові ринки;
    4. відповідь на „технологічний прорив» конкурентів?

Тема 10 Стратегічний вибір, декомпонування і виконання стратегії підприємства

Мета і завдання теми 10
Навчитися проводити вибір стратегій, завершення формування та
декомпонування стратегії підприємства.

Перелік питань до теми №10

 1. Поняття про вибір стратегії підприємства і чинники вибору.
 2. Обмеження, критерії і методи стратегічного вибору.
 3. Завершення формування і декомпонування стратегії.
 4. Організація виконання стратегії підприємства

Література до теми 10
Рекомендована література [1, 6, 9, 12, 16]

Контрольні запитання до теми 10
1. Дайте загальну характеристику поняттю стратегічний вибір і його чинникам.
2. Розкрийте суть стратегії малих підприємств.
3. Розкрийте суть стратегії середніх підприємств.
4. Розкрийте суть стратегії великих підприємств.
5. Охарактеризуйте основні чинники стратегічного вибору.
6. Дайте коротку характеристику основним обмеженням стратегічного вибору та його критеріям.
7. Яка роль експертного методу „мозкової атаки» у стратегічного виборі?
8. Розкрийте роль експертного методу Дельфі у стратегічному виборі.
9. Розкрийте значення експертного методу складання сценаріїв для стратегічного вибору.
10. В чому суть операційної стратегії підприємства?
11. Розкрийте суть і структуру стратегічного плану підприємства, значення його технологічної, адміністративної, соціальної стратегій та фінансового плану.
12. Розкрийте необхідність і суть декомпонування стратегій підприємства.
13. Охарактеризуйте можливі стратегії підприємства за позицією в конкурентному середовищі.
14. В чому суть активної і пасивної стратегії підприємства на ринку?
15. Які основні завдання організації виконання стратегічного плану, організації поточної і стратегічної діяльності, розробки проектів і програм?
16. Які зміни в ОСУ слід провести відповідно до потреб реалізації стратегії?
17. Які зміни в оргкультурі і стилі управління слід провести відповідно до потреб реалізації стратегії?
18. В чому суть поняття „стратегічні зміни» і як організувати їх проведення на підприємстві?

Тестові завдання до теми 10
10.1. Що не є фактором вибору стратегії:
    1. інтереси власників;
    2. якісний склад кадрів;
    3. структура підприємства;
    4. ступінь залежності від зовнішнього середовища?
10.2. Яку стратегію може обрати за матрицею Томпсона-Стрікленда конкурентноздатна фірма, що перебуває на швидко зростаючому ринку:
    1. вертикальну інтеграцію;
    2. відмову від стратегії концентрації;
    3. скорочення;
    4. створення СП в новій галузі?
10.3. Сценарій розвитку подій при стратегічному плануванні означає:
    1. оптимістичний, песимістичний і найбільш реальний варіанти розвитку майбутнього;
    2. характеристика можливих факторів розвитку і описання наслідків їх дій;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. обидві відповіді неправильні.
10.4. Наслідком застосування у стратегічному виборі експертного методу «мозкової атаки» можуть бути:
    1. не регламентований список думок;
    2. найвужчий діапазон суджень;
    3. структурований список суджень;
    4. правильні відповіді 1 і 2.
10.5. Як довго проводять анкетування експертів за методом Дельфі:
    1. аж до повного збігу думок;
    2. до найвужчого діапазону суджень;
    3. до вибору альтернативної стратегії;
    4. всі відповіді неправильні?
10.6. В чому трудність вибору стратегії підприємства:
    1. у складності середовища;
    2. у чисельності варіантів стратегій;
    3. в тому, що ні один варіант не може бути кращим інших по всіх параметрах;
    4. у відсутності на Україні експертів зі стратегії?
10.7. Стратегії малих підприємств направлені:
    1. на максимальне використання переваг малого бізнесу;
    2. на мінімізацію конкурентної боротьби з великими і середніми підприємствами;
    3. правильні обидві відповіді;
    4. правильна відповідь 1?
10.8. Стратегія малого підприємства „копіювання» означає:
    1. використання „розкрученого» бренду крупної фірми;
    2. копіювання продукції іншого малого підприємства;
    3. форму існування малого підприємства „симбіоз»;
    4. всі відповіді правильні?
10.9. Стратегію середнього підприємства „вихід з ніші» вибирають:
    1. коли темпи зростання такого підприємства високі, а темпи розширення ніші на ринку помірні;
    2. коли підприємство швидко зростає у ніші, яка помітно розширяється;
    3. коли і ніша розширяється повільно, і темпи зростання підприємства невисокі;
    4. коли ніша розширяється швидко, а темпи розвитку підприємства досить помірні?
10.10. Стратегію середнього підприємства „лідерство у ніші» вибирають:
    1. коли темпи зростання такого підприємства високі, а темпи розширення ніші на ринку помірні;
    2. коли підприємство швидко зростає у ніші, яка помітно розширяється;
    3. коли і ніша розширяється повільно, і темпи зростання підприємства невисокі;
    4. коли ніша розширяється швидко, а темпи розвитку підприємства досить помірні?
10.11. Що не є чинником вибору стратегії:
    1. розвиток інформаційних комунікацій;
    2. інтереси власників;
    3. фактор часу;
    4. зобов’язання щодо попередніх стратегій?
10.12. На яку рису у виборі стратегії орієнтуються залежно від місії і цілей підприємства:
    1. цілісність;
    2. оптимальність;
    3. оригінальність;
    4. всі відповіді правильні?
10.13. Рівень допустимого ризику при виборі стратегії залежить:
    1. від уподобань власників;
    2. від сильних сторін і можливостей підприємства;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. правильна відповідь 2?
10.14. Які чинники при виборі стратегії враховують у першу чергу:
    1. виробничі витрати, стратегії конкурентів;
    2. інтереси власників, цілі, фінансові можливості і ризики;
    3. рівень кадрів, залежність від зовнішнього середовища;
    4. стадія ЖЦТ, розмір підприємства?
10.15. Операційну стратегію безпосередньо розробляють:
    1. первинні підрозділи підприємства;
    2. СОБ, СБЦ;
    3. дирекція і головні спеціалісти підприємства;
    4. служба стратегічного планування?
10.16. Операційна стратегія – це:
    1. стратегія первинного підрозділу підприємства;
    2. частини корпоративної, бізнесових, функціональних стратегій, що стосуються даного первинного підрозділу;
    3. стратегія найнижчого рівня в ієрархії стратегій;
    4. всі відповіді правильні?
10.17. Стратегічний план підприємства – це:
    1. вся система стратегічних планів підприємства;
    2. місія, цілі та програми, проекти, бюджети щодо реалізації стратегій;
    3. обидві відповіді правильні;
    4. правильна відповідь 1?
10.18. За рівнем управління стратегії декомпонуються так:
    1. зростання, стабілізації, скорочення;
    2. корпоративна, конкурентні, функціональні, операційні;
    3. активні, пасивні;
    4. стратегії лідера, виклику, послідовника, що знає місце на ринку?
10.19. Що не є ознакою активної стратегії за характером поведінки на ринку:
    1. проведення рецептивних і адаптивних заходів;
    2. технологічна орієнтація;
    3. диверсифікація;
    4. випереджаючий випуск нової продукції?
10.20. Що не характеризує стратегію лідера на ринку за позицією підприємства у конкурентному середовищі:
    1. наголос на інновації;
    2. конфронтаційні реакції на виклики конкурентів;
    3. захоплення тимчасово незайнятих місць на ринку;
    4. війна з конкурентами?
10.21. Що не включає в себе поняття „стратегічний проект»:
    1. основна форма реалізації стратегічного плану;
    2. основні напрямки реалізації стратегії підприємства;
    3. завдання, замисли, що характеризують стратегії з досить детальним обґрунтуванням параметрів, засобів, виконавців, побудовою графіків тощо;
    4. оформлення організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів по реалізації стратегічного плану?
10.22. Стратегічні проекти відрізняються від поточних наступним:
    1. розробляються як правило тимчасовими організаційними формуваннями;
    2. розраховані на певні календарні строки;
    3. потребують спільної розробки більшістю функціональних служб;
    4. правильні відповіді 1 і 3?
10.23. При стратегічному менеджменті в умовах України перевагу слід
надавати:
    1. лінійно-функціональним ОСУ;
    2. функціональним ОСУ;
    3. застосовувати обидві;
    4. правильна відповідь 1?
10.24. Що не входить у поняття „стратегічні зміни на підприємстві»:
    1. зміни, зв’язані з освоєнням нової галузі, ринку, відповідно до стратегії;
    2. зміни, зв’язані з освоєнням нового товару, технології, відповідно до стратегії;
    3. зміни, зв’язані із змінами середовища підприємства;
    4. зміни, зв’язані з виконанням стратегічного плану?
10.25. Кого називають пасивними прихильниками стратегічних змін:
    1. особи, які здійснюють прихований опір змінам;
    2. особи, які приховано, але сприймають зміни;
    3. особи, які відкрито не сприймають зміни;
    4. особи, які відкрито сприймають зміни?